dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak získat evropskou dotaci na investiční projekty v Praze v roce 2011

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak získat evropskou dotaci na investiční projekty v Praze v roce 2011

 

I přesto implementace a čerpání prostředků na investiční projekty probíhá plynule již od roku 2007, budou v roce 2011 vyhlášeny další výzvy (zatím není jasné v jaké výši a kdy přesně). Již v současné době víme, že budou doplněny prostředky zejména na dotační tituly, které se těší největšímu zájmu žadatelů. Dodatečná alokace 5,428 mil. eur bude zařazena do 3. prioritní osy na podporu inovativních projektů a realokace zbytkových finančních prostředků v rámci vybraných oblastí podpory, které vykazují nejvyšší převis poptávky. Podívejme se nyní na to, co by měl žadatel dodržet, aby mohl úspěšně požádat o dotaci.

 

Proces administrace projektu od předložení projektové žádosti po ukončení udržitelnosti projektu

 

Praha jako území NUTS II, jehož HDP překračuje 75 % průměru EU, nesplňuje jako jediný region soudržnosti v ČR kritéria pro příjem prostředků z finančně nejobjemnějšího cíle Konvergence. Praha čerpá v programovém období 2007 - 2013 prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, a to prostřednictvím dvou operačních programů Praha - Konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita.

Na podporu investičních projektů je určen Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). Řídícím orgánem OPPK je hlavní město Praha. Implementace programu je vykonávána odborem fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Projektové žádosti předkládají žadatelé v OPPK v průběhu tzv. výzev. Výzvy jsou vyhlašovány v rámci jednotlivých oblastí podpory a vyhlašuje je Rada hl. m. Prahy, která současně schvaluje podmínky a termíny dané výzvy. Lhůta od data vyhlášení výzvy do konečného termínu předkládání je minimálně 30 kalendářních dnů (4 týdny).

 

K 5. 1. 2011 bylo v OPPK vyhlášeno sedm výzev, v rámci nichž bylo předloženo 663 projektů, schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy bylo 213 projektů a smlouvy byly podepsány s 203 projekty o celkovém objemu 5,79 mld. Kč (229,51 mil. eur dle kurzu 25,24 Kč/eur), tj. 83,04 % alokace programu. Proplaceno bylo 39,45 % alokace programu, tj. 2,75 mld. Kč. Ukončeno bylo 109 projektů, z toho 48 finančně. Certifikovány (jsou jednotlivé žádosti o platbu) byly celkové způsobilé veřejné výdaje (EU+národní veřejné zdroje) ve výši 993,7 mil. Kč (39,37 mil. eur), tj. 14,24 % alokace programu.

 

Po předložení projektové žádosti řídícímu orgánu je projektová žádost načtena ze systému Benefit7+, kde ji vyplnil žadatel, do systému Monit7+, ve kterém je nadále projekt administrován řídícím orgánem.

 

Po ukončení výzvy, tedy předkládání projektů řídícímu orgánu, má řídící orgán 4 týdny na formální posouzení žádosti. Každý projekt je posuzován po formální stránce dle kritérií formálního posouzení. Pokud kritéria nejsou dodržena, má to za následek vyřazení projektu z další administrace. Pokud projektová žádost nesplní kritérium u něhož je přípustná náprava, může žadatel na základě vyzvání řídícího orgánu zjištěné nedostatky doložit do 3 pracovních dnů od vyzvání.

 

Projekty, které splnily kritéria formálního posouzení, postupují dále do fáze bodového hodnocení projektových žádostí. Bodové hodnocení, stejně tak jako formální posouzení, provádí dva projektoví manažeři OPPK, a to na základě hodnotících kritérií schválených Společným monitorovací výborem. Hodnotící kritéria jsou rozdělena na společná pro všechny oblasti podpory a specifická. Projektoví manažeři se při hodnocení opírají o expertní posudky zpracované na daný projekt. Expertní posudky jsou zpracovány ke každému projektu zpravidla dva - finanční a věcný, u velkých projektů se stavebními aktivitami nechává řídící orgán zpracovat ještě posudek vyjadřující se k cenám obvyklým. Pro to, aby byl projekt doporučen k financování, je třeba, aby dosáhl minimální bodové hranice 50 bodů. Ta je u všech oblastí podpory stejná. V případě, že projekt limitní hranice 50 bodů nedosáhne, není možné ho z OPPK podpořit.

 

Projekty, které dosáhly při hodnocení více jak 50 bodů podstupují dále analýzu rizik a kontrolu ex-ante, na základě níž finanční manažeři vyloučí rizika projektu a rovněž kontrolou způsobilosti výdajů upraví výši dotace z OPPK. Na tento proces má řídící orgán vyčleněno 6 týdnů.

 

Poté je určeno pořadí projektů dle bodového ohodnocení a projekty jsou podstoupeny schvalovacímu procesu hl. m. Prahy. Nejprve jsou projekty doporučené k financování schváleny Výborem pro veřejnou zprávu, EU fondy a protikorupční opatření ZHMP (pro proces určeno max. 2 týdny), poté Radou hl. m. Prahy (max. 2 týdny) a nakonec Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválí projekty k financování.

 

Do 10 dnů od schválení projektů Zastupitelstvem vyrozumí řídící orgán žadatele o výsledku a nejpozději do 2 měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem musí být se žadatelem podepsána smlouva o financování projektu.

