dnes je 23.3.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mimořádně nízká nabídková cena a hodnocení ceny

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.8 Mimořádně nízká nabídková cena a hodnocení ceny

JUDr. Robert Krč

Sa Transporte et travaux v. Minister of public Works

jako předběžnou otázku předložil Conseil d‘Etat, Lucembursko

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-76/81 ze dne 10. února 1982

celex 61981J0076

Pokud se zadavatel domnívá, že uchazečova nabídka je zcela jasně mimořádně nízká vzhledem k transakci, článek 29 odst. 5 směrnice 71/305 ukládá zadavateli předtím, než přidělí zakázku, povinnost vyžadovat od uchazeče vysvětlení jeho cen nebo takového uchazeče informovat a dovolit mu v přiměřené době předložit další detaily.

Poznámka
Poznámka

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny vychází ze zadávacích směrnic č. 17 a 18/2004. V této souvislosti je nutno podotknout, že posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny je v praxi velmi problematické. V zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, je mimořádně nízká nabídková cena obsažena v § 77.

Fratelli Constanzo SpA v. Comune di Milano

jako předběžnou otázku předložil Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Itálie rozsudek Evropského soudního dvora č. C-103/88 ze dne 22. června 1989

celex 61988J0103

Článek 29 odst. 5 směrnice 71/305 zakazuje členským státům zavedení takových ustanovení, která vyžadují automatické vyloučení ze zadávacího řízení určitých uchazečů dle matematického kritéria, namísto povinnosti zadavatele použít přezkumný postup stanovený ve směrnici, který dává uchazeči možnost poskytnout vysvětlení.

Členské státy mohou požadovat, aby nabídky byly přezkoumávány, pokud se zdají být mimořádně nízké a nejenom tehdy.

Poznámka
Poznámka

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny vychází ze zadávacích směrnic č. 17 a 18/2004. V této souvislosti je nutno podotknout, že posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny je v praxi velmi problematické. V zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, je mimořádně nízká nabídková cena obsažena v § 77.

Hera SpA v. Unitŕ sanitaria locale nş 3 – genovese (USL) and Impresa Romagnoli SpA

jako předběžnou otázku předložil Tribunale administrativo regionale della Liguria, Itálie

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-304/96 ze dne 16. října 1997

celex 61996J0304

Článek 30 odst. 4, poslední odstavec směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, který zavedl dočasnou rušící úpravu, která tvoří výjimku z normálního postupu stanoveného komunitární legislativou, musí být interpretován tak, že zabraňuje zadavatelům vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou po 31. prosinci 1992 bez toho, aniž by postupovali ověřovacím postupem stanoveným v prvním pododstavci tohoto ustanovení.

Poznámka
Poznámka

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny vychází ze zadávacích směrnic č. 17 a 18/2004. V této souvislosti je nutno podotknout, že posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny je v praxi velmi problematické. V zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, je mimořádně nízká nabídková cena obsažena v § 77.

ARGE

 
Nahrávám...
Nahrávám...