dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční alokace na osu I činí 22,39 % celkových prostředků EZFRV. Podpory v rámci Osy I nepovedou ke zvýšení zemědělské prvovýroby. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků.

V ose I jsou plánovány celkem 2 priority:

1. Modernizace, inovace a kvalita (85,21 % z osy)

Cílem je vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví, modernizovat zemědělské podniky, zavádět inovace a zvýšit kvalitu produktů.

Opatření:

- I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

- I.1.2. Investice do lesů

- I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

- I.1.4. Pozemkové úpravy

- I.2.1. Seskupení producentů

2. Přenos znalostí (14,79 % z osy)

Cílem je vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství.

Opatření:

- I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

- I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

- I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti

- I.3.4. Využívání poradenských služeb

Priorita I.1 - „Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací“

(skupina opatření zaměřená na modernizaci zemědělství, potravinářství a pozemkové úpravy)

Společné charakteristiky a podmínky pro všechny opatření priority I.1:

- u opatření pro modernizaci zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům na vynaložené přijatelné výdaje maximálně od 40-50 %, v závislosti na oblasti Natury a znevýhodněné oblasti (resp. do 60 % u vyjmenovaných případů),

- u ostatních opatření priority se jedná o přímé nenávratné dotace,

- projekty musí být realizovány na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (35,40 % z osy)

Popis situace:

Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic jak stavebních, tak technologických v rostlinné i živočišné výrobě. Tato skutečnost je příčinou zastarávání technologického vybavení zemědělských podniků a také se odráží ve stavu zemědělských staveb, které ne vždy plně vyhovují moderním požadavkům welfare a ochrany životního prostředí. Nízká úroveň investic dále ovlivňuje nákladovost a efektivitu zemědělské výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty a tím celkovou konkurenceschopnost zemědělské výroby. S ohledem na rostoucí tlak spotřebitelů na bezpečnost potravin a maximální ekologický přístup při jejich produkci je jejím předpokladem dobře vybavená primární výrobní základna v rámci zemědělské výroby. V programovacím období 2004 - 2006 byl obdobný typ podpory úspěšně poskytován v rámci Operačního programu, opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 - 2013), respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Legislativní rámec:

Nařízení Rady č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - čl. 26 a 29.

Podopatření:

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

I.1.1.3 Založení prostorů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Příjemce podpory:

- Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku (včetně školních statků).

- Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

- Mladým zemědělcem se pro účely zvýhodněné výše podpory rozumí fyzická osoba, která v době podání žádosti nedosáhla věku 40 let a která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Opatření I.1.2 Investice do lesů (10,13 % z osy)

Popis situace:

Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematické oblasti, jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví. Na základě zkušeností z implementace opatření 1.3. Lesní hospodářství v OP Zemědělství v programovacím období 2004 - 2006 se v rámci Osy I Programu rozvoje venkova i nadále podpoří opatření zaměřená na investice do lesnických strojů a stavební investice do lesní infrastruktury. Navíc se podpora doplní o technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství.

Legislativní rámec:

Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - čl. 27, 28 a 30.

Podopatření:

I.1.2.1. Lesnická technika

I.1.2.2. Technické vybavení provozoven

I.1.2.3. Lesnická infrastruktura

Příjemce podpory:

Lesnická technika: Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich družení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení;

Technické vybavení provozoven: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. (dle doporučení Komise 2003/361/ES).

Lesnická infrastruktura: Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich sdružení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským potravinářským produktům (14,57 % z osy)

Popis situace:

Opatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko- potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, rozvoje inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, a to spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Podporované akce by měly řešit problematické oblasti, jako jsou nízká produktivita práce, nízký stupeň inovací, nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou a nedostatečná úroveň finalizace produktů, včetně marketingového zaměření.

V programovacím období 2004 - 2006 byl obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu Zemědělství, opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. Podpora byla zaměřena na stavební a technologické investice do potravinářství. Finanční prostředky tohoto opatření se čerpaly v plné výši finančního plánu programu a poptávka byla větší než disponibilní zdroje. Vzhledem ke zkušenostem z implementace Operačního programu bylo toto opatření přejato v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 - 2013).

Legislativní rámec:

Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - čl. 28 a 29.

Podopatření:

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Příjemce podpory:

I.1.3.1:

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu.

Výrobce krmiv, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a zároveň jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu.

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba provozující zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, který vyrábí potraviny nebo suroviny určené pro lidskou spotřebu, definované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň uvedené v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu, a splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR.

 
Nahrávám...
Nahrávám...