dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak získat veřejnou zakázku

10.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1
Jak získat veřejnou zakázku

Mgr. Veronika Skřejpková

Jaké kroky jsou nezbytné, aby společnost s ručením omezeným byla úspěšná jako potencionální dodavatel ucházející se o získání veřejné zakázky? Na co si je třeba dát v rámci účasti v zadávacím řízení pozor a co vše je dodavatel povinen zadavateli v rámci podané nabídky předložit? Následující článek má za cíl poskytnout základní obraz o průběhu zadávacího řízení, kterého se potencionální dodavatel účastní s cílem získat plnění veřejné zakázky, a to včetně nastínění standardizovaného průběhu zejména otevřeného zadávacího řízení vedeného za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky.

Zahájení zadávacího řízení

V procesu cesty za získáním veřejné zakázky je nejprve zcela nezbytné se o vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku dozvědět. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), rozlišuje tři základní druhy veřejných zakázek, a to veřejnou zakázku nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu. V případě veřejných zakázek malého rozsahu není veřejný zadavatel povinen postupovat dle ZZVZ a je oprávněn tuto veřejnou zakázku zadat mimo režim tohoto zákona. Jedná se v případě veřejných zakázek na služby a dodávky o zakázky v hodnotě do 2 milionů korun a v případě veřejných zakázek na stavební práce o zakázky do 6 milionů korun.

I při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou zadavatelé povinni respektovat a dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, kterými jsou zásada transparentnosti, zásada rovného zacházení, zásada nediskriminace a zásada přiměřenosti. Tyto zásady jsou alfou i omegou celého procesu zadávání ať veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim ZZVZ nebo veřejných zakázek podlimitních či nadlimitních v režimu ZZVZ. I v případě veřejných zakázek malého rozsahu je tak možné hovořit o standardizovaných postupech jejich zadávání ze strany zadavatelů. Mnoho zadavatelů postupuje při jejich zadávání dle svých interních směrnic, které by měly zajistit dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek a uveřejňují informace o zakázkách malého rozsahu na svých internetových stránkách, případně na profilu zadavatele.

Profil zadavatele

Profil zadavatele je v ZZVZ definován jako "elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám" (dále jen "profil"). Je proto vhodné sledovat webové stránky dodavatelem zvolených zadavatelů, anebo je též možné využít služeb komerčních informačních systémů, které se zabývají právě vyhledáváním veřejných zakázek. Tyto portály však zpravidla vyžadují registraci a bývají v některých případech rovněž zpoplatněny.

V případě veřejných zakázek podlimitních a veřejných zakázek nadlimitních jsou zadavatelé povinni postupovat v souladu se ZZVZ a jsou povinni zvolit dle typu veřejné zakázky odpovídající druh zadávacího řízení. Dále v tomto článku budou převážně zohledněny kroky vztahující se k nejčastěji používanému typu zadávacího řízení, kterým je otevřené zadávací řízení. Otevřené zadávací řízení zadavatel zahájí uveřejněním informací o zadávacím řízení na svém profilu a oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, který je přístupný na internetových stránkách https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ .

Od okamžiku zahájení zadávacího řízení začíná dodavateli běžet jedna z nejdůležitějších lhůt pro získání možnosti plnit veřejnou zakázku, a to lhůta pro podání nabídek. Minimální délka této lhůty je upravena v ZZVZ a v případě otevřeného řízení činí alespoň 30 dnů ode dne zahájení zadávací řízení. Tato lhůta musí být zadavatelem o 5 dní prodloužena, pokud zadavatel neumožní podávat nabídky dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje, nebo neuveřejní zadávací dokumentaci, popřípadě její část, na svém profilu. Lhůta pro podání nabídek může být rovněž zadavatelem výrazně zkrácena, a to dokonce i na 15 dnů, a to v případě veřejných zakázek na dodávky či služby, kdy zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, což je oznámení o plánovaném vyhlášení zadávacího řízení, nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení. Ke stejnému zkrácení lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit v případech, kdy se jedná o naléhavé okolnosti, které zadavatel nezpůsobil a nemohl je předvídat, avšak tyto okolnosti musí být zadavatelem zdůvodněny v zadávací dokumentaci a opět je toto zkrácení možné pouze v případě veřejných zakázek na dodávky a služby.

Zadávací dokumentace

Ve lhůtě pro podání nabídek se dodavatel musí podrobně seznámit se zadávací dokumentací. V této dokumentaci by dodavatel měl nalézt veškeré informace týkající se předmětu plnění veřejné zakázky, požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a dále veškeré informace související s nastavením požadavků zadavatele vůči dodavatelům z hlediska jejich kvalifikace včetně případného požadavku zadavatele na případné složení jistoty za účelem možnosti účastnit se zadávacího řízení. ZZVZ v § 37 vyjmenovává podmínky, které může zadavatel nastavit v zadávací dokumentaci za účelem výběru dodavatele, se kterým uzavře smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Smyslem zadávacího řízení je totiž zadání veřejné zakázky ze strany zadavatele vybranému dodavateli, které je v § 2 odst. 1 ZZVZ definováno jako "uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce". Zadavatel je tedy oprávněn nastavit podmínky kvalifikace, dále technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně případných podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví, jež vzniknou v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky a případně též další zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

