dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Krok č. 2: Sepisujeme projektovou žádost

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krok č. 2: Sepisujeme projektovou žádost

Před tím, než se vrhnete do fáze psaní projektové žádosti, musíte učinit důležité kroky. Jedním z nich je sběr informací daném dotačním titulu. Ke každému dotačnímu titulu musí existovat samostatná dokumentace, která bývá charakterizována prostřednictvím:

a. Oznámení o vyhlášení kola výzvy. Oznámení o vyhlášení kola výzvy obsahuje vyhlašovatele výzvy, název a registrační číslo dotačního titulu, povahu a územní určení podporovaných aktivit, plnou adresu webových stránek, kde je možné nalézt veškerou dokumentaci k výzvě (Pokyny pro žadatele včetně všech příloh), přesnou adresu a termín (den a hodina) pro předkládání Žádostí. Každá výzva bude mít své vlastní referenční číslo a musí být vyvěšena na úřední desce poskytovatele dotace, webových stránkách (např. v Moravskoslezském kraji http://www.kr-moravskoslezsky.cz/) a v regionálním tisku.

b. Pokyny pro žadatele. Pokyny pro žadatele jsou vypracovávány pro každé kolo výzvy. Skládají se z obecné části a specifické části. Pokyny pro žadatele vysvětlují účel (zaměření) kola výzvy, definují postupy pro podávání žádosti a požadavky na její přílohy, dále stanovují kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti. Pokyny poskytují rovněž informace o smluvních podmínkách platných pro vybrané žadatele (konečné uživatele) a postupy závazné pro realizaci akce. V přílohách Pokynů pro žadatele jsou pokyny pro vyplnění žádosti, tabulka pro rozpočet a zdroje financování včetně příslušných komentářů, hodnotící tabulka obsahující výběrová kritéria, přehled monitorovacích ukazatelů a standardní Smlouva o financování akce.

Jakmile si zajistíte tyto dva dokumenty a pečlivě si jej prostudujete, můžete přistoupit k samotnému vyplnění žádosti. Žádost o dotaci bývá v elektronické podobě. Elektronická žádost je různá pro každý z dotačních titulů a liší dle pořadí kola výzvy. Proto si pečlivě přečtěte příručku pro žadatele a ujistěte se, že požíváte správnou verzi žádosti. Pro různé dotační tituly existuje specifická žádost. V ČR se používají především žádosti ELZA pro program SROP, INTERREG, BENEFIT pro program OPRLZ, BENEFILL pro OPI apod. Žádost je volně ke stažení na internetových stránkách poskytovatele dotace, případně ji lze získat na nosičích CD. V první fázi je nutné konkrétní typ žádosti podle návodu nainstalovat do svého počítače. Vyplňování žádosti s využitím kontextové nápovědy lze kdykoliv přerušit a rozpracovanou žádost uložit.

Obecné pokyny k elektronickým žádostem:

- žádost vyplňujte v českém jazyce,

- finanční údaje musí být v Kč,

- činnost lze kdykoliv přerušit, žádost uložit a pracovat na ní později,

- povinná pole jsou podbarvena žlutě,

- při vyplňování můžete využít kopírování textu ze souborů Word a Excel,

- v průběhu vyplňování žádosti můžete kontrolovat, zda jsou povinná pole vyplněna a je mezi nimi zachována provázanost,

- při práci s formulářem si zadaná data průběžně ukládejte ikonou diskety,

- finální uložení proveďte až před konečným tiskem žádosti!!!

- v průběhu práce můžete kdykoliv žádost vytisknout.

Základní charakteristiky projektové žádosti:

1. Název projektu - výstižná formulace názvu vyjadřující věcný záměr projektu (například &Vybudování centra celoživotního vzdělávání při střední zdravotnické škole&); za nežádoucí se pokládá například formulace názvu projektu typu &podpora vrcholového řízení&, z níže není patrno, čeho se projekt týká.

2. Umístění projektu - přesná specifikace místa realizace projektu (tzn. kde se projekt bude realizovat, v jakém katastrálním území obce, okresu, a pokud možno doplnění mapkou.

3. Zdůvodnění projektu - proč žadatel projekt předkládá (např. Nedostatečná poptávka po kurzech první pomoci a kurzech osobní asistence). Zdůvodnění je dobré podložit nějakými statistickými daty, případně uskutečněným výzkumem ve prospěch dané věci.

4. Popis projektu zahrnuje:

- cíl projektu, neboli záměr (čeho chceme projektem dosáhnout, co zlepšit, očekávaný společenský efekt, tzn. odpovědět na otázky: kde, co, jakým způsobem, kdy a za kolik chceme dosáhnout). Cíle je zapotřebí kvantifikovat,

- charakteristika stávajících problémů, potřeb (popis současné situace pomocí SWOT analýzy analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí - rozvojový potenciál a ohrožení - překážky při realizaci projektu, rizika apod.; doporučuje se doplnit fotodokumentací současného stavu,

- vazba na priority a opatření programů (například na Plán vzdělávání, Aktivní politika zaměstnanosti ČR apod., soulad s regionálními a místními strategiemi uvedenými v Národním rozvojovém plánu a Plánu rozvoje kraje),

- stanovení jasně formulovaných krátkodobých a střednědobých cílů a očekávaných přínosů zaměřených například na zvýšení výdělků, zlepšení životního prostředí, zvýšení počtu pracovních míst (například uvést počet pracovních míst před zahájením projektu a po jeho dokončení); tyto cíle by měly být realistické, konkrétní, měřitelné pomocí zvolených indikátorů, jejichž prostřednictvím probíhá monitorování efektů z vložených prostředků; většinou se uvádějí 2 až 3,

- zdůvodnění potřeby podpory.

Zabezpečení projektu:

- analytické (specifikace potřeb na vybraná opatření projektu, formulace podmínek pro získání a udržení kapitálu pro investice v daném prostředí,

- alokační (posouzení možnosti alokace kapitálu a investic v regionu, v podniku apod.,

- organizační (účast fyzických osob a právnických osob na regionálním rozvoji prostřednictvím projektu),

- finanční (získávání, identifikace a plánování finančních zdrojů pro projekt a pravidla pro provádění finančních operací, garance finančního

 
Nahrávám...
Nahrávám...