dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OP PIK - Představení programu Úspory energie

8.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Program je zaměřený na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu.

Na co lze konkrétně žádat (podporované aktivity):

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Na co žádat NELZE:

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.
 • Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.
 • Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov.
 • Revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění.

Indikátory  - příjemcem podpory budou povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru (monitorovací ukazatele):

 • Množství odstraněných emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů
 • Snížení emisí CO2

b) Povinné k naplnění (závazné ukazatele; tyto ukazatele musí být splněny pro získání dotace):

 • Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Způsobilí žadatelé:

 • Malé, střední podniky i velké podniky

Typy podporovaných právních forem:

 • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Komanditní společnost
 • Akciová společnost
 • Družstvo (neplatí pro bytové družstvo)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost

Výše dotace a způsobilé výdaje (z nichž se počítá dotace):

Minimální příspěvek (dotace) na projekt je 500 tis. Kč, maximální výše dotace je 250 mil. Kč. Alokace výzvy činí 5 mld. Kč.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku)
 • Ekologické studie (Energetický posudek)

Způsobilými výdaji nejsou (na co nelze žádat):

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Maximální dotace na ekologické studie (Energetický posudek) – 350 tis. Kč

 • Míra podpory – max. 65 % malý podnik, 55 % střední podnik, 45 % velký podnik.
 • Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek): 70 % malý podnik, 60 % střední podnik, 50 % velký podnik.

Hodnocení projektu - průběžné.

Územní zaměření:

 • Celá ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Harmonogram:

 • Datum vyhlášení výzvy: červen 2015
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+ (dříve eAccount): červen 2015
 • Datum příjmů žádostí o podporu:
  • Předběžné žádosti: červen – srpen 2015
  • Plné žádosti: září 2015 – leden 2016

Podporovaná odvětví:

SEKCE A – Zemědělství, lesnictví a rybářství

 • Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • Lesnictví a těžba dřeva
 • Rybolov a akvakultura

SEKCE B – Těžba a dobývání

 • Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
 • Těžba ropy a zemního plynu
 • Těžba a úprava rud
 • Ostatní těžba a dobývání
 • Podpůrné činnosti při těžbě

SEKCE C – Zpracovatelský průmysl

 • Výroba potravinářských výrobků
 • Výroba nápojů
 • Výroba textilií
 • Výroba oděvů
 • Výroba usní a souvisejících výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • Výroba papíru a
 
Nahrávám...
Nahrávám...