dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Financování vzdělávacích projektů soukromých subjektů 5/2013

29.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Dotace na vzdělávání zaměstnanců podniků: probíhající výzva EDUCA IV Obsahové zaměřeníVýzva EDUCA IV je zahrnuta pod prioritní osu 1. Adaptabilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ - NACE. Žádosti o dotaci je možné podávat do 27. května letošního roku. Projekty podporované v rámci dané výzvy musí být primárně zaměřeny na tzv. specifické vzdělávání. Specifické vzdělávání je definováno jako vzdělávání, jehož obsahem je výuka s přímým vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku. Zároveň poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů. Z definice specifického vzdělávání je tedy zřejmé, že díky jeho výstupům bude mít skupina zaměstnanců značnou výhodou v konkrétním oboru a především v tom kterém podniku. Získané znalosti zároveň bude moci použít právě v konkrétním podniku a omezeně v rámci daného oboru. Za specifické vzdělávání se však nepovažuje např. jazykové vzdělávání, dovednosti na PC a běžně používaných software, tzv. soft skills a další. Tyto aktivity se řadí do vzdělávání obecného a v projektu mohou být zastoupeny také. Podmínkou ovšem je, že částka připadající na financování obecného vzdělávání nesmí přesáhnout 20% celkového rozpočtu projektu.

Požadavky na žadatele
Je důležité zmínit, že výzva podporuje pouze určité oblasti podnikání – konkrétní podporované subjekty jsou vymezeny pomocí CZ-NACE. Jde o CZ-NACE:

- Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků).

- Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.

- Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

- Sekce F Stavebnictví.

- Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, a to jen v kategoriích 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů a 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství.

- Sekce H Doprava a skladování, a to jen v kategoriích 52.1 Skladování, 52.24 Manipulace s nákladem.

- Sekce J Informační a komunikační činnosti, a to jen v kategoriích 62 Činnosti v oblasti informačních technologií.

- Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti, a to jen v kategoriích 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, 71.2 Technické zkoušky a analýzy.

Stejně jako u předchozích výzev, jsou žadatelé vymezeni i místem podnikání – územím dopadu. Rozumí se jím místo výkonu zaměstnání cílové skupiny, tedy osob, které budou v rámci projektu proškoleny pomocí specifického vzdělávání. Relevantním územím dopadu je území celé České republiky, včetně hlavního města Prahy. Sídlo žadatele tedy v tomto případě není rozhodující.

Financování a věcná správnost
Předkládané projekty jsou omezeny jak časově (maximální délka trvání projektu je 18 měsíců), tak finančně. Výše podpory na jeden projekt je omezena – je nastaven limitní práh i strop. Minimální výše podpory na projekt je 1 mil. Kč, maximální výše pak činí 8 mil. Kč. Míra podpory činí 100% způsobilých výdajů projektu.

Finanční prostředky jsou příjemci proplaceny ex-post, což znamená, že si příjemce musí projekt předfinancovat a je proto nutné, aby měl dostatek vlastních finančních prostředků. Žádosti o platbu se podávají průběžně, po každém půlroce realizace projektu.

Žádost o dotaci musí obsahovat informace, které jsou nastaveny jako kritéria hodnocení. Při jejich předložení je na ně kladen důraz a rozhodují tak o zařazení konkrétních projektů do vyššího stupně administrace. Hodnotí se smysl a cíle projektu (potřebnost projektu, cíle), cílová skupina (její vymezení, přínos a způsob zapojení), žadatel (zkušenosti, realizační tým), projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu (klíčové aktivity, harmonogram, udržitelnost), rozpočet projektu (především jeho přiměřenost, hospodárnost a srozumitelnost), výsledky a výstupy (pomocí monitorovacích indikátorů).

1. Příklady úspěšných projektů v oblasti vzdělávání zaměstnanců
V minulosti již proběhlo v rámci Operačního programu několik výzev zaměřených na vzdělávání zaměstnanců v kontextu zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V následujícím textu uvádíme několik příkladů úspěšných projektů, kterou mohou poskytnout náměty potenciálním žadatelům o dotace. Podmínky předchozích výzev nebyly zcela totožné s těmi současnými (např. podíl obecného vzdělávání), proto upozorňujeme, že záměry je nutné přizpůsobit současné výzvě.

Příklad č. 1: Zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců – předpoklad úspěchu firem ALKOM [1]

Realizátor a partneři
Realizátor: ALKOM Security a.s. Partneři projektu: ALKOM - IPC spol. s r.o. a CD Profesional security agency spol. s r.o.

Cíle a předmět projektu
Cíle projektu jsou vztahovány ke zvýšení obecných i odborných kompetencí zaměstnanců trojice firem: Alkom (ALKOM Security a.s., ALKOM - IPC spol. s r.o. a CD Profesional security agency spol. s r.o.) a k navázání spolupráce těchto firem na odborném vzdělávání svých zaměstnanců. Vzdělávání se bude týkat obecného vzdělávání manažerů a interních lektorů, obecného vzdělávání a specifického školení zaměstnanců společností. Vzdělávání bude

 
Nahrávám...
Nahrávám...