dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora návratu znevýhodněných žen na trh práce – příklad projektové žádosti

27.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bychom rádi poskytli informaci pro všechny z Vás, kteří by rádi získali dotaci na aktivity vedoucí ke snížení nerovností na trhů práce, na kterém jsou ženy na mateřské či rodičovské dovolené (MD/RD) znevýhodněny. Cílem představeného projektu je podpora návratu žen na MD/RD zpět do pracovního procesu. Modelový příklad projektové žádosti je situován v ¨Praze je vhodný k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Níže představená žádost o projekt reaguje na soutěžní výzvu 03_16_062, která byla vyhlášena 10. 3. 2016 a ukončena 2. 5. 2016.

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita

1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Název výzvy

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Druh výzvy

Kolová

Model hodnocení

Jednokolový

Cílem této výzvy je snížení genderové nerovnosti na trhu práce. Výzva reaguje na tyto podstatné nerovnosti související s trhem práce:

- obtížný návrat na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny;
- horizontální segregace trhu práce a nižší ohodnocení feminizovaných profesí;
- vertikální segregace trhu práce a překážky žen v pracovním postupu;
- genderové stereotypy ovlivňují výběr profese a představu o roli mužů a žen v pracovním a rodinném životě;
- nízká účast mužů v péči o děti a závislé členy rodiny bránící ženám v profesní realizaci.

Podporované aktivity jsou zacílené jak na jednotlivce (především skupiny žen znevýhodněných na trhu práce), tak na zaměstnavatele, státní správu a samosprávu i širší veřejnost. Kombinují praktickou podporu jednotlivců s osvětovou, vzdělávací a advokační činností. Hlavní identifikované problémy a činnosti směřující k jejich řešení navazují na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Vzhledem k širšímu okruhu podporovaných činností je ponechán také co nejširší okruh oprávněných žadatelů. Vyloučeny jsou pouze organizační složky státu, které jsou nositeli systémových projektů.

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl počátkem letošního května ukončen, bude obdobná výzva otevřena opět během roku 2017, proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již teď, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Název projektu:
Podpora návratu znevýhodněných žen na trh práce

Harmonogram projektu:

- Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017
- Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2017
- Doba trvání (v měsících): 12

Anotace projektu
Přestože vláda ČR přijala postupem času řadu konkrétních opatření na zlepšení situace žen na trhu práce, ženy se stále potýkají s tím, že mají menší šance na získání zaměstnání, a to zvláště pokud mají děti do 15 let, nemají také rovné šance na spravedlivé odměňování za práci stejné hodnoty, apod.

Tato situaci bude zlepšena podpořením vybraných účastníků formou programu individuálního kariérního poradenství a systémem skupinového vzdělávání, na jehož konci si účastník odnese osobní kariérní plán. Program reaguje na tyto 3 základní potřeby, které chceme vyřešit a pomoci těmto rodičům úspěšně se začlenit na trh práce. Pokud jim tuto možnost nedáme, s největší pravděpodobností v dlouhodobém časovém horizontu se budou opakovaně vracet na úřad práce, pobírat sociální dávky a postupně se vyčleňovat ze společnosti - tím pádem také zatěžují státní rozpočet.

Jaký problém projekt řeší?
Cílem projektu je tyto osoby začlenit zpět do pracovního procesu, zvýšit jejich osobní i pracovní hodnotu, pomoci jim aktivně přispívat svou prací do společnosti, zvýšit jejich vlastní životní úroveň a spokojenost. Pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena forma vytvoření systému individuálního karierního poradenství a systému vzdělávání vč. zprostředkování praktických zkušeností a také zajištění péče o dítě, aby se matka mohla těchto aktivit zúčastnit. Celkově účastník při absolvování tohoto programu získá vyšší sebevědomí, sebeuvědomění, rozšíření znalostí, objeví své silné stránky, se kterými se může na trhu práce uplatnit a rozezná své slabé stránky, se kterými může ještě následně pracovat a v neposlední získá důležité praktické zkušenosti nutné pro snadnější uplatnění na trhu práce.

