dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Severozápad bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os:

1. Regenerace a rozvoj měst

2. Integrovaná podpora místního rozvoje

3. Dostupnost a dopravní obslužnost

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

5. Technická asistence

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturovány do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Revitalizace a zatraktivnění městských částí (stavební obnova, dostavba budov, veřejné osvětlení, zeleň a zařízení pro volnočasové aktivity).

- Regenerace brownfields (nevyužívané průmyslové, dopravní, vojenské a jiné areály).

- Regenerace a revitalizace urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí.

- Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž.

- Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst včetně.

- Modernizace městské hromadné dopravy.

- Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (knihovny, vzdělávací infrastruktura, sociální služby, apod.)

Příjemci podpory jsou: kraje, města nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené městem nad 50 tis. obyvatel nebo krajem, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, školská a vzdělávací zařízení.

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Revitalizace a zatraktivnění městských částí (stavební obnova, dostavba budov, veřejné osvětlení, zeleň a zařízení pro volnočasové aktivity).

- Regenerace brownfields (nevyužívané průmyslové, dopravní, vojenské a jiné areály).

- Modernizace a rozvoj městských center

- Související projektová příprava, projektová dokumentace, projektová partnerství veřejného s soukromého sektoru.

- Objekty občanské vybavenosti.

- Značení a úpravy veřejných prostranství.

- Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (knihovny, vzdělávací infrastruktura, sociální služby, apod.)

Příjemci podpory jsou: kraje, obce a města s počtem obyvatel 5000-49999, organizace zřízené městem s počtem obyvatel 5000-49999 nebo krajem, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, školská a vzdělávací zařízení.

1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Modernizace a fyzická obnova základních a středních škol.

- Modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných škol.

- Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání.

- Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče.

- Modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení.

Příjemci podpory jsou: kraje v případě projektů realizovaných ve městech nad 5000 obyvatel, organizace zřízení či založené krajem, nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5000 obyvatel.

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Zvýšení informovanosti veřejnosti o projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondů.

- Aktivizace místních subjektů ze strany obecního úřadu (společná setkání, řízené diskuse, výměna zkušeností) vedoucí k vyhodnocení místních potřeb, vytváření místních partnerství, vytváření strategických projektů a plánů.

- Osvětové akce pro zvyšování zapojení občanů (kulaté stoly, občanská fóra, dotazníky).

- Příprava projektů a podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů.

Příjemci podpory jsou: kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s méně než 5000 obyvatel, obce s počtem obyvatel 500-4999, nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí s počtem obyvatel 500-4999, školská a vzdělávací zařízení.

2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Oblast podpory zahrnuje:

Podpory v rámci revitalizace, regenerace a rozvoje obcí a jejich částí prostřednictvím:

- Stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků.

- Výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor.

Podpory v rámci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů

- Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (základní a střední školství, celoživotní učení, knihovny).

- Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí určených pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti.

- Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení.

- Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti.

- Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.

Podpory v rámci infrastruktury pro hospodářský rozvoj

- Rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost.

- Rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury.

- Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Podpory v rámci infrastruktury pro hospodářský rozvoj (péče o seniory, zdravotnická zařízení, školská zařízení, zařízení určené ohroženým skupinám obyvatel, apod.

Příjemci podpory jsou: kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s počtem obyvatel 500-4999, obce s počtem obyvatel 500-4999, nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí s počtem obyvatel 500-4999, školská a vzdělávací zařízení, svazky obcí (členem musí

 
Nahrávám...
Nahrávám...