dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup při podání žádosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup při podání žádosti

Žádosti do OP ŽP přijímá místně příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí podle místa realizace akce na základě vyhlašovaných Výzev.

Státní fond životního prostředí zároveň nabízí žadatelům konzultační služby díky síti regionálních pracovišť a v případě včasného podání žádosti vrací nevyhovující projekty k přepracování. Žadatelům umožňuje odstranit zejména zbytečné formální chyby, které by jinak mohly bránit přidělení dotací na přínosné projekty.

Pro program OPŽP byla zřízena Zelená linka.

 

Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).

Také je možné zasílat dotazy emailem na (mailto:dotazy@sfzp.cz)

Státní fond životního prostředí

 

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11-Chodov

tel: 267 994 300

fax: 272 936 597

www.sfzp.cz

Žádosti se podávají ve dvou krocích:

1. nejprve elektronicky prostřednictvím aplikace BENE-FILL, která je dostupná na internetové adrese http://zadosti-opzp.sfzp.cz/user/login.html

2. následně je nutno žádost (formulář žádosti) vytisknout a v papírové podobě, včetně příloh fyzicky doručit na příslušné pracoviště SFŽP.

Podání žádosti - Individuální projekty (do 25 mil. celkových nákladů)

Žadatel nejprve vyplní elektronický formulář žádosti na webových stránkách www.opzp.cz. Elektronickou podobu úplně vyplněného formuláře žádosti odešle jediným kliknutím na příslušnou ikonu do databází SFŽP. Tímto úkonem se formulář uzamkne proti dodatečným změnám a úpravám.

Následně žadatel formulář žádosti vytiskne ve znění, které potvrdil (uložil).

Zkompletovanou žádost v listinné formě tvoří:

- dva výtisky formuláře žádosti (výtisky z programu BENE-FILL) s podpisem oprávněného zástupce žadatele (parafované na každé straně formuláře);

- jedno vyhotovení řádně očíslovaných povinných příloh, v pořadí uvedeném na seznamu příloh (seznam příloh je součástí formuláře žádosti v prostředí BENE-FILL)

- CD obsahující ekonomické přílohy žádosti (finanční analýzu - pokud je vyžadována)

Žádost se všemi požadovanými údaji a doklady v zalepené a označené obálce (krabici apod.) musí být doručena (předána) na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP http://www.opzp.cz/sekce/40/kontakty/ podle místa realizace projektu nejpozději do konce vyhlášené lhůty pro předkládání žádostí (termín specifikuje příslušná Výzva) v úřední dny v úředních hodinách nebo po domluvě termínu s pracovníkem příslušného pracoviště i v jiném termínu osobně či jiným vhodným způsobem.

V jedné obálce/krabici může být pouze jedna žádost, včetně všech povinných a nepovinných příloh.

Na obálce/krabici musí být vyznačen plný název programu, název prioritní osy a oblasti podpory dotyčné žádosti, číslo Výzvy, dále pak úplné jméno žadatele, adresa žadatele.


Zpracování jednotlivých příloh

Přílohy programu OPŽP se dělí na:

- společné pro všechny vyhlášené prioritní osy a

- specifické, které jsou rozdílné pro jednotlivé prioritní osy i oblasti podpory.

Všechny přílohy jsou přesně dané v přílohách č. 4, 5, 6, 8 či dalších dodatcích Směrnice MŽP č. 7/2007 (dále Směrnice) pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí).

Také můžeme přílohy dělit na:

- doklady požadované k Formuláři žádosti pro její vyhodnocení (příloha č. 4 Směrnice), př. právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organ i zací, stanovy organizace), Prohlášení o DPH, stanoviska krajů (příslušných odborů - ŽP, RR, SO) a jiných příslušných orgánů (ČIŽP, AOPK, MŽP...), projektová dokumentace, studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy, energetické audity, územní rozhodnutí, odborné posudky, doklady o vlastnictví, různá prohlášení související s daným projektem (zajištění spolufinancování projektu, zajištění provozu projektu, souhlas vlastníků objektu s realizací projektu, souhlas se zahrnutím do realizace projektu,...),

- požadované ekonomické doklady (příloha č. 8 Směrnice), tyto jsou různé pro:

- Obce, města, kraje (Příloha č. 8-1),

- Svazek měst a obcí (Příloha č. 8-2),

- Příspěvkové organizace a ostatní subjekty (Příloha č. 8-3),

- Podnikatelské subjekty, včetně státních podniků (Příloha č. 8-4).

Jednotlivé přílohy jsou přesně popsány ve výše uvedené směrnici.

Specifické přílohy

- Kromě příloh, které musí odevzdávat žadatelé v každé

 
Nahrávám...
Nahrávám...