dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komunitní domy pro seniory_přehled výzev v rámci národních programů

24.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v rámci národních programů. Příjem žádostí byl odstartován vyhlášením výzvy 17. 10. 2016 a 18. 10. 2016, bude ukončen 30. 12. 2016 - do 12 hodin. Do konce dubna 2017 by pak žadatelé ve všech programech měli vědět, zda se svojí žádostí uspěli.

Přehled národních programů a podprogramů s jejich stručným představením: 

Podpora bydlení - podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti bydlení a také jeho kvality. Výzvy jsou vyhlášeny na regeneraci sídlišť, podporované byty (pečovatelské byty, vstupní byty, komunitní byty pro seniory), výměnu olověných rozvodů a na bytové domy bez bariér. 

Podpora rozvoje regionů - obnova a rozvoj venkovských obcí je jednou z priorit ministerstva. Podpora je zaměřena na odměnu vítězům soutěže Vesnice roku, zapojení generací do komunitního života v obci, spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova, obnovu drobných sakrálních staveb v obci a na obnovu místních komunikací. 

Podpora územně plánovacích činností obcí - program zaměřený na poskytnutí dotace na zpracování územních plánů obcí. Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán, který končí 31. 12. 2020. 

Podpora revitalizace území (demolice zdevastovaných bytových domů) - dotaci může získat obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru tuto lokalitu. Jedná se o dotaci na demolici zdevastovaných budov. Cílem programu je připravit území k dalšímu rozvoji obce. 

Podpora regionů (po živelních pohromách) - podpora je zaměřena pro obce a kraje na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku, který byl zasažen živelní, nebo jinou pohromou. 

V tomto roce pak budou ještě vyhlášeny výzvy v programech Podpora pro odstraňování bariér v budovách a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, kde jsou pro žadatele připraveny další stovky milionů korun. Nově připravený Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který je dělen na dva podprogramy - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR a Marketingové aktivity v CR - bude v letošním roce vyhlášen poprvé. 

Jedním ze zajímavých programů je program na Podporu bydlení, který se člení na 3 oblasti:

 • podpora vstupních bytů
 • podpora pečovatelských bytů
 • a podpora komunitních domů pro seniory.

Tento článek blíže představí podporu v rámci komunitních domů pro seniory.

Obecným cílem programu na podporu bydlení je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Cílem programu Komunitní domy seniorů (dále také KoDus) je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.   

Cílová skupina (na koho projekt cílí) jsou osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Předmět dotace: výstavba podporovaných bytů.

Výše dotace:
Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, jedná-li se o výstavbu bytu v Komunitním domě seniorů, činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt, max. však 500 000 EURO, viz:

V případě výstavby Komunitních domů seniorů je dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“ , kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Způsobilí žadatelé – veřejný, podnikatelský i neziskový sektor:

 • Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem;
 • Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, sociální družstvo;
 • Spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

Alokace výzvy:
140 mil. Kč, v minulé výzvě byla úspěšnost žadatelů cca 50 %.

Způsobilé náklady (na co se vztahuje dotace):
Uznatelné v případě výstavby jsou např. výdaje na zařízení staveniště; demoliční práce vyjma demolice původní stavby; pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu. V případě, že v rámci akce jsou realizované dotované a nedotované byty a komerční prostory, náklady na společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové plochy bytů.

Uznatelné nejsou výdaje na pořízení pozemku, budovy, na projektovou dokumentaci, na stavební dozor a autorský dozor a výdaje související s vypracováním žádosti o dotaci.

Vybrané specifické podmínky pro poskytnutí a použití dotace a pro nakládání s byty v Komunitním domě seniorů:

