dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Neziskové organizace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové organizace

Nové programovací období nabízí všem žadatelům výrazně větší možnosti. Už jen z hlediska celkové alokace je nárůst enormní, více než 870 miliard korun na období sedmi let reprezentuje téměř pětinásobek v přepočtu na rok oproti období 2004-2006 a také nárůst počtu operačních programů z 12 na 24 ukazuje výrazně širší možnosti. Tato kapitola se zaměří na kategorii žadatelů z oblasti neziskového sektoru, která se s projekty dotovanými EU v období 2004-2006 teprve seznamovala a mnohdy se potýkala s určitými problémy. Jejich poslání je hodně důležité pro obyvatelstvo České republiky, tak je nutné, aby se zapojily do čerpání prostředků i v tomto období - touto kategorií jsou nestátní neziskové organizace.

Pojetí neziskového sektoru není jednoduché definovat. Do neziskového sektoru je možné zařadit různé typy organizací. Jedná se zejména o občanská sdružení, nadace, nadační fondy, zařízení církví a obecně prospěšné společnosti.

Nejdůležitějším rozlišovacím bodem je ale jejich poslání, smysl činnosti. Jejich činnost se zaměřuje na prospěch svých členů nebo na prospěch veřejnosti.

Jak si neziskové organizace vymezit a čím se zabývají?

V českých podmínkách pro možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů je možné mezi neziskové organizace (dále NNO) zařadit:

Občanská sdružení založená pro potřeby obecného zájmu dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů

Obecně prospěšné společnosti založené pro potřeby obecného zájmu na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Zájmová sdružení právnických osob založená pro potřeby obecného zájmu dle § 20 zákona 40/1964 Sb. občanský zákoník

Církve a náboženské společnosti a organizace založené pro potřeby obecného zájmu dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Nadace a nadační fondy ze zákona nemohou podnikat a jsou založené pro potřeby obecného zájmu dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

Možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 vypadají velice nadějně pro všechny typy žadatelů, a to nevyjímaje neziskového sektoru, který bude moci využít finanční prostředky jak v oblasti investičních (tzv. „tvrdých“) tak i v oblasti neinvestičních („měkkých“) projektů. Konkrétně lze doporučit následující dotační tituly:

Regionální operační programy

V regionálních operačních programech (ROPech) se objevuje pro neziskové organizace velký prostor v prioritních oblastech zaměřených na rozvoj měst, venkova a pólů rozvoje. Cílem těchto oblastí je zajištění dostupnosti veřejných služeb a vytváření příjemného prostředí pro obyvatelstvo a rozvoj podnikání a zaměstnanosti.

Mezi podporované aktivity v této oblasti využitelných pro neziskový sektor může patřit:

- Obnova, rekonstrukce, estetické zlepšení venkovských a městských sídel, veřejných budov, veřejných prostranství a zeleně, památek, místních atraktivit.

- Rekonstrukce místních komunikací.

- Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby a objekty občanské vybavenosti.

- Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit.

- Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch, brownfields pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání

Další velkou oblastí podpory pro neziskový sektor je cestovní ruch. Podpora cestovního ruchu umožňuje přilákání turistů a jejich útrat do regionu s multiplikačním efektem pro místní obyvatele - zvýšení podnikatelského zisku, zvýšení zaměstnanosti. Oblasti podpory jsou zaměřené na zlepšení infrastruktury, poskytování služeb a marketingovou propagaci.

Mezi podporované aktivity v této oblasti využitelných pro neziskový sektor může patřit:

- Obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. komunikace, parkoviště, pěší stezky, chodníky, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, systémů značení, provozování ekoturistiky apod.).

- Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví.

- Modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury.

- Zvyšování kvality ubytování - vybavení pokojů, modernizace sociálního zařízení, modernizace kuchyně a také modernizace a vybudování doprovodných zařízení - hřiště, bazény, relaxační a sportovní zařízení, úschovny a půjčovny lyží a kol, parkovací plochy, příjezdové komunikace a vzdělávání personálu.

- Podpora marketingu a propagace cestovního ruchu, akcí regionální významu.

- Podpora monitoringu návštěvnosti, zpracování analytických studií, zavádění systémů certifikace.

V některých regionálních operačních programech jsou podporovány oblasti týkající se veřejné infrastruktury v oblasti veřejného zdraví, sociální integrace a vzdělávání.

Mezi podporované aktivity v této oblasti využitelných pro neziskový sektor může patřit:

- Modernizace škol a jejich vybavení (ICT, multimediálního vybavení a e-learningu), včetně aktivního využití volného času.

- Rozvoj infrastruktury služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství.

- Pořizování zdravotnické techniky, stavební úprav budov (bezbariérový přístup, výtahy), zavádění informačních technologií, nákup sanitek a programy zdravotní prevence.

Mezi poslední oblast, která se týká neziskového sektoru - obecně prospěšných organizací, lze zahrnout aktivity v dopravní obslužnosti. Možnosti v těchto aktivitách budou pro neziskový sektor spíše okrajovou oblastí pro čerpání, protože budou dominantně určeny krajům, obcím a jimi zřizovanými organizacemi, provozovatelům hromadné dopravy a podnikatelským subjektům pohybujícím se v oblasti dopravy.

Mezi podporované aktivity v této oblasti využitelných pro neziskový sektor může patřit:

- Zavádění integrovaných a odbavovacích systémů a dobudování související infrastruktury, jako například parkoviště P+R, zastávky, terminály, bezbariérový přistup, nástupní ostrůvky.

- Podporování dopravy šetrné k životnímu prostředí a bezpečnosti na silniční síti, tratí lehké kolejové trakce a opatření vhodná pro zvolení hromadné, cyklistické a pěší dopravy.

- Nákup speciálních dopravních prostředků.

Integrovaný operační program

Tento program je zaměřen převážně na projekty národní úrovně. NNO se mohou zapojit do projektů v oblasti sociální integrace, veřejného zdraví a cestovního ruchu a kulturního dědictví. Program v některých prioritních osách podporuje jak regiony Cíle Konvergence tak zároveň i území Cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jedná se o osy zaměřené na modernizace veřejné správy a rozvoj cestovního ruchu. Tyto priority by nebylo vhodné řešit s vynecháním částí některého našeho území. Jedná se o celonárodní projekty.

Mezi podporované aktivity v této oblasti využitelných pro neziskový sektor může patřit:

- Zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

- Zajištění dostupnosti služeb, které pomohou nejvíce ohroženým sociálně vyloučeným romským lokalitám vrátit se na trh práce a do společnosti.

- Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům.

- Zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení.

- Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a pro prevenci

sociální exkluze osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.

- Podpora prezentace a marketingu cestovního ruchu České republiky.

- Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách ČR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola).

- Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.

Kde mohou čerpat NNO?

Oblast intervence - 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace

Oblast intervence - 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

Oblast intervence - 4.1a a 4.1b - Národní podpora cestovního ruchu

Oblast intervence - 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

OP Životní prostředí

Program životního prostředí je velmi rozmanitý a možnosti podpor pro neziskové organizace jsou poměrně rozsáhlé.

Mezi oblasti podpory lze zařadit:

- Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší,

- Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

- Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

- Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady,

- Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

- Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění.

- Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity,

- Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur,

- Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny,

- Oblast podpory 6.5 - Podpora

 
Nahrávám...
Nahrávám...