Na základě absolvovaného programu si uchazeč odnese svůj osobní karierní plán, se kterým je schopen dále samostatně pracovat.

Jaké jsou příčiny problému
Zaměstnávat ženy, které mají malé děti, je často doslova postrachem zaměstnavatelů. Mají představy o tom, že žena nebude moci plnohodnotně vykonávat svou práci, protože malé děti jsou často nemocné apod. Problém je, že se neochota zaměstnávat ženy často dotýká i žen, které jsou svobodné, protože zaměstnavatelé jaksi automaticky počítají s tím, že když je žena mladá, že bude určitě chtít děti, a tudíž pro ně není perspektivní zaměstnankyně. Dalším problémem žen, které jsou dlouho na rodičovské dovolené anebo i v dalších letech po dohodě s partnerem nenastoupí do zaměstnání, je, že jen málokterá žena si najde čas, aby se při péči o děti v domácích podmínkách dále vzdělávala a neztrácela tak kontakt se svou stávající profesí anebo se připravovala na profesi novou.

K diskriminaci žen dochází zejména z těchto příčin:

a) Znevýhodnění žen v sociální sféře - ženy odchodem na mateřskou dovolenou ztrácejí podstatnou část svého stávajícího výdělku a není celospolečensky doceněna jejich práce pro rodinu.
b)  Ženy čelí vyšší nezaměstnanosti - důvody výpovědí ze zaměstnání jsou často skryté. Bývá nepsaným pravidlem, že v případě nutnosti propouštění jsou mezi prvními ženy, protože muž je stále brán ve společnosti jako živitel rodiny.
c) Ženy jsou méně placené za práci stejné hodnoty.
d)Ženy mají obtížnější přístup k vedoucím funkcím a rozhodovacím pozicím. Zprávy z mnoha výzkumů ukázaly, že v České republice přetrvává stereotypní rozdělení pracovních rolí. Stále se uplatňuje představa, že některé práce jsou vhodnější pro ženy a jiné pro muže, ačkoli v řadě případů k ní neexistuje jiné než zvykové opodstatnění (Sokačová, 2006).

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je umožnit 120 účastnicím zorientovat se ve vlastní situaci pro návrat do pracovního procesu, nalezení vlastních možností a obnovení pracovních návyků po pracovní pauze. Ženy, které se věnují výchově rodiny, nejen že časem ztratí pracovní návyky a přestávají mít vlastní pracovní sny a cíle, ale tím, že jejich hlavní starostí po určitou dobu byla a i nadále většinou je, péče o děti a jejich zdraví, je nutno je podpořit a pomoci jim nalézt uplatnění. Návrat do pracovního prostředí je pro ně velmi stresující, což má vliv i na sebedůvěru, asertivitu a samotnou práci.

Je třeba ženám dodat odvahu a sebedůvěru, naučit se prosadit se, rozšířit své návyky na organizaci času, umět se postavit za sebe a přijmout i to, že je třeba neustále na sobě pracovat a vzdělávat se. Za dobu MD/RD se hodně v pracovním prostředí změnilo a je třeba ženy na tyto změny připravit formou školení, koučinku, mentoringu. Výstupem jsou ženy, které si ujasnily své budoucí směrování v pracovním prostředí, získaly nové dovednosti, znají své silné stránky a jsou schopny je využít v pracovním prostředí.

Prostřednictvím navrhovaného projektu:

  1. Budou zvýšeny jejich teoretické i praktické dovednosti, čímž dojde ke zvýšení kvalifikace uchazeče.
  2. Naučí se, jak se lépe prodat nejen na pracovním pohovoru, ale i následně v zaměstnání, jak vyčnívat z davu a upozornit na to, co skutečně umí a uplatnění těchto dovedností v zaměstnání.
  3. V rámci jejich zvyšování kvalifikace jim bude umožněno hlídání dětí v průběhu školení, tím pádem se jim výrazně zvýší šance na jejich vlastní profesní rozvoj.
  4. Zároveň díky potkávání se ve skupince s dalšími rodiči se zlepší jejich sociální začlenění.
  5. Budou proškoleny v právním minimu a naučí se tak na co mají nárok dle Zákoníku práce u zaměstnavatele.