 

V průběhu realizace projektu i po jeho ukončení je příjemce povinen pravidelně informovat řídící orgán o postupu projektu a jeho udržitelnosti. Předkládá proto monitorovací zprávy (etapové po každé etapě a závěrečnou po ukončení realizace projektu), hlášení o pokroku (v půlročních intervalech od podepsání smlouvy o financování do ukončení realizace projektu, a to pokud se termín nekryje v +-30 dnech s etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávou) a monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu (v ročních intervalech od ukončení realizace projektu až do ukončení doby udržitelnosti projektu).

 

Jak má předkládaný projekt vypadat

 

Seznam povinných příloh předkládaných společně s projektovou žádostí je vypsán vždy v aktuální verzi Projektové příručky OPPK.

Žadatelé vyplňují on-line elektronickou žádost Benefit7+, která je provázána s monitorovacím systémem Monit7+ určeným pro řídící orgán. Žádost je k dispozici na internetových stránkách https://eu-zadost.eu nebo http://www.eu-zadost.euHYPERLINK "http://www.eu-zadost.eu/". Součástí žádosti Benefit7+ je povinná příloha čestné prohlášení, kterou podepisuje statutární zástupce žadatele, seznam všech příloh a rozpočet projektu. Ten je v žádosti Benefit7+ uveden v agregovaných položkách, u investičních aktivit je ale třeba ještě doložení podrobnějšího rozpočtu. Např. u stavebních prací by měl být podrobný rozpočet součástí projektové dokumentace (ta by měla obsahovat výkaz výměr s oceněním jednotlivých položek). Řídící orgán při kontrole způsobilosti výdajů vychází právě z podrobného rozpočtu doloženého výkazem výměr.

 

Povinnou přílohou, která již není součástí žádosti Benefit7+, jsou doklady o právní subjektivitě žadatele, což u městských částí představuje doklad o přidělení IČ, u dalších organizací například zakladatelskou smlouvu nebo zřizovací listinu. Podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby k datu podání žádosti žádný doklad o právní subjektivitě nedokládají.

 

Nezbytnou součástí každého projektu musí být doložení prokázání vlastnických vztahů. V této povinné příloze žadatel předkládá snímek z katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků. Aby byla eliminována rizika projektu vztahující se k vlastnickým vztahům, musí žadatel také prokázat svůj nárok na pozemky během realizace i udržitelnosti projektu. Pokud nemá pozemky ve vlastnictví, lze tak učinit například smlouvou o nájmu. Doklady k prokázání vlastnických vztahů vyžaduje řídící orgán konkrétně dle typu žadatele a projektových aktivit.

 

Povinnou přílohou mající vliv na finanční udržitelnost projektu jsou podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele. Ve většině případů (dle typu žadatele) jsou vyžadována daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřená období, u odborů Magistrátu hl. m. Prahy souhlas věcně příslušného člena Rady HMP s předložením projektové žádosti, u městských částí doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok. Směrodatné pro řídící orgán je především fakt, že žadatel není ve ztrátě a je natolik silným stabilním ekonomickým subjektem, aby jeho finanční zdraví neohrozilo realizaci a udržitelnost projektu.

 

Velmi důležitou součástí projektu jsou podklady pro ekonomické hodnocení projektu, které představuje studie proveditelnosti a v některých případech i Cost Benefit Analýza (CBA). Žadatel se při zpracování studie proveditelnosti musí řídit povinnou osnovou a nesmí být vynechány žádné kapitoly. Zpracování CBA je vyžadováno vždy v oblasti podpory 1.1, nemusí ji zpracovávat žadatelé v oblasti podpory 3.3 a v ostatních oblastech je zpracování povinné, pokud celkové náklady projektu překročí limitní hranici, která je u jednotlivých oblastí podpory různá.

 

Ostatní přílohy k žádosti jsou povinné dle charakteru projektu. Jedná se o projektovou dokumentaci (pokud jsou v projektu stavební aktivity), stanovisko stavebního úřadu (územně plánovací informace, územní souhlas či územní rozhodnutí pokud ho projekt vyžaduje), doklad o partnerství formou partnerské dohody či smlouvy (pokud má projekt partnera), stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (vydává odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a vyjadřuje se k EIA a NATURA 2000), energetický audit (je-li projekt předkládán do oblasti podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů), akustickou studii (je-li projekt předkládán do oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a řeší primárně snižování hlučnosti), čestné prohlášení pro oprávnění čerpat podporu dle „Českého přechodného rámce" (pokud je projekt v tomto režimu financován) a příslib spolufinancování z rozpočtu městských částí (pokud projekt předkládá městská část).

 

Projekt musí být odevzdán do termínu ukončení výzvy v řádně zalepené obálce (krabici), žádost Benefit7+ musí být vytištěná a podepsaná statutárním zástupcem žadatele. Listy v žádosti musí být pevně spojeny. Musí obsahovat všechny výše vyjmenované přílohy a Studie proveditelnosti s CBA musí rovněž být v elektronické podobě na CD. Na obálce musí být uveden název projektu a oblast podpory, do které je projekt předkládán, příp. číslo výzvy, název žadatele a unikátní kód žádosti. Kód generuje program Benefit7+ při finalizování žádosti.

 

Po schválení projektů

 
Nahrávám...
Nahrávám...