dnes je 19.1.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hospodaření s vodou v obcích

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.55
Hospodaření s vodou v obcích

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem dotační podpory Národního programu životního prostředí je podpora efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Míra podpory:

 • - Alokace činí 1,754 mld. Kč. Z celkové alokace je na podporovanou aktivitu 1.5.E určeno 992 mil. Kč a na podporovanou aktivitu 1.8.A 762 mil. Kč.
 • - Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity 1.5.E max. 100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů;
 • - v případě podporované aktivity 1.8.A činí maximální výše podpory na jeden projekt 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • - Minimální způsobilé přímé realizační výdaje5 na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - obce, kraje, dobrovolné svazky obcí,
 • - městské části hl. města Prahy,
 • - státní podniky a organizace, příspěvkové organizace,
 • - veřejné výzkumné instituce a organizace,
 • - školy a školská zařízení,
 • - nestátní neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E):

 • - povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný však, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
 • - dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
 • - podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
 • - povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
 • - akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
 • - povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké
 
Nahrávám...
Nahrávám...