Účastnice získají svůj osobní kariérní plán, za kterým budou cíleně směřovat a aktivně s ním pracovat za podpory HR specialisty, který jim pomůže najít vhodného zaměstnavatele.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?
V širším kontextu směrem ke společnosti a státu tento projekt znamená řešení těchto otázek:

- pokles nezaměstnanosti u dané cílové skupiny,
- úspěšný vstup na trh práce a dlouhodobé setrvání na trhu práce,
- ušetření financí ve státním rozpočtu.

Tím, že se rodič zapojí do pracovního procesu, stát ušetří na výplatách sociálních dávek a státní podpoře a naopak získá příspěvek do státního rozpočtu od pracujícího rodiče v podobě plateb sociálního a zdravotního pojištění + odvodů od zaměstnavatele a daň ze závislé činnosti.

Díky osobní připravenosti a rozšíření praktických znalostí, získaným argumentům pro pohovor a znalosti základního právního minima se dramaticky zvyšuje šance účastníka pro vstup na trh práce a jejich konkurenceschopnost, díky čemuž se mu zlepší vlastní finanční situace, zvýší životní úroveň a získá zpět začlenění do společnosti - socializace cílové skupiny.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Popis realizačního týmu projektu:
Realizační tým zahrnuje celkem 25 členů (včetně 3, kteří jsou v nepřímých nákladech):

- 1x Odborný garant pro práci s cílovou skupinou, práce na HPP
- 1x Projektový manažer, práce na 1/2 HPP zahrnut v nepřímých nákladech
- 1x Účetní, práce na DPČ zahrnut v nepřímých nákladech
- 1x Právník, práce na DPP zahrnut v nepřímých nákladech
- 1x Odborný konzultant v oblasti informačního systému, práce na DPP
- 1x Odborný konzultant na PBD, práce na DPP
- 3x Odborný konzultant v oblasti koučinku a mentoringu, práce na DPP
- 4x Lektor, specialista v oblasti mentoringu a dobré praxe, práce na DPP
- 1x Lektor specialista v oblasti personálního a kariérního poradenství, práce na DPP
- 3x Odborný konzultant v oblasti personálního a kariérního poradenství, práce na DPP
- 5x Lektor specialista pro daný tematický okruh vzdělávání, práce na DPP
- 3x Odborný pracovník v oblasti péče o děti, práce na DPP

Jaká existují rizika projektu?
Vzhledem k dané cílové skupině vnímáme jako největší riziko pro nesplnění nastavených cílů krátkodobou nemoc samotných účastníků či jejich dětí. Pokud účastník vynechá individuální setkání na základě krátkodobé nemoci, může si zameškanou konzultaci nahradit v jiném termínu. Pokud zmešká vybrané skupinové vzdělávání, může si jej nahradit jiným tématem nebo jiným termínem konání stejného tématu. Dalším faktorem může být, že účastník nebude mít vůli program dokončit bez objektivních příčin (objektivní příčinou myslíme například změna bydliště či dlouhodobá nemoc v rodině). Pokud se tak stane, bude nahrazen náhradníkem, který bude moc program dokončit místo něj. Stejně tak může onemocnět některý člen týmu (např. lektor specialista) v termínu konání např. koučingu, mengoringu či skupinových aktivit. Pokud se bude jednat o krátkodobou nemoc, dané setkání bude posunuto na jiný termín. Pokud se bude jednat o dlouhodobou absenci, jsme schopni daného odborníka nahradit jiným.

