dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Financování nových informačních a komunikačních technologií pro města

30.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.47
Financování nových informačních a komunikačních technologií pro města

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci a návody ke zpracování dotačního projektu na zavádění informačních a komunikačních technologií k podpoře inteligentního řízení a provezu města. Modelový příklad je vhodný k financování z Integrovaného operačního programu.

Název projektu

Modelový projekt je nazván Informační a komunikační technologie k rozvoji města Kamenice

Žadatel

Žadatelem o dotaci je modelové město Kamenice jako vlastník nemovitosti a investor projektu. Technologie pořízené v rámci projektu budou umístěny a provozovány v technologickém centru Statutárního města Kamenice.

Cíle projektu

Cílem projektu zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti. V tomto smyslu jsou dílčími cíli projektu: elektronizace agend veřejné správy v oblasti dopravních přestupků a agend životního prostředí; transparentnost veřejné správy prostřednictvím publikace podrobného rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace města; dostupnost informací prostřednictvím mobilní aplikace včetně přístupu pro nevidomé a slabozraké; bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím systému pro uložení systémových a bezpečnostních logů. Výstupem projektu bude inovace poskytovaných služeb v návaznosti na již existující technologické centrum a sdílení dat s registry veřejné správy, čímž dojde ke konsolidaci informačních technologií v prostředí samosprávy. Výsledkem bude i efektivnější výkon veřejné správy. Ve smíšeném modelu veřejné správy je možné podporovat eGovernment obousměrně, a to jak jednotnými registry státu a pravidly pro práci s jejich daty, tak i technicky a technologicky. Vhodně tento proces podporuje jednotná platforma IT, která umožňuje rychle, a efektivně využívat dostupné registry a systémy.

Aktivity projektu

Statutární město Kamenice buduje na základě informační strategie metropolitní síť, technologické centrum a informační systém tak, aby zefektivnilo výkon veřejné správy. Dlouhodobě využívá možností podporovaných aktivit v oblasti eGovernmentu, čímž získává alternativní zdroje pro financování těchto náročných úkolů. V předchozím programovacím období město úspěšně realizovalo 2 projekty v rámci Integrovaného operačního programu. I přesto, že velká část agend je již plně elektronizována, existují procesy, jejichž informační podpora je stále nedostatečná. Předkládaný projekt navazuje na již realizované projekty a dále rozvíjí elektronizaci procesů spojených zejména s výkonem agend v oblastech dopravních prostředků a životního prostředí. Klíčové aktivity jsou navrženy s ohledem na obsah, rozsah a termín realizace takto: vytvoření projektového záměru, vlastní proces realizace projektu, pilotní provoz a rutinní provoz minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Realizace projektu přispívá k dosažení následujících výstupů: rozšíření diskového pole pro nové agendy, terminály k zefektivnění správy koncových stanic, server ke zvýšení výpočetní kapacity, systém pro uložení systémových a bezpečnostních logů, elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních systémů s registry veřejné správy, mobilní aplikace včetně nadstavby pro nevidomé a slabozraké, rozklikávací rozpočet.

Projektový tým

Projektový tým reflektuje obsah, rozsah a stanovené cíle projektu. Je složen z projektového manažera, technického gestora, manažera bezpečnosti, administrátora dotace, finančního manažera a právníka projektu. Při výběru pracovníků na jednotlivé pozice byl kladen důraz zejména na odbornou způsobilost a profesní zkušenosti s realizací obdobných projektů. Projektový tým zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, koordinuje a

 
Nahrávám...
Nahrávám...