dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Modelový příklad vhodný pro získání dotací z Komunitárních programů EU (04/01/2013)

4.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Modelový příklad vhodný pro získání dotací z Komunitárních programů EU

V tomto příspěvku představíme modelový příklad vhodný pro získání dotací z Komunitárních programů EU. Konkrétně jsme zvolili projekt partnerství škol vhodný pro program Comenius, dotační titul Partnerství škol. Cílem textu je poskytnout potenciálním žadatelům možný námět na vhodný projekt a konkrétní doporučení k vyplňování jednotlivých kolonek elektronického formuláře žádosti. Náš modelový příklad uvádíme v českém jazyce, ale upozorňujeme, že oficiální dokumenty programu jsou vyplňovány v anglickém jazyce. Vybrané části žádosti, které budeme přebírat pro ilustraci z elektronického formuláře, budou proto v anglickém jazyce. Pro lepší pochopení budeme pojmenovávat hlavní části žádosti v českém i anglickém jazyce. Ve výkladu budeme postupovat chronologicky dle vybraných položek žádosti. Naším cílem je, aby text byl výstižný a nebyl přehnaně dlouhý, proto vybíráme jen podstatné kolonky. Přesněji uvedeno, vynecháváme takové části formuláře, jejichž vyplnění představuje pouze vypsání (vyjmenování) poměrně jasných údajů nebo skutečností.

 

 1. Struktura elektronického formuláře žádosti

Struktura modelového příkladu vychází z uspořádání formuláře projektové žádosti, který obsahuje následující části:

 • část A: Obecné informace (General Information),
 • část B: Předložení (Submission),
  • B1: Kontext (Context),
  • B2: Identifikace projektu (Project Identifiers),
  • B3: Národní agentury (National Agencies),
 • část C: Organizace žadatele (Applicant Organisations),

  • C1: Koordinátor (Coordinator),
  • C1: Koordinátor (Coordinator),
  • C2: Parter (Partner) – CX: Partner (Partner) – dle počtu partnerů,
 • část D: Popis projektu (Project Description),

  • D1: Shrnutí (Summary),
  • D2: Zdůvodnění (Rationale),
  • D3: Cíle a strategie projektu (Project Objectives and Strategy),
  • D4: Výsledky a výstupy (Results and Outcomes),
  • D5: Evropská přidaná hodnota (European Value Added),
  • D6: Dopady (Impact),
 • část E: Zaměření projektu (Project main Focus),

  • E1: Vztah k obecným cílům programu (Relevance Towards the Objectives of the Programme),
  • E2: Témata (Topics),
  • E3: Oblasti vzdělávání/školení (Educational/Training Fields),
  • E4: Klíčové kompetence (Key Competences),
  • E5: Horizontální témata (Horizontal Issues),
 • část F: Implementace projektu (Project Implementation),

  • F1: Rozdělení úkolů (Distribution of Tasks),
  • F2: Spolupráce a komunikace (Cooperation and Communication),
  • F3: Zapojení účastníků (Participant´s Involvment),
  • F4: Integrace do probíhajících aktivit (Integration into Ongoing Activities),
  • F5: Hodnocení (Evaluation),
  • F6: Šíření a využití výsledků (Dissemination and the Use of Results),
 • část G: Účastníci a aktivity (Participants and Activities),

  • G1: Účastníci (Participants),
  • G2: Pracovní program (Work Programme),
 • část H: Požadovaná dotace z EU (Requested EU Funding),
 • část I: Kontrolní seznam (Checklist),
 • část J: Ochrana osobních údajů (Data Protection Notice),
 • část K: Čestné prohlášení (Declaration of Honour),
 • část L: Podpis (Signature),
 • část M: Odeslání (Submission).

