dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Globální cíl Operačního programu Nadnárodní spolupráce pro střední Evropu pro období 2007-2013 byl s ohledem na cíle nové Lisabonské strategie a Götebuskou agendou stanoven jako úsilí o “posilování územní soudržnosti, podporu vnitřní integrace a zvyšování konkurenceschopnosti Střední Evropy“. Pro potřeby dokumentu se územní soudružností míní vyvážené rozložení lidské činnosti po území EU; podpora vnitřní integrace znamená odstraňování překážek volného pohybu - překážek fyzických, právních, sociálních i ekonomických; konkurenceschopnost se zde chápe nejen z hlediska čistě hospodářského výkonu, ale spíše jako složitější koncepce, která zahrnuje také „měkké“ faktory, které pozitivně ovlivňují hospodářský výkon (kvalita života, udržitelnost, rovnost pohlaví, atd.). Z hlediska ekonomického a územního konkurenceschopnost znamená schopnost regionů držet tempo v evropském boji o tržní podíl. Zároveň je reflektováno, že se konkurence stále častěji přesouvá z národní na regionální a lokální úroveň, a to jako důsledek otevření trhu a zavedení jednotné měny.

Ke sledování globálního cíle Programu bude sloužit následující strategický přístup definovaný jako:

- Zvyšování konkurenceschopnosti Střední Evropy prostřednictvím vytváření nových a posilování stávajících struktur inovace a dostupnosti.

Inovace a jejich dostupnost jsou základními faktory posilování konkurenceschopnosti ve Střední Evropě a jsou jednou z hybných sil ekonomického bohatství - podporuje posun směrem ke znalostní ekonomice a tvoří základnu pro ekonomické bohatství. Dostupnost - jak z hlediska konektivity tak z hlediska přístupu k ICT infrastruktuře je pak nutným předpokladem lepšího využívání inovačního potenciálu Střední Evropy a posilování její vnitřní integrace a územní soudržnosti.

- Zlepšování vyváženého a udržitelného územního rozvoje prostřednictvím zvyšování kvality životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů ve Střední Evropě.

Vyvážený a trvale udržitelný územní rozvoj je nezbytným předpokladem hospodářského rozvoje a napomáhá zmírňovat nechtěné doprovodné jevy související s růstem. Zde je nutný odpovědný rozvoj ekologických a přírodních zdrojů Střední Evropy takovým způsobem, který zajistí jejich zachování i pro budoucí generace. S tímto cílem souvisí také zvyšování obecné kvality životního prostředí a omezování dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof. Města a regiony Střední Evropy si musejí zajistit právě takovýto územní rozvoj (tím, že stanoví určitá opatření), aby se staly atraktivními místy pro investice i pro život.

K plnění cílů Programu a strategického přístupu jsou definovány čtyři následující tématické priority, které se přímo vztahují ke konkrétním územním potřebám, plus dodatečná pátá priorita v podobě technické pomoci (je na ní z fondů EU vyčleněno 14,8 mil. , tj. 6,0 % předpokládaných výdajů).

Priorita 1 - Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě - má přinést zlepšení rámcových podmínek pro inovace a vybudovat možnosti pro přenos inovací a jejich aplikací. Dále pak bude docházet k posilování rozvoje znalostí/vědomostí. V rámci první osy byly definovány tři klíčové oblasti působnosti:

1. Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci

2. Budování kapacit pro šíření a aplikaci inovací

3. Podpora rozvoje znalostí

Na prioritu 1 1 je z fondů EU vyčleněno 49,2 mil. , tj. 20,0 % výdajů v rámci programu a podpora by měla směřovat do projektů na např. podporu nadnárodních klastrů v klíčových kompetenčních oblastech, společný vývoj a implementaci inovačních strategií v nadnárodních oblastech, spolupráci inkubátorů v regionech, kde upadá průmysl, budování nadnárodních sítí mezi institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými institucemi, na podporu nadnárodní spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi působícími na trhu pracovních sil, budování a zdokonalování nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším či celoživotním vzdělávání apod.

Priorita 2 - Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní - u dopravy v rámci oblasti spolupráce má přinést lepší vzájemnou propojenost a využití různých způsobů dopravy (intermodalita). Současně má podpořit multimodální logistickou spolupráci na všech relevantních nadnárodních polích. Ke zlepšování přístupu se bude využívat trvale udržitelná a bezpečná mobilita a informační a komunikační technologie. Zajistit se má také lepší dostupnost řídce obydlených oblastí a napomůže se hledání dalších alternativních řešení pro zlepšování přístupnosti. Uvedená priorita se soustředí na čtyři oblasti podpory:

1. Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy

2. Rozvíjení multimodální logistické spolupráce

3. Podpora udržitelné a bezpečné mobility

4. ICT a alternativní řešení pro zlepšování přístupu

Na prioritu 2 je z fondů EU vyčleněno 63,9 mil. , tj. 26,0 % předpokládaných výdajů v rámci OP, konkrétně např. na vybudování nadnárodního

 
Nahrávám...
Nahrávám...