dnes je 24.3.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OSA IV - LEADER

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSA IV - LEADER

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Priorita:

IV. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova.

Cíl: Realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství.

V ose IV jsou plánovány celkem 3 opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina - max. 18 % z osy

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - min. 72 % z osy

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 10 % z osy

Společné charakteristiky a podmínky pro všechny opatření osy IV:

- u všech opatření se jedná o přímou nenávratnou dotaci,

- omezení geografické způsobilosti příjemců podpory na území působnosti MAS - subregionální venkovské území s 10 000 až 100 000 obyvateli, na celém území České republiky, mimo území hl. města Prahy a měst s více než 25 000 obyvateli (v odůvodněných případech je možno udělit výjimku),

- pro veřejnou podporu osy LEADER platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní zdroje.

Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (max. 18 % z osy)

Popis situace:

Slabá ekonomická situace jednotlivých venkovských obcí a potřeba vzájemně si pomáhat vede k navazování spolupráce obcí v rámci venkovských území a ke vzniku místních partnerství subjektů, které na venkově působí. Program obnovy venkova od roku 1998 obrátil orientaci k rozvoji spolupráce obcí. Rozvojové strategie venkovských mikroregionů jsou v ČR již osvědčeným způsobem koncipování, realizace a správy činností vedoucích k sociálnímu a hospodářskému rozvoji určité oblasti. Program SAPARD 2000 - 2003 umožnil přípravu a realizaci 210 místních rozvojových strategií.

Prvních 29 místních akčních skupin od roku 2004 a 2005 získává zkušenosti v rámci podopatření LEADER+ Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a národního Programu LEADER ČR. Území působnosti místních akčních skupin (katastrální území obcí, které leží v území MAS) zapojených do metody Leader zaujímají 12 414 km 2, tj. 15,7 % území ČR, a žije v nich 743 tis. obyvatel, tj. 7,3 % obyvatel ČR. V roce 2006 bylo přijato 7 dalších místních akčních skupin. V tomto programovacím období se očekává, že asi 70 místních akčních skupin bude realizovat strategie rozvoje venkova metodou Leader v rámci nového Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 (je evidováno asi 133 připravujících se místních akčních skupin).

Osa IV Leader bude uplatněna pro opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Nelze ji využít pouze pro nárokovou podporu v rámci opatření Programu rozvoje venkova osy II a opatření v ose I: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Seskupení producentů a Pozemkové úpravy.

Opatření navazuje na podopatření 2.1.4. (podopatření typu LEADER+) Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Legislativní rámec:

Čl. 61 - 64 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy. Právní předpisy a závazná pravidla podle příslušných opatření jednotlivých os I až III v rozsahu článků 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 48, 49 a 52 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

Příjemce podpory:

Místní akční skupina Leader - obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místní akční skupinou nemůže být obchodní společnost, občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, svazek obcí.

Opatření

 
Nahrávám...
Nahrávám...