 

2. Modelový průvodce zpracováním projektové žádosti 

 

Identifikace projektu (Project Identifiers) 

Název projektu: Pro náš modelový projekt jsme zvolili následující název: Žijeme v Evropě (We life in Europe)

Kód projektu: Jedná se o unikátní kód, jež má každá projektová žádost, a který je žádosti přidělen v momentě odeslání, tzv. finalizace.

 

Organizace žadatele (Applicant Organisations)

V této sekci projektové žádosti se vyplňují informace o koordinátorovi, partnerovi č. 1. Pro náš modelový projekt jsme zvolili jako žadatele veřejnou základní školu, která má 28 zaměstnanců a 160 žáků. Škola je lokalizovaná ve východních Čechách poblíž Svitav. Žáci jsou ve věku od 6 do 15 let. Zhruba 75 % žáků pochází z rodin situovaných ve střední vrstvě. Okolo 10 % z celkového počtu se řadí mezi žáky se speciálními potřebami, kteří potřebují asistenty při vzdělávacím procesu. 20 % dětí má rozvedené rodiče.

 

Koordinátor (Coordinator)

V této části uvádíme pouze žadatele projektu a nikoli partnery.

 

Partner (Partner)

Tato část se vyplňuje analogicky jako v případě koordinátora. S tím, že uvedete identifikaci partnera či partnerů. V případě více partnerů vyplňujete obdobně. Můžete uvádět partnera č. 3, 4, 5, atd. Část C tudíž může být rozdělena na oddíly C1, C2, C3 až např. C8 (dle počtu partnerů). Údaje by měly dodat partnerské instituce. Vedle charakteristiky partnera je vhodné také doplnit zkušenosti s realizovaným projekty v rámci Programu celoživotního učení nebo programů, které byly dostupné v minulém programovacím období.

 

Popis projektu (Project Description) - Shrnutí (Summary) 

Formulujte stručný popis projektu – informace jako počet zapojených partnerů, cíle projektu, hlavní projektová témata, přehled znalostí a dovedností studentů, které projekt rozvíjí, apod. Jedná se o text, který by měl stručně a pochopitelně představit koncept projektu (ideálně tak, aby byl pochopitelný i člověku, který o projektu nic neví a nebude mít možnost si celý projekt přečíst). Shrnutí musí být napsáno v komunikačním jazyce projektu. Je to jediná část projektu, kterou vyplňujete v cizím jazyce, bez ohledu na to, jakým jazykem vyplňujete zbytek formuláře žádosti.

Tento text může být využit Evropskou komisí jako stručný popis Vašeho projektu. Samozřejmě v případě, že by byl podpořen. Berte proto v úvahu, že text může být volně dostupný veřejnosti.

V případě našeho modelového projektu je možné ve shrnutí uvést, že projekt zahrnuje osm základní a středních škol z partnerských zemí. Název projektu je „Žijeme v Evropě“. Cílem projektu je podpořit rozvoj vzájemného poznávání kultur a životních stylů partnerských zemí. Hlavní tematické oblasti projektu zahrnují: vzájemné představení žáků, charakteristiku školy, prezentace rodných měst a krajů, představení zemí (zvyků, tradic, apod.). Děti budou vytvářet v rámci projektu produkty, kterými budou popisovat a vyjadřovat uvedená témata. Postoje k jednotlivým tématům budou vysvětlovány a diskutovány. Projekt by tak měl přispět k většímu poznání kultur, toleranci a pochopení rozdílných názorů a postojů v rámci evropského prostoru. Realizace projektu by měla přispět k vytvoření vazeb mezi žáky stejného věku v různých zemích, rozvoji znalostí anglického jazyka, který bude hlavním komunikačním jazykem. Dále také budou rozšířeny dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Zdůvodnění (Rationale) 

V této části formulujte do připraveného okna motivy a potřebnost realizace projektu. V případě projektu „Žijeme v Evropě“ je možné s ohledem na projektové zaměření uvést následující zdůvodnění:

