dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podnikatelský pronájem movitých věcí

15.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2
Podnikatelský pronájem movitých věcí

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava nájmu je obsažena v § 2201 a násl. NOZ. Člení se přitom na obecnou úpravu, která se použije vždy, když zákon neobsahuje úpravu zvláštní, a dále NOZ obsahuje zvláštní ustanovení pro některé předměty nájmu, a to pro:

  • nájem bytu a domu (§ 2235 až 2301 NOZ),

  • nájem prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 až 2315 NOZ),

  • podnikatelský pronájem věcí movitých (§ 2316 až 2320 NOZ),

  • nájem dopravního prostředku (§ 2321 až 2325 NOZ),

  • ubytování /přechodný nájem/ (§ 2326 až 2331 NOZ).

V této kapitole se budeme zabývat pouze podnikatelským pronájmem věcí movitých, pro které se použije vedle obecné úpravy i úprava obsažená v § 2316 až 2320 NOZ. Obecnou úpravou nájmu se zabýváme v této kapitole.

Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na dobu určitou užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Kdy jde o podnikatelský pronájem movité věci

O podnikatelský pronájem movité věci jde v případě, kdy:

  • pronajímatel je podnikatelem, jehož podnikání spočívá v pronajímání věcí,

  • předmětem nájmu je movitá věc,

  • nájem je sjednán na dobu určitou.

Pronajímatel – podnikatel

V případě podnikatelského pronájmu věcí movitých je podstatným znakem pronájmu to, že pronajímatel je podnikatelem. Definice podnikatele je obsažena v § 420 a násl. NOZ a za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se vždy považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Osoba nájemce pak již není rozhodná, nájemce může být rovněž podnikatel, ale může jít i o spotřebitele.

Dalším podstatným znakem podnikatelského pronájmu je to, že pronajímatel podniká v oblasti pronájmu movitých věcí a nájemní smlouva je uzavřena v rámci tohoto podnikání. O podnikatelský pronájem věcí movitých pak půjde například v případě, kdy podnikatel vlastní půjčovnu lyží a jiného sportovního vybavení a tyto věci v rámci svého podnikání pronajímá. Lyže si může vypůjčit jak spotřebitel, tak i jiný podnikatel, např. za účelem uspořádání teambuildingové akce pro své zaměstnance. O podnikatelský pronájem movitých věcí nepůjde v případě, kdy podnikatel, který provozuje e-shop s modelářským zbožím, pronajme svému sousedovi na týden své vlastní lyže. O podnikatelský pronájem movitých věcí nepůjde ani v případě, kdy podnikatel – provozovatel půjčovny lyží, pronajme sousedovi na týden své vlastní lyže (tj. jedná mimo rámec svého podnikání). V těchto případech nejde o podnikatelský pronájem movitých věcí a na nájemní vztah se použijí pouze obecná ustanovení o nájmu věci.

Předmět podnikatelského pronájmu

Předmětem podnikatelského pronájmu může být jak celá věc movitá, tak i její část (např. lze pronajmout plochu na autě za účelem vylepení reklamy), s výjimkou dopravního prostředku. V případě, že by předmětem pronájmu byl dopravní prostředek, použijí se ustanovení o nájmu dopravního prostředku, nikoliv podnikatelský pronájem movitých věcí, a to i v případě, že podnikatel vlastní autopůjčovnu, tj. podniká v oblasti pronájmu dopravních prostředků.

Předmětem pronájmu může být jen movitá věc, která není zuživatelná, tj. taková věc, jejíž běžné použití nespočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení. Domníváme se, že je možné připustit i pronájem zuživatelné movité věci v případě, pokud nedojde v průběhu pronájmu k jejímu spotřebování (např. věc se pronajme pouze za účelem výstavy). Předmětem pronájmu může být i soubor věcí nebo věc hromadná. Předmětem pronájmu může být i věc, která vznikne teprve v budoucnu, pokud je ji možné dostatečně přesně určit při uzavření nájemní smlouvy.

Společně s hlavní věcí je předmětem nájmu vždy i její příslušenství, ledaže se strany dohodnou jinak a příslušenství z nájmu vyloučí. Příslušenství není třeba ve smlouvě specifikovat, není nezbytné ani ve smlouvě uvádět, že věc je pronajímána včetně příslušenství, nicméně lze to z důvodu právní jistoty doporučit.

Doba určitá

NOZ jako podstatný znak podnikatelského pronájmu věcí movitých stanoví, že nájem je sjednán na dobu určitou. Není zřejmé, z jakého důvodu zákon vyžaduje, aby smlouva byla sjednána na dobu určitou, byť to bude v praxi nepochybně nejčastější. V případě, že by nájem byl sjednán na dobu neurčitou, musely by si dle našeho názoru smluvní strany výslovně sjednat použití zvláštních ustanovení v § 2316 až 2320 NOZ. Pokud by si to nesjednaly, domníváme se, že by se tato ustanovení nepoužila a použila by se obecná ustanovení o nájmu.

Forma smlouvy

Pro nájemní smlouvu, na základě které dochází k podnikatelskému pronájmu movité věci, není obligatorně předepsána žádná forma, ve které by musela být uzavřena může být tedy uzavřena jak ústně, tak i písemně. Vzhledem k tomu, že pronájem je předmětem podnikání pronajímatele, bude nepochybně většinu smluv uzavírat písemně.

Předání věci nájemci

Pronajímatel se při předání věci nájemci přesvědčí, že věc je v dobrém stavu, předvede nájemci, že je funkční (pokud je to obvyklé), a seznámí nájemce s pravidly pro zacházení s věcí nebo mu pro to předá pokyny v písemné formě. Důkazní břemeno, že povinnost pronajímatele byla splněna, nese pronajímatel. V případě, že pronajímatel povinnost seznámit nájemce s pravidly pro zacházení věci poruší a v důsledku nesprávného zacházení s věcí dojde ke škodě na majetku nájemce, případně i třetí osoby, může vzniknout pronajímateli povinnost takto vzniklou škodu nahradit.

Vady věci

V případě, že pronajatá věc má vadu, pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...