dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednací řízení bez uveřejnění

4.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5
Jednací řízení bez uveřejnění

Mgr. Filip Červenka

Tento druh zadávacího řízení je možné využít jen ve výjimečných případech, taxativně stanovených v zákoně. K zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dojde odesláním výzvy k jednání nebo výzvy k podání nabídek jednomu či více dodavatelům, popřípadě zahájením jednání s jedním či více dodavateli. Jednací řízení bez uveřejnění je upraveno v § 63 až § 67 ZZVZ.

Zákon vymezuje jednak obecné podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění, jednak zvláštní podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění, které jsou stanoveny s ohledem na jednotlivé druhy veřejných zakázek. Pokud se zadavatel rozhodne použít jednací řízení bez uveřejnění, měl by jednoznačným způsobem zdokumentovat, proč se pro tento typ řízení rozhodl a o který předpoklad použití se jednací řízení bez uveřejnění opírá.

Obecné podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění

Podmínkou pro použití jednacího řízení bez uveřejnění je, že předchozí otevřené řízení, užší řízení nebo zjednodušené podlimitní řízení proběhly neúspěšně, a to proto, že

  1. nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast,
  2. podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo
  3. účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast.

Jednací řízení bez uveřejnění je však možné použít jen v případě, že zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky oproti předchozímu řízení.

Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít také v případě, kdy veřejná zakázka může být splněna pouze určitým konkrétním dodavatelem. Tato skutečnost však může být dána pouze některým z konkrétních důvodů, které stanoví § 63 odst. 3 ZZVZ, a to:

  1. uměleckými důvody - předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon;
  2. technickými důvody - z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž;
  3. existencí výhradních práv – kdy je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.

Podmínkou pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 ZZVZ je však navíc to, že nelze využít jiného postupu a že zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž. Otázku, zda lze použít jiný postup, je třeba posuzovat objektivně s užitím hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky.

Další podmínkou, kdy může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění, je situace, kdy nemohou být dodrženy lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním a zároveň je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.

Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejné zakázky na dodávky

Ustanovení § 64 ZZVZ stanovuje další případy, kdy je možné použít jednací řízení bez uveřejnění, avšak pouze u veřejných zakázek na dodávky. Zadání veřejné zakázky na služby nebo stavební práce podle tohoto ustanovení možné není.

Těmito případy jsou situace, kdy:

a) je dodávané zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu a vývoje – nesmí se tudíž jednat o dodávky komerční povahy;

b) jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, které jsou určeny jako částečná náhrada předchozí dodávky nebo k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými vlastnostmi, což by mělo za následek neslučitelnost s původním plněním nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; dodatečné dodávky mohou být pořizovány nejdéle 3 roky od uzavření původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi;

c) jde o dodávky kupované na komoditních burzách nebo

d) jde o koupi věcí od subjektu,

 
Nahrávám...
Nahrávám...