dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Jihozápad bude realizována prostřednictvím 4 prioritních os:

1. Dostupnost center

2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí

3. Rozvoj cestovního ruchu

4. Technická pomoc

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturovány do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1 Modernizace regionální silniční sítě

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy.

- Odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy - křižovatky, přejezdy, mosty.

Příjemci podpory jsou: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení obslužnosti regionu včetně přípravy nezbytné související projektové dokumentace.

- Modernizace infrastruktury pro potřeby veřejné dopravy v oblasti dopravní obslužnosti (např. dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy.

- Výstavba a modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu.

Příjemci podpory jsou: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, obce, svazky obcí, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě.

1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Podpora přeměny autobusů na ekologický pohon, pořízení vozidel veřejné dopravy a obnovy vozového parku kolejové přepravy osob.

- Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu osob

- Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob

Příjemci podpory jsou: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, obce, svazky obcí, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě.

1.4 Rozvoj regionálních letišť

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných regionálních letišť.

- Dopravní napojení letišť na okolí a zlepšení technického a bezpečnostního vybavení letišť.

Příjemci podpory jsou: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

1.5 Rozvoj místních komunikací

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací z důvodu napojení nových rozvojových ploch, zlepšení dostupnosti částí