ZZVZ však zadavatele jasně omezuje v tom, že veškeré tyto podmínky musejí být ze strany zadavatele nastaveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Toto uvedené pravidlo je zcela zásadní z hlediska případné obrany dodavatele, který je přesvědčen o tom, že zadavatelem nastavené podmínky v účasti v zadávacím řízení jsou nastaveny tak, že mu neumožňují z neobjektivních důvodů účastnit se zadávacího řízení a podat nabídku. V takovém případě je dodavatel oprávněn podat námitky proti zadávací dokumentaci, přičemž námitky je povinen takovýto dodavatel podat nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Pokud by dodavateli bylo něco v zadávací dokumentaci nejasné nebo by měl pocit, že nějaké informace či požadavky zadavatele jsou zavádějící či nedostačující, je oprávněn vznést vůči zadavateli dotaz a požádat ho o vysvětlení, popřípadě doplnění zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace by měla být zadavateli doručena včas s ohledem na konec lhůty pro podání nabídek, a to do 8 pracovních dnů před koncem této lhůty. Pokud by byla žádost dodavatelem zadavateli zaslána později, zadavatel už nemá povinnost reagovat na žádost dodavatele a zodpovědět, případně doplnit, zadávací dokumentaci. V případě, že zadavatel obdrží včas žádost dodavatele, vyhotoví odpověď na obdrženou žádost, přičemž součástí takovéto odpovědi vždy musí být přesné znění žádosti, avšak bez identifikace dodavatele, který ji zadavateli zaslal. Odpověď na žádost zadavatel odešle žadateli a současně všem dodavatelům, kteří zadavatele požádali o zadávací dokumentaci v případě, kdy zadavatel zadávací dokumentaci neuveřejnil na svém profilu, nebo odpověď zveřejní na svém profilu zadavatele.

V návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je zadavatel též oprávněn změnit případně doplnit zadávací dokumentaci, v takovém případě však musí být takováto změna zadávací dokumentace oznámena všem dodavatelům nebo řádně zadavatelem uveřejněna. Současně pokud to změna zadávací dokumentace vyžaduje, musí zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a pokud by změna zadávací dokumentace mohla potencionálně rozšířit okruh případných dodavatelů, musí ji zadavatel prodloužit o celou její původní délku.

Je již zřejmě jasné, že včasné a správné porozumění zadávací dokumentaci je stěžejním krokem pro úspěšné podání nabídky do zadávacího řízení, která z dodavatele učiní účastníka zadávacího řízení.

Obvyklý obsah a struktura zadávací dokumentace je taková, že zadavatel popíše předmět poptávaného plnění, dále uvede speciální podmínky související s plněním předmětu veřejné zakázky, své požadavky na kvalifikaci účastníků, hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky a případně též požadavky na obsah, formu a způsob podání nabídek. Pokud to zadavatel stanoví v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek v případě podlimitních veřejných zakázek, může omezit účast dodavatelů v zadávacím řízení tak, že se ho mohou účastnit jen ti dodavatelé, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. V takovém případě se jedná o tzv. vyhrazenou veřejnou zakázku, kterou upravuje § 38 ZZVZ.

Zadavatel může rovněž v odůvodněných případech umožnit prohlídku místa plnění.

Pokud dodavatel má k dispozici zadávací dokumentaci a veřejná zakázka je v oboru jeho podnikání, nic mu nebrání, aby zahájil přípravu své nabídky. Na tomto místě je vhodné čtenáře tohoto článku důrazně upozornit na to, že s přípravou nabídky do zadávacího řízení je vhodné začít včas, protože dokumentů žádaných zadavatelem v zadávacích podmínkách je zpravidla více než dost, ne všechny dokumenty jsou k dispozici, nebo jejich obstarání může znamenat větší časovou náročnost nezávislou na dodavateli.

Příprava nabídky

Přípravu nabídky do otevřeného řízení je pomyslně pro lepší představu možné rozdělit do dvou částí. A to příprava části nabídky s dokumenty prokazujícími splnění zadavatelem požadované kvalifikace a dokumentů vyhotovených či zpracovaných pro účely hodnocení nabídek. V důsledku přijetí nového zákona ZZVZ je zadavatel oprávněn nejprve obdržené nabídky dodavatelů hodnotit a teprve následně u nejvhodnější nabídky posoudit, zda účastník prokázal splnění zadavatelem požadované kvalifikace a zda jeho nabídka vyhovuje zadávacím podmínkám. Jedná se o vítanou změnu zejména ze strany zadavatelů, která by měla přinést zrychlení zadávacích řízení a mírné snížení administrativní náročnosti celého zadávacího procesu. Pro účely tohoto článku se však nejprve budeme zabývat kvalifikací a teprve následně hodnotícími kritérii. Podrobné pojednání o kvalifikaci a hodnotících kritériích by vystačilo na dva samostatné články, proto dále upozorníme pouze na základní aspekty těchto stěžejních fází zadávacího řízení.

Dokumenty prokazující splnění kvalifikace

Kvalifikaci, kterou je zadavatel jak povinen, tak oprávněn v zadávacích podmínkách požadovat, lze rozdělit do dvou základních skupin: základní a profesní způsobilost, ekonomická a technická kvalifikace.

Prokázání splnění základní způsobilosti je zadavatel v případě zadávání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení povinen po účastnících požadovat vždy. Základní způsobilost účastník prokáže:

1) jestliže nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

2) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

3) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

4) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

5) není v likvidaci, nebylo proti němu

 
Nahrávám...
Nahrávám...