dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Integrované plány rozvoje města

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Integrované plány rozvoje města

V rámci programu IOP je možné čerpat finanční prostředky v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v oblasti intervence 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma nebo více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho nebo více operačních programů.

Přiblížení dosud nezainteresovaným lze spíše následovně:

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí strategický dokument, který bude obsahovat cíle a směry rozvoje území města, včetně seznamu projektových záměrů směřujících k integrovanému rozvoji území s cílem získat dotaci na jejich realizaci v rámci konkrétního operačního programu.

Prostředky v rámci této intervence mohou získat města s více než 20 tisíci obyvatel, která zpracují integrovaný plán rozvoje a budou vybrány v rámci hodnocení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k financování. Výzva byla vyhlášena 6. srpna 2008 s termínem ukončení 31. prosince 2008. Dle informací před koncem roku uvažovalo o podání žádosti 44 měst z 62 možných měst.

Integrované plány jsou zaměřeny na revitalizaci problémových sídlišť, zejména revitalizaci veřejných prostranství a regenerace bytových domů, ale i dalších aktivit, které pomohou vylepšit atmosféru sídlištního prostoru. Řešení zlepšení prostředí na sídlišti by mělo mít integrované a komplexní, ne pouze úzce profilované.

Realizace aktivit IPRM jsou plánovány na období let 2009 - 2015, kdy budou k dispozici právě prostředky z IOPu, příp. dalších operačních programů.

V rámci IPRM jsou řešeny dva typy projektů. Projekty financované z IOP a projekty financované z jiných operačních programů. Projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství (5.2a) a regeneraci bytových domů (5.2b) získají finanční prostředky z programu IOP a výběr projektů je v dispozici na městě předkladatele IPRM. Projekty musí být vybrány transparentně a nediskriminačně samotnými městy, která si výběr nastaví tak, aby naplnil dlouhodobé cíle města, ale i samotného IPRM. Výběr projektů tedy nedělá žádný státní úřad či organizace (ani MMR, CRR atd.). Projekty financované z jiných operačních projektů jsou doplňkovými aktivitami IPRM, kde si žadatelé musí vlastní projekt podat do příslušného operačního programu na příslušný Řídící orgán, který projekty následně hodnotí. Projekty ale získají výhodu 10% bodové bonifikace, když jsou součástí IPRM, čímž získají nemalou konkurenční výhodu.

Dále ještě existuje třetí typ projektů v rámci 5.2c - pilotní projekty - řešení problematiky rómských komunit ohrožených sociálním vyloučením. Pouze 10 měst bude moci čerpat finanční prostředky v této skupině. U pilotních projektů romských lokalit není primárním problémem stav bytových domů, ale především nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost a nízký stupeň dosaženého vzdělání. Proto intervence v oblasti bydlení, zaměřené jak na regeneraci veřejných prostranství, tak i na renovaci bytových domů, popř. přestavbu nebytových objektů na sociální bydlení budou mít charakter doplňkových aktivit, navazujících na aktivity z oblasti sociální a komunitní péče, intervenci z oblasti lidských zdrojů, zaměstnanosti apod.

Města mohou získat prostředky na revitalizaci veřejných prostranství např. na:

- úpravy sídlištního prostoru - např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně,

- budování či modernizace rekreačních ploch jako součást sídlišť, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití,

- výstavbu, rekonstrukci a sanaci dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn,

- výstavbu, rekonstrukci a sanaci technické infrastruktury, např. sanaci a doplnění veřejného osvětlení,

- další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků.

Tyto projekty získají 85 % prostředku ze strukturálních fondů a státního rozpočet s vlastním rozpočtem města se budou muset podílet pouze 15%.

A dále vlastníci bytových jednotek, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek mohou získat prostředky na regeneraci bytového fondu např. na:

- zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, opravy a zateplení střech,

- práce na bytovém domě, prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,

- opravy, rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů, výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí.

- zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

Tyto projekty budou moci získat pouze 40 % prostředků ze strukturálních fondů a

 
Nahrávám...
Nahrávám...