dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový projekt v oblasti rozvoje měst

21.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25
Modelový projekt v oblasti rozvoje měst

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Úvod

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci a návody ke zpracování dotačního projektu v revitalizace objektu města ke kulturnímu a společenskému využití. Modelový příklad je vhodný pro Integrovaný operační program. Struktura modelového projektu reflektuje uspořádání studie proveditelnosti.

Název projektu

Modelový projekt je nazván Rekonstrukce památkového objektu výstaviště

Žadatel

Žadatelem o dotaci je modelová obec Kamenice jako vlastník objektu.

Předmět projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce pavilonu 1 výstaviště města Kamenice. Pavilon 1 byl prohlášen kulturní památkou v roce 1997 a jedná se o nejvýznamnější objekt v areálu s významnou historickou hodnotou. Objekt byl postaven ve funkcionalisticko-konstruktivistickém stylu, jehož základ tvoří železobton. Výstaviště vzniklo při příležitosti Všeobecné krajinské výstavy v letech 1937– 1938. Provozovatelem výstaviště je od roku 1994 soukromá společnost Colea Expo, a.s. Koná se zde šest výstav ročně. Mimo tyto výstavy se zde během roku konají různé kulturní akce přístupné veřejnosti. Jedná se zpravidla o sportovní soutěže a jednorázové akce kulturních institucí města a kraje. Areál výstaviště se skládá ze čtyř pavilonů (každý o rozloze 1550 m2). Objekty sloužící k venkovním výstavám mají rozlohu 4500 m2. V případě pořádání zábavy je možné do prostoru Pavilonu 1 přisunout pódium a malé stolky, které nabídnou 48 míst k sezení. Podobné uspořádání bez stolků je nastaveno pro uspořádání koncertu, jež dovolí 88 míst k sezení. Pro podmínky pořádání svatby lze prostor prvního patra rozdělit do dvou podélných řad, které poskytnou 80 míst k sezení pro svatebčany. Za běžných podmínek nabízí pavilon A až 200 míst ke stání. V areálu se taktéž nachází restaurace a skladovací zázemí. Pavilon 1 byl postaven na vyvýšeném místě a v jeho přední části se nachází pravidelná arkáda. Předsálí je prostřednictvím trojice dveří propojeno s venkovní terasou a vytváří tak centrální část objektu. Předsálí je propojeno se skladovým a provozním zázemím, pánským WC a schodišti do druhého patra. Další tři otvory spojují tuto centrální část s hlavním prostorem pavilonu – víceúčelovým sálem. Tento sál zahrnuje dvě podlaží a měří téměř 9 metrů. Jeho prostory jsou ovinuty ochozem, který je zakončen půlkruhovým půdorysem. Ve druhém podlaží se nachází kanceláře, dámské WC a přístup na ochoz sálu. Objekt není bezbariérový. Předkládaný projekt je v souladu se specifickým cílem 3.1 Integrovaného operačního programu a naplňuje vybrané cíle Integrované strategie podpory. Zároveň je propojen s Programem rozvoje Středočeského kraje 2014 – 2020. S ohledem na obnovu technologického zázemí bude objekt využit efektivněji a zároveň bude zajištěno úspornějšího využití během provozu. Předkládaný projekt má tak pozitivní vliv na efektivnější využití přírodních zdrojů. Součástí rekonstrukce je i instalace protipožárního systému, který zajistí vyšší ochranu objektu.

b národní kulturní památky a její přeměna v reprezentativní multifunkční objekt. V jejím rámci bude zlepšena kulturní infrastruktura města a kraje. Modernizace objektu umožní rozšířit možnosti kulturního vyžití obyvatelů města Kamenice a okolí. V neposlední řadě bude umožněn bezbariérový přístup a budou odstraněny necitlivé stavební zásahy, které narušily původní charakter pavilonu. Hlavním výstupem projektu bude revitalizace objektu národní kulturní památky, který v současné době slouží pouze jako skladovací prostor pro výstavní předměty. Realizací projektu vznikne reprezentativní budova k pořádání kulturních a společenských akcí, které budou určeny především pro potřeby obyvatel Kamenice a okolí. Objekt bude za tímto účelem podroben důkladné rekonstrukci. Dojde k revitalizaci fasády, střechy, podlah a oken. V podpořeném památkové objektu je očekáváno zvýšení počtu návštěvníků na 9600 ročně během provozní fáze. Konečný výpočet byl kalkulován na základě kapacity pavilonu a průměrného počtu předpokládaných návštěvníků pořádaných kulturních a společenských událostí. Nejsou zde zahrnuti návštěvníci výstav, které jsou pořádání již v nyní. Cílovou skupinou projektu je obyvatelstvo města Kamenice a potažmo Středečeského kraje. Cílové skupiny získají reprezentativní objekt k pořádání kulturních a společenských akcí v rámci společenské integrace.

Aktivity projektu

Pavilon 1 bude podroben důkladné rekonstrukci. Odstraněny budou nepůvodní prvky a objekt projde obnovou povrchů stěn, podlah a repasi. Dojde k výměně krytiny u střechy, která neodvodňuje zcela funkčně z důvodu nízkého umístění žlabu v zadní části. Netěsnící okna budou vyměněna za nová a budou zajištěna jednoduchým zasklením. Zároveň bude vyměněna elektroinstalace a odstraní se nefunkční trafostanice. V neposlední řadě dojde k výměně sanitárního zařízení a obnově technického vybavení. Pavilon se stane bezbariérovým díky nově zabudovanému výtahu. Rekonstrukce umožní přeměnu dispozičního uspořádání objektu tak, aby mohl být využíván jako multifunkční objekt. Bude tak moci sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí. V rámci kulturních akcí a událostí lze využít toho, že se v přilehlém okolí nachází tenisové kurty, baseballové hřiště, bazén či trasy pro in line bruslení. Stavební práce budou zahrnovat: demolice, úpravu přípojek, nové dispozice a stavební úpravy, výplně otvorů, rekonstrukci fasády a střechy, úpravy venkovních ploch, nová šachtu výtahu, nové technologie a kabinu výtahu. V rámci projektu bude také navržen plán společenských a kulturních akcí, které budou pořádány po zpřístupnění objektu. Pořádané akce budou uzpůsobeny nově zrekonstruovanému prostoru kulturní památky. Bude reflektována skutečnost, že se Pavilon 1 nachází přibližně kilometr od centra města – Mírového náměstí. Cesta k bude trvat návštěvníkům cca 15 minut pěší chůzí. Plánované kulturní a společenské události jsou vytvořeny s ohledem na historii města (z Kamenice pochází relativně velké množství známých umělců, sportovců a dalších významných osobností), dále je bráno v úvahu demografické složení kraje a města Kamenice, a také aktivity místních kulturních institucí, se kterými by plánované aktivity neměly

 
Nahrávám...
Nahrávám...