 • v Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů;
 • Komunitní dům seniorů musí splňovat technické parametry bezbariérového užívání staveb
 • stavebně technické uspořádání všech bytů v Komunitním domě seniorů splňuje technické požadavky upravitelného bytu (Upravitelný byt je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod)
 • podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2
 • plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel Komunitního domu seniorů, minimálně však musí činit 40 m 2 (doporučuje se minimálně 4 m2 na každý byt)
 • sdílené prostory v Komunitním domě seniorů musejí splňovat požadavky na obytnou místnost podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
 • projektová dokumentace Komunitního domu seniorů musí obsahovat jasné půdorysné vymezení a vyčíslení (m2 ) plochy sdílených prostor;
 • v obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách
 • v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby
 • příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k bytu v komunitním domě seniorů na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o dva roky; pro případ přechodu nájmu bytu v KoDuS po úmrtí původního nájemce na osobu, která nepatří do cílové skupiny, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití ustanovení § 2285 občanského zákoníku o obnovování nájmu. Taková osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán. V případě přechodu nájmu na osobu, která ke dni přechodu nedosáhla osmnácti let, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, že nájem skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel;
 • z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně sdílených prostor; sdílené prostory nesmí být po dobu platnosti podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace, komerčně využívány.
 • příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání, nebo v případě pořízení bytu ode dne zápisu vkladu do katastru nemovitostí;
 • příjemce dotace nepřevede bez souhlasu poskytovatele dotace vlastnické právo k podporovanému bytu případně k bytovému domu, ve kterém vznikly podporované byty, na jinou osobu po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba podporovaných bytů dokončena a schopna užívání, nebo v případě pořízení bytu ode dne zápisu vkladu do katastru nemovitost
 • nemovitost bude pojištěna nejpozději ke dni ukončení závěrečného vyhodnocení akce a po celou dobu platnosti podmínek pro poskytnutí dotace. Pojištění musí být sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění pokrylo vzniklou škodu. Nemovitost v záplavovém území musí být pojištěna pro případ povodně.
 • k domu s podporovanými byty postaveným z dotace bude zřízeno zástavní právo ve prospěch MMR ČR
 • nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit -                                         

ke dni vyhlášení tohoto programu činí 57,20 Kč; limit nájemného může ministerstvo upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem (zjištěného z údajů Českého statistického úřadu) za období od posledního stanovení limitu překročí 5 %. Toto období pro hodnocení nárůstu cenové hladiny začíná květnem 2012.

 • k nájemnému za plochu bytu v Komunitním domě seniorů se může připočítat  část nájemného  za sdílené prostory, rozpočítaného stejným dílem na jednotlivé byty, max. však 10 m2 na jeden byt. Pro výpočet nájemného ze sdílených prostor se užije stejná výše nájemného za m2 jako u bytu v Komunitním domě seniorů
 • náklady na plnění spojená s užíváním sdílených prostorů v Komunitním domě seniorů se rozúčtují podle počtu osob žijících v Komunitním domě seniorů v příslušném období
 • v případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nejpozději do tří měsíců od vyklizení bytu uzavřena nová nájemní smlouva s osobou z cílové skupin

Termín příjmu žádostí, přílohy k žádosti:

Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do termínu stanoveného ve výzvě (do 30. 12. 2016 – do 12 hodin) do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.

Žádost včetně příloh je možné odevzdat prostřednictvím datové schránky.

ID datové schránky: 26iaava

Žádosti a stanovené doklady předkládá žadatel v nerozebíratelném provedení, přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány a bude uveden celkový počet stran.

Z tohoto důvodu vloží žadatel o dotaci scany příslušných dokladů do elektronické žádosti o dotaci. Spolu s listinnou podobou zašle žadatel tyto doklady i na datovém médiu (CD). Doklady, které je nutné takto zpracovat (vložit scany do elektronické žádosti a spolu s listinnou podobou zaslat i na CD), jsou označeny zkratkou CD. Pro lepší přehlednost je vhodné mít vždy jednu přílohu v jednom dokumentu (tzn. jedna příloha = jeden scan = jeden soubor .pdf nebo obdobný; bude-li příloha příliš obsáhlá, je možné ji nascanovat do více souborů).

Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci 

Požadovaný doklad

Bližší specifikace dokladů přikládaných k žádosti

Vytištěný, vyplněný a podepsaný elektronický formulář žádosti.

(CD)

Adresa: http://www3.mmr.cz/zad

 

Soupis příloh.

(CD)

seznam příloh včetně čísel stran/listů (nikoli počtu stran/listů) a celkového počtu stran/listů

a)prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám nebo bankám

(CD)

 Příloha k dispozici na www.mmr.cz

 
Nahrávám...
Nahrávám...