dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dynamický nákupní systém

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2
Dynamický nákupní systém

Mgr. Filip Červenka

Definice a obecná ustanovení

Definice pojmu dynamický nákupní systém a obecná ustanovení, která se jej dotýkají, upravuje ust. § 138 ZZVZ. Účelem dynamického nákupního systému je především přispět k posílení a rozvoji elektronického zadávání veřejných zakázek. Jedná se o plně elektronickou formu zadávání veřejných zakázek, která umožňuje zejména flexibilně reagovat na aktuální potřeby zadavatele při pořizování bežného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací a umožňuje opakovaně zadávat ty veřejné zakázky, pro které byl zaveden dynamický nákupní systém.

Zadavatel zavede dynamický nákupní systém v zadávacím řízení, ve kterém postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení – zde je tedy rozdíl oproti předchozí právní úpravě, podle které se postupovalo přiměřeně podle ustanovení o otevřeném řízení.

Dynamický nákupní systém je možné rozčlenit do kategorií dodávek, stavebních prací nebo služeb, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu.

Zákon v ust. § 138 odst. 2 ZZVZ zadavateli výslovně zakazuje požadovat po dodavateli, který žádá o zařazení do dynamického nákupního systému nebo v něm již zařazen je, jakékoliv poplatky spojené s jeho využíváním (zákon neumožňuje ani požadovat poskytnutí jistoty).

Zavedení dynamického nákupního systému

Postup k zavedení dynamického nákupního systému zahajuje zadavatel oznámením o zahájení zadávacího řízení, které je výzvou neomezenému okruhu dodavatelů k podání žádosti o účast. Toto oznámení je zadavatel povinen zveřejnit postupem podle § 212 ZZVZ. Lhůta pro doručení žádosti o účast nesmí být kratší než 30 dnů od zahájení zadávacího řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

Zadavatel je povinen poskytnout dodavatelům neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému až do ukončení trvání dynamického nákupního systému. Zpravidla bude celá zadávací dokumentace zpřístupněna na profilu zadavatele.

V zadávací dokumentaci je zadavatel povinen vymezit (kumulativně):

  • - náležitosti pro užší řízení (hlavně požadavky na kvalifikaci a její prokázání);
  • - druh, předmět a předpokládanou hodnotu veřejných zakázek, které mají být zadávány v dynamickém nákupním systému;
  • - informaci o rozdělení do kategorií podle § 138 odst. 1 ZZVZ a kritéria pro zařazení do dynamického nákupního systému podle těchto kategorií, pokud je dynamický nákupní systém rozdělen na kategorie;
  • - informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

Zadavatel nejprve posoudí soulad včas podaných žádostí o účast se zadávacími podmínkami. Následně zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení ty účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky. Ostatní účastníky zadávacího řízení zadavatel zařadí do dynamického nákupního systému. Zařazení do dynamického nákupního systému zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí účastníku zadávacího řízení.

Klíčovým okamžikem dynamického nákupního systému je jeho zavedení. K zavedení dojde v okamžiku, kdy všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou podány. V případě podání námitek pak za situace, kdy uplyne lhůta pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS nebo v případě podání návrhu, kdy nabude právní moci správní rozhodnutí o zastavení řízení či zamítnutí návrhu.

Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

Po celou dobu trvání

 
Nahrávám...
Nahrávám...