dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Krok č. 3: Jaké přílohy doložit

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krok č. 3: Jaké přílohy doložit

Při vypracovávání projektové žádosti je nutné předložit povinné přílohy žádosti. Seznam těchto povinných příloh se u jednotlivých výzev k předkládání projektů odlišuje, nicméně některé z příloh se vyskytují téměř ve všech případech. Následující stručný seznam povinných příloh obsahuje jejich stručnou charakteristiku a jde-li o přední doklady, popř. i stručné informace umožňující jejich obstarání. Z pohledu přípravy těchto příloh je na počátku nutné si uvědomit časovou náročnost jejich obstarávání. Některé z nich je nutné doložit již při podání žádosti (většina), jiné (většinou např. smlouva o vedení účtu) až při podpisu smlouvy. Následující výčet uvádí jen ty nejdůležitější, přičemž u jednotlivých dotačních titulů se počet příloh může měnit.

A) Doklady o právní subjektivitě žadatele

Ve všech případech musí jít o originály nebo o kopie dokladů od těch orgánů, které o založení, zřízení či vytvoření subjektu rozhodly, případně které subjekt registrovaly (nemůže jít o doklad, kde žadatel vlastními slovy popisuje, jak vznikl či jak byl registrován) nebo musí jít o kopie dokladů, které na základě příslušného zákona jsou nezbytné pro vznik organizace. U různých typů organizací jsou vyžadovány jiné typy dokladů. Doklady většinou nesmí být starší než 90 (popřípadě 30) dnů od data podání žádosti (ukončení výzvy k předkládání projektů).

B) Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Obsahuje:

- stanovisko o posouzení vlivů na ŽP (EIA),

- stanovisko o posouzení vlivů na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000.

Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, specifikace a rozsah projektových záměrů je uveden v příloze č. 1 zákona, nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu. Pro vydání tohoto stanoviska je nutné předložit již udělené stanovisko o posouzení vlivů na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000. Stanovisko o posouzení vlivu na oblasti definované v rámci soustavy Natura 2000 je vydáváno v souladu s novelizovaným zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 218/2004 Sb.), v rámci kterého bude posuzováno, zda projekt má významný vliv na definované ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Toto stanovisko budou vydávat příslušné orgány ochrany přírody (krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků).

V programovém období 2004 - 2006 byly některé oblasti podpory ze Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu pro Prahu vyňaty a nebylo u nich nutné dokládat zmíněná stanoviska.

C) Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Doporučujeme předložit:

- výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy,

- nájemní smlouvu na dobu určitou (jde-li o cizí pozemek),

- doklad o zřízení věcného břemene (jde-li o liniové stavby).

Ve všech případech se dokládá výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, přičemž tyto doklady nesmí být zpravidla starší než 90 dní (30 dní) před datem podání žádosti. Tyto doklady musí zahrnout všechny pozemky a budovy dotčené realizací projektu. Pokud žadatel realizuje projekt na cizím pozemku či v budově, dokládá navíc nájemní smlouvu na dobu určitou, nejméně však 5 let od data podpisu smlouvy. V případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví) pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu (na jeho území nebo v jeho objektu).

D) Územní rozhodnutí, územní souhlas v územních řízení novelizovaného stavebního zákona

V roce 2006 proběhla významná novelizace v oblasti stavebního a

 
Nahrávám...
Nahrávám...