dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OSA III v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSA III v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

V ose III jsou plánovány celkem 3 priority:

1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE (50 % z osy)

Cílem je vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky, zajistit naplnění závazků ČR v oblasti využití OZE.

2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově (48 % z osy)

Cílem je vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a středního podnikání a zlepšení životního prostředí venkovských sídel.

3. Vzdělávání (2 % z osy)

Cílem je přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií.

Priorita III.1 - „Tvorba pracovních příležitostí“

Skupina opatření III.1 - Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

Společné charakteristiky a podmínky pro všechny opatření priority III.1:

- u všech opatření se jedná o přímou nenávratnou dotaci,

- omezení geografické způsobilosti příjemců podpory u všech níže uvedených opatření (projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel na území České republiky),

- maximální výše podpory činí 50 % celkových přijatelných nákladů (u opatření III.1.3 je výjimka pro neziskové organizace v maximální výši podpory 90 % přijatelných výdajů),

- minimální celkové přijatelné náklady na projekt jsou 50 000 Kč.

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (22,5 % z osy)

Popis situace:

Venkovský prostor v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protože zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských podniků je velmi nízký. Se snižováním zemědělské výroby, především některých výrob náročných na ruční práce (chmel, ovoce, zelenina apod.), klesá i potřeba sezónních pracovníků. Pro venkov je aktuálním problémem řešení stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím diverzifikace činností zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem. Cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a udržet nebo zvýšit příjem hospodářství.

Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a na opatření 2.1.5 operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 - 2013) a respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Legislativní rámec:

Čl. 52 a) (i) a 53 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy. Nařízení Komise 70/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům.

Příjemce podpory:

Fyzická nebo právnická osoba nebo skupina fyzických či právnických osob bez ohledu na právní status, který skupině nebo jejím členům uděluje vnitrostátní právo, která vykonává zemědělskou činnost v zemědělském podniku v době využití podpory, s výjimkou zemědělských pracovníků. V případě, že „člen zemědělského hospodářství“ je právnická osoba nebo skupina právnických osob, musí tento člen vykonávat zemědělskou činnost v zemědělském podniku v době žádosti o podporu.

V případě projektů zaměřených na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie nemůže být příjemcem pomoci mikropodnik definovaný v souladu s doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků - podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Eur.

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (15 % z osy)

Popis situace:

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb, zejména v oblasti řemesel a služeb pro hospodářství a obyvatelstvo napomůže zejména naplňování cílů Lisabonské strategie. Sociální struktura a sociální kapitál venkova současně se strukturou zástavby vesnic přitom vytváří významný potenciál pro diverzifikaci činností (volné pracovní síly, nevyužité budovy, zkušenosti z přidružené výroby).

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou malého a středního podnikání (nad velikostí mikropodniků s místní spotřebou). Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD. Respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Legislativní rámec:

Čl. 52 a) (ii) a 54 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy. Nařízení Komise 1628/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

Příjemce podpory:

Příjemci podpory mohou být fyzické a právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků. V případě, že je žadatelem podnikatel v zemědělství, může být příjemcem podpory pouze u projektů zaměřených na výstavbu decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie.

Mikropodnikem je v souladu s doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků, podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Eur.

Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu (12,5 % z osy)

III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu

Popis situace:

Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel.

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou regionálního cestovního ruchu (služby, informační centra cestovního ruchu, marketing na celostátních a zahraničních veletrzích) a podporou v obcích nad 2000 obyvatel.

Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a opatření 2.1.5. operačního programu

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 - 2013).

Legislativní rámec:

Čl. 52 a) (iii) a 55 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.

Příjemce podpory:

Příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou.

III.1.3 b) Podpora cestovního ruchu

Popis situace:

Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel.

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou regionálního cestovního ruchu (služby, informační centra cestovního ruchu, marketing na celostátních a zahraničních veletrzích).

Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a opatření 2.1.5. operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Legislativní rámec:

Čl. 52 a) (iii) a 55 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy. Nařízení Komise 1628/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

Příjemce podpory:

Příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze, pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou).

Priorita III.2 - „Podmínky růstu a kvalita života na venkově“

Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

Společné charakteristiky a podmínky pro všechny opatření priority III.2:

- u obou opatření se jedná o přímou nenávratnou dotaci,

- maximální výše podpory činí 50 % celkových přijatelných nákladů pro podnikatelské subjekty,

- pro neziskové organizace je to 90 % u III.2.1 a 100 % u III.2.2,

- 100 % pro obce a sdružení obcí, státní organizace a státní podniky,

 
Nahrávám...
Nahrávám...