dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program Aplikace

2.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

OP PIK, prioritní osa 1 - program APLIKACE

Souhrn programu

Program APLIKACE je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje.

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty a organizace provýzkum a šíření znalostí.

Podporované aktivity

–   Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítě IraSME[1].

Nepodporované aktivity

–   Zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center.

–   Základní výzkum.

–   Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.

–   Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

–   Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory [2].

Povinné k výběru:

–   Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.

–   Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci výzkumu a vývoje – ženy.

–   Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

–   Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami.

Povinné k naplnění:

–   Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu.

Oprávnění žadatelé:

–   Podnikatelské subjekty.

–   Organizace pro výzkum a šíření znalostí [3].

Žádost mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řadpodniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Forma podpory

Výše dotace

–   Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 milion Kč;

–   Maximální příspěvek je 100 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány následujícívýdaje:

–   Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personáluv rozsahu nezbytném pro účely projektu.

–   Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány proúčel projektu.

–   Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržním podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využitévýlučně pro účely projektu.

–   Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky,které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Způsobilými výdaji nejsou:

–   DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

–   Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

–   Splátky půjček a úvěrů.

–   Sankce a penále.

–   Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

–   Leasing.

Finanční kritéria výzvy

–   Plánovaná alokace: 2 000 000000 Kč.

–   Minimální příspěvek: 1 000 000 Kč.

–   Maximální příspěvek:100 000 000 Kč.

–   Forma podpory: dotace.

Intenzita podpory - průmyslový výzkum:

–   Malý podnik – 70 %.

–   Střední podnik – 60 %.

–   Velký podnik – 50 %.

Intenzita podpory - průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce:

–   Malý podnik - 80 %.

–   Střední podnik - 75 %.

–   Velký podnik - 65 %.

Intenzita podpory - experimentální výzkum:

–   Malý podnik – 45 %.

–   Střední podnik – 35 %.

–   Velký podnik – 25 %.

Intenzita podpory - experimentální vývoj v případě účinné spolupráce:

–   Malý podnik - 60 %.

–   Střední podnik - 50 %.

–   Velký podnik - 40 %.

Účinná spolupráce - definice

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést vplné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považoványsmluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

Hodnocení projektu

Model hodnocení – dvoukolový:

–   1. kolo – hodnocení předběžných žádostí.

–   2. kolo – hodnocení plných žádostí (pouze ty žádosti, které byly schváleny v 1. kole).

Specifika a omezení

Cílové území:

–   Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

–   Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

–   Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

–   Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice (ITI) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OPPIK).

Harmonogram:

–   Datum vyhlášení výzvy: červen 2015

–   Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: červen 2015

–   Datum příjmů žádostí o podporu:

  • Předběžné žádosti: červen – srpen 2015
  • Plné žádosti: září – listopad 2015

Podporovaná odvětví

SEKCE C

Zpracovatelský průmysl

–   Výroba potravinářských výrobků

–   Výroba nápojů

–   Výroba textilií

–   Výroba oděvů

–   Výroba usní a

 
Nahrávám...
Nahrávám...