dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Na co nezapomenout před podáním žádosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na co nezapomenout před podáním žádosti

 

Všem potenciálním žadatelům lze doporučit, aby před podáním žádosti prostudovali relevantní dokumenty (nebo jejich části) a využili i další oficiální zdroje informací - webové stránky nebo třeba speciální infolinku.

 

Základním zdrojem informací je samozřejmě Programový dokument OP ŽP. .

 

Velmi mnoho zajímavých informací obsahuje Příručka pro žadatele, která srozumitelnou formou popisuje proces přípravy a zpracování projektů v rámci OP ŽP, včetně projektového záměru, popisu pravidel pro předkládání a hodnocení žádostí. Tento dokument byl naposledy aktualizován v červenci 2010.

 

Implementační dokument

 

Aktuální verze Implementačního dokumentu byla vydána 2. prosince 2010.

 

Implementační dokument detailně charakterizuje jednotlivé oblasti podpory, formu a výše podpory, územní zaměření i přesnější vymezení příjemců jednotlivých kategorií podpory. Důležitou informací pro žadatele je i minimální velikost projektů v jednotlivých oblastech (minimální výše způsobilých výdajů).

 

Implementační dokument dále zahrnuje popis základních pravidel způsobilosti výdajů a jejich specifika dle jednotlivých oblastí podpory, monitorovací procesy a závazné monitorovací indikátory, pravidla a postupy v oblasti veřejné podpory a veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy ES a ČR, procesy kontroly a evaluace a základní pravidla finančního řízení, způsob hodnocení a výběru konkrétních projektů dle stanovených výběrových kritérií a jejich následnou administraci.

 

Podání žádosti

 

Žádosti je možné podávat na Státním fondu životního prostředí prostřednictvím informačního systému Bene-fill přímo na stránkách www.opzp.cz, v některých případech na krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny nebo příslušná krajská pracoviště SFŽP. Žádost je třeba doručit na příslušné místo do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

Proces předkládání a zpracování žádosti, její forma a povinné přílohy se řídí aktuálním zněním Směrnice MŽP č. 3/2011 z 31. ledna 2011 pro předkládání žádostí a o poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí a státního rozpočtu České

 
Nahrávám...
Nahrávám...