dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt v oblasti zaměstnanosti

1.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci a návody ke zpracování dotačního projektu v oblasti podpor zaměstnanosti. Modelový příklad je vhodný pro Operační program Zaměstnanost. Struktura modelového projektu reflektuje uspořádání studie proveditelnosti.

Název projektu
Modelový projekt je nazván Přípravný ročník v pracovním životě.

Žadatel
Žadatelem projektu je obecně prospěšná společnost PRAMEN, o.p.s. která má více než desetiletou historii. Společnost se věnuje sociálním programům a akcím pro veřejnost. Provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a mateřský klub, rodinné centrum a multifunkční hřiště. V posledních letech se společnost zaměřuje na realizaci řady preventivních, probačních a resocializačních programů. Nabízí také různé akce pro veřejnost, jako jsou například festivaly, hudební večery, graffiti street jam, benefiční večery v divadle, apod. V neposlední řadě společnost realizuje projekty financované z fondů Evropské unie. Společnost není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám v projektu a o finanční podporu žádá jako nestátní nezisková organizace. Obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO, o.p.s. je podporována z různých zdrojů, kromě Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR získalo dotace Ústeckého kraje, Statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veřejné zdroje jsou v rozpočtu firmy doplněny i firemními prostředky. PRAMEN, o.p.s. podporují zejména nadační fondy velkých společností v oblasti energeticky, telekomunikací a informačních technologií.

Popis projektu 
Mezi hlavními cíli charakterizovanými v žádosti je vytvoření mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou, Slovenskem a Srbskem na poli profesního rozvíjení mladých lidí. Dalším cílem je přenášet dobrou praxi v této oblasti a zdůrazňovat hodnoty společenské odpovědnosti. Třetím cílem je potom vytvořit metodiku pro přípravu mladých nezaměstnaných lidí na získání prvního zaměstnání. Posledním cílem je příprava nejméně 20 mladých lidí na vstup na pracovní trh. Daný projekt přináší nový přístup v problematice pracovního rozvoje mladých nezaměstnaných lidí, kteří nemají předchozí pracovní zkušenost. Tohoto rozvoje je dosahováno souborem aktivit, které by měly mladým lidem vstup na pracovní trh usnadnit. Inovativní je to, že jsou mezi tyto aktivity zahrnuty nejen odborné pracovní stáže, profesionální individuální kariérové poradenství či fiktivní pracovní pohovory, ale i aktivity podporující rozvoj měkkých dovedností a motivace jako jsou například sebepoznávací aktivity a aktivity napomáhající ujasňování životních cílů. V neposlední řadě se společnost snaží o zařazení prvků společensky odpovědné organizace do žebříčku hodnot mladých lidí zařazených do projektu.

Cílové skupiny
Projekt „Přípravný ročník v pracovním životě“ má jednu cílovou skupinu. Touto skupinou jsou uchazeči či uchazečky o práci. Cílová skupina je ohraničena věkem do 26 let a podmínkou dosažení minimálně středoškolského vzdělání. Cíleno je na mladé lidi, kteří nemají pracovní zkušenosti a jsou registrováni na úřadu práce. Výběr účastníků v projektu probíhal za pomoci úřadu práce, který společnosti PRAMEN, o.p.s. doporučil vhodné kandidáty. Konečný výběr nejvhodnějších účastníků z řad nezaměstnaných mladých lidí proběhl prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílová skupina lze dále rozdělit do různých skupin, těmito skupinami mohou být například čerství absolventi středních škol, vysokých škol, vyšších odborných škol a mladí lidé, kteří předčasně ukončili terciární vzdělání či dlouhodobě nezaměstnaní.

Aktivity projektu
První klíčovou aktivitou projektu bylo sestavení projektového týmu a následné navázání spolupráce s partnerem projektu a také se spolupracující organizací. Součástí první klíčové aktivity bylo dále pracovní setkání všech zainteresovaných stran, které sloužilo k prezentaci zkušeností v oblasti rozvoje mladých lidí, projednání různých způsobů jakými je řešena nezaměstnanost mladých lidí v EU a v neposlední řadě také obeznámení s tím jaké úlohy zastávají Úřady práce a ostatní instituce v jednotlivých státech. Druhou klíčovou aktivitou je vytvoření metodiky a komunikace s institucemi. V rámci této klíčové aktivity se uskutečnilo druhé mezinárodní setkání, jež sloužilo k přenosu know-how mezi jednotlivými organizacemi. Zároveň v této fázi projektu došlo ke komunikaci s Úřadem práce ČR, který pomáhal vybírat vhodné účastníky do projektu, pomocí nichž je ověřována zvolená metodika. Poté již následovaly první dvě informační schůzky, na kterých započala spolupráce s mladými nezaměstnanými z Královéhradeckého kraje. Dále se také začaly domlouvat odborné praxe pro účastníky. Třetí klíčovou aktivitou je zážitkový sebepoznávací kurz. Součástí kurzu byly aktivity zaměřené na sebepoznávání či sebereflexi, dále pak byly zařazeny aktivity zjišťující role jednotlivých členů při práci v týmu. Tento kurz pomohl účastníkům mimo jiné i při ujasňování životních cílů, hodnot či změn. Celý kurz sloužil díky vhodně zvoleným aktivitám k zjištění nejen fyzické, ale zejména psychické odolnosti účastníků. Čtvrtou klíčovou aktivitou je kurz základní pracovní gramotnosti. Tento kurz byl čtyř týdenní a sestával z 8 témat. Konalo se tedy osm čtyřhodinových setkání, přičemž každé setkání bylo zaměřeno na jedno z následujících témat: motivace a osobní rozvoj; životopis, motivační dopis, pracovní pohovor a rovné příležitosti; pracovní role a chování na pracovišti; interkulturní komunikace a etiketa; asertivita, leadership, mobing, bossing, komunikace,

- OSVČ – rady jak pracovat na živnostenský list; finanční gramotnost; společenská odpovědnost organizací, propojení ziskového a neziskového sektoru. Pátou klíčovou aktivitou bylo individuální kariérové poradenství. Každý z účastníků měl vyměřený čas 1,5 hodiny se zkušeným personalistou, který mladým lidem pomohl ujasnit si, čím chtějí být. Použil metodu řízených otázek, díky nimž si mladí lidé mohli na tuto otázku sami odpovědět. Šestá klíčová aktivita byla stěžejní. Konkrétně se jednalo o stáže cílové skupiny a podporu při aktivním hledání zaměstnání či výběru dalšího vzdělání. Jednalo se převážně o praxe v neziskovém či soukromém sektoru v délce 3 měsíců a tyto praxe byly neplacené. Účastníci byli umístěni na různých pracovních pozicích a v různých oborech, dle potřeb jednotlivých členů cílové skupiny. Podmínkou pro zařazení jednotlivých zaměstnavatelů do projektu bylo splnění základních předpokladů společensky odpovědné organizace, přičemž byli žádáni, aby tyto hodnoty předávali mladým lidem z cílové skupiny. Sedmou a osmou klíčovou aktivitou projektu bylo zhodnocení pilotáže, korekce metodiky následované celkovým

 
Nahrávám...
Nahrávám...