Cílová skupina projektu

Popis cílové skupiny projektu
Cílovou skupinou jsou konkrétně ženy pečující o děti do 15 let. Návrat žen po ukončení rodičovské dovolené není pro mnohé z nich jednoduchý. Podle mnoha průzkumů nastupuje k původnímu zaměstnavateli přibližně jen polovina žen. Mnohé výzkumy potvrdily, že čím vyšší vzdělání žena má, tím více se snaží, aby dříve nastoupila zpět do zaměstnání (Kuchařová, Ettlerová a kol., 2006, s. 28).

Většina žen se smířila s tím, že když mají malé děti, tak se budou automaticky setkávat se svou diskriminací. Nenacházejí pochopení pro kratší pracovní úvazky. Po delší přestávce ztrácejí kontakt s pracovištěm. Jejich dlouhodobá nepřítomnost v práci přináší určité přetrhání pracovních svazků, které si ženy budovaly často i několik let. V roce 2009 společnost Gender Studies zorganizovala průzkum týkající se zkušeností žen s návratem do zaměstnání. Průzkum ukázal, že nejčastěji se ženy setkávají při přijímacích pohovorech s otázkami ohledně počtu dětí a možností jejich hlídání (63% matek). Téměř polovina (43%) z těch, které se cítí diskriminovány, nedostala kvůli dětem či těhotenství práci, o kterou se ucházela. Třetině žen (35 %) nepovolili zaměstnavatelé nižší než plný pracovní úvazek po návratu z mateřské či rodičovské dovolené (Jachanová - Doleželová, 2009). Z výzkumu byla zajímavá další informace. Jedna z otázek zněla, zda ženy na mateřské a rodičovské dovolené udržují kontakty se svým zaměstnavatelem. Dotázané matky většinou odpovídaly, že udržování kontaktu mezi zaměstnavatelem a rodičem nebývá častým zvykem. Právě tento kontakt by přitom mohl rodičům pomoci nepřerušit vazbu s oborem a podle zkušeností z firemní praxe jim výrazně usnadňuje návrat do zaměstnání. Kuchařová (2011, online) sepsala faktory informující o tom, co vše ženě znemožňuje bezproblémový nástup do práce. V první řadě je jejich flexibilita limitována péčí o děti. Jsou smířeny s nižšími výdělky, než mají muži, proto raději velká část z nich přenechává zodpovědnost na nich.

Způsob kontaktování a zapojení cílové skupiny do projektu
V rámci projektu je plánováno oslovení cca 1000 potencionálních účastníků těmito komunikačními kanály:

Spolupráce s partnery:

  1. Významní zaměstnavatelé regionu – plánujeme oslovení cca 15 - 20 zaměstnavatelů s následnou úzkou spoluprací cca s 5 vybranými z nich. V rámci této cílové skupiny se budeme soustředit na rodiče vracející se z MD/RD a pomůžeme jim ve spolupráci se zaměstnavatelem o úspěšný návrat do zaměstnání nebo sociální outplacement.
  2. Úřady práce – oslovili jsme předběžně úřad práce pro Prahu 5, který nám přislíbil spolupráci s výběrem a oslovením této cílové skupiny: nezaměstnané ženy pečující o děti mladší 15 let, ženy mladší 25 let, ženy starší 50 let. Plánujeme oslovit také další úřady práce v regionu.
  3. Rodinná, mateřská a co-workingová centra – žadatel bude čerpat ze své vlastní databáze vhodných uchazečů a již nyní provedl dotazníkové šetření mezi svými kontakty, kde zjišťoval zájem o projekt a zpětnou vazbu.. Obdobným způsobem bude žadatel postupovat i u dalších rodinných a mateřských center, se kterými je v kontaktu.

Další komunikační strategie:

Pro oslovení cílové skupiny budeme používat tyto komunikační materiály:

Projektový manažer (Odborný asistent) pro oslovení cílové skupiny může využít emailovou komunikaci, newsletter, telefonní hovory, dotazníkové šetření, tištěné letáky a plakáty, webové stránky a Facebook. V průběhu celého projektu bude také pravidelně 1x měsíčně rozesílán emailem newsletter, který informuje účastníky o plánovaných aktivitách v nadcházejícím měsíci a zároveň shrnutí proběhlých aktivit.