 • Většina žáků partnerských škol nemá možnost přijít do kontaktu a obsáhleji komunikovat s vrstevníky z dalších evropských zemí. Podle získaných poznatků získávají žáci nejvíce poznatků z médií, což může zkreslovat jejich pohled.
 • Přímý kontakt a spolupráce na řešení projektových aktivit by měl rozšířit obzory a přehled žáků o evropských zemích a kulturách.
 • Projekt by měl být přínosný také pro zapojené školy. Předpokládá se zařazení některých částí do výukových modulů škol. Měla by se také zvýšit atraktivita školních zařízení a motivace studentů ke studiu.
 • Obzvláště přínosný by projekt měl být pro studenty se zvláštními výukovými potřebami, handicapované žáky a děti ze sociálně slabých rodin, pro které je začlenění do domácí a evropské společnosti často složitější.
 • V neposlední řadě by měl projekt přispět i k rozšíření vzájemných kontaktů učitelů a k přenosu znalostí, zkušeností a nových výukových metod v pedagogickém procesu.

  

Cíle a strategie projektu (Project Objectives and Strategy) 

V této části je nutné uvést nejen cíle projektu, ale i hlavní tematické okruhy projektu a nástroje k dosažení cílů.

Hlavním cílem modelového projektu je podpořit rozvoj vzájemného poznávání kultur partnerských zemí a rozšířit tak obzory žáků a zájem o způsoby života dalších obyvatel Evropy. Dílčími cíli projektu jsou:

 • Zlepšení jazykových dovedností žáků.
 • Zvýšení znalostí ICT.
 • Rozvoj tvořivosti a zvýšení motivace žáků ke studiu.

Obrázek 1: Cíle a strategie

 

Pramen: Kopie z formuláře projektové žádosti

Hlavní tematické oblasti projektu zahrnují:

 • vzájemné představení žáků,
 • poznání škol a systémů vzdělávání,
 • prezentace rodných měst a krajů (specifika, zvláštnosti, socio-ekonomické charakteristiky, apod.),
 • představení zemí (zvyků, tradic, postavení v EU, apod.).

Jako možné aktivity k dosažení cílů lze doporučit:

 • Vytváření produktů, které budou vystihovat aspekty života žáků, škol, regionů a zemí.
 • Vzájemné poznávání a diskuse produktů.
 • Interaktivní komunikace žáků partnerských zemí v anglickém jazyce.
 • Výroba textů a poslech dvoujazyčných materiálů.
 • Vytvoření webových stránek projektu, komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook.
 • Spolupráce žáků při navrhování webových stránek projektu.
 • Vytváření prezentací a projektových výstupů prostřednictví využití informačních technologií.
 • Realizaci společných aktivit, které budou podporovat týmovou spolupráci a tvořivost žáků.
 • Prezentace zjištění a výstupů, která bude rozvíjet komunikační dovednosti účastníků.

 

Výsledky a výstupy (Results and outcomes) 

Oddíl výstupy a výsledky projektu je uspořádán do tabulky, která představuje do jisté míry i časový harmonogram aktivit. Formát tabulky zobrazuje obrázek č. 2.

Obrázek 2: Výsledky a výstupy

 

Pramen: Kopie z formuláře projektové žádosti

Při realizaci popisovaného modelového projektu předpokládáme dosažení následujících výsledků a výstupů:

 • Zahajovací setkání, upřesnění výstupů projektu, dotazníkové šetření mezi partnery.
 • Vytvoření loga projektu, společných webových stránek.
 • Tematicky zaměřená společná setkání a videokonference (interkulturální komunikace, zlepšení jazykových kompetencí, týmová práce, sdílení pedagogických dovedností,  prezentace aktivit, výstupů projektu).
 • Výměna materiálů ve formě PPT prezentací, videí, materiálů pro interaktivní tabule, apod. Jednotlivá kola výměn mohou být rozdělena dle hlavních
 
Nahrávám...
Nahrávám...