Publicita směrem k široké veřejnosti:
Během celého projektu budou na webových stránkách www.mamprostor.cz, newsletteru, Facebook profilu a LinkedIn profilu označeny projekty, které jsou financovány z veřejných prostředků dle platných dotačních pravidel. Stejně tak označení provozovny Žadatele. Materiály průběžně informují o stavu projektu a dalších plánovaných aktivitách, osobních příbězích účastníků projektu, pozitivním dopadu na cílovou skupinu a společnost. Závěrem bude prezentována závěrečná zpráva s celkovým vyhodnocením projektu a jeho výsledky.

Po skončení realizace projektu „Podpora návratu znevýhodněných žen na trh práce“ zveřejníme:

1x závěrečnou analýzu o průběhu celého programu, statistiky úspěšnosti v jednotlivých klíčových aktivitách, zpětnou vazbu cílové skupiny na program, statistiky vycházející z průběžně sesbíraných dat o účastnících vč. vyhodnocení úspěšnosti zařazení účastníků zpět do pracovního procesu.

Tato zpráva bude uveřejněna na webových stránkách projektu.

Klíčové aktivity
KA 01 - Oslovení cílové skupiny, průběžná práce a vedení klientek, zpracování závěrečné zprávy

Popis aktivity:
Tato klíčová aktivita se zaměřuje na průběžnou práci s cílovou skupinou, zejména na oslovení potenciálních účastnic/účastníků projektu, na zpracování žádostí o zařazení do projektu a na průběžnou evidenci klientské dokumentace a aktivit, které slouží jako výstup pro závěrečnou analýzu projektu. Dále tato aktivita zahrnuje jednání se spolupracujícími organizacemi, zejména se zaměstnavateli, rodinnými centry a s úřady práce při oslovení cílové skupiny.

Na realizaci této klíčové aktivity se bude podílet Odborný garant zodpovědný za nastavení pravidel a metod oslovení potenciálních účastníků projektu, za výběr, oslovení a jednání se spolupracujícími organizacemi, za výběr a definici požadavků na informační systém a za zpracování závěrečné analýzy (studie). Odborný konzultant v oblasti informačního systému pak podle požadavků odborného garanta pro práci s cílovou skupinou nastaví vybraný CRM systém. Důraz v oblasti evidence cílové skupiny a související dokumentace bude kladen na ochranu osobních údajů klientů a klientek. Neméně důležité je také finanční vedení projektu, které po celou dobu zajišťuje účetní. Právník připraví potřebné smlouvy s partnery, lektory a účastníky pro zajištění právní ochrany projektu.

Dílčí aktivity:
- zpracování komunikačních materiálů pro cílovou skupinu a partnery (texty, grafika, tisk, web, newsletter),
-  oslovení organizací a spolupráce s nimi i při oslovení cílové skupiny (stávající a potenciální zaměstnavatelé, rodinná centra, úřady práce apod.),
-  oslovení potenciálních klientů/klientek prostřednictvím webových stránek, internetové inzerce, newsletteru, emailu, letáčku a plakátu),
-  zavedení a nastavení CRM systému pro evidenci uchazečů o účast v projektu a klientek zapojených do projektu a pro systematické ukládání veškeré dokumentace týkající se přímé podpory cílové skupiny (např. profily klientek, docházka, ukládání vyplněných dotazníků uchazečů, hodnocení uchazečů a testů, jak se zlepšují v průběhu projektu, v čem jim projekt pomáhá, průběžné kariérní plány apod.). Průběžné udržování a aktualizace všech klientských informací v CRM systému slouží jako podklad pro zpracování závěrečné analýzy.,
- komunikace s cílovou skupinou - kontinuální komunikace v průběhu celého projektu = informování o termínech,

 
Nahrávám...
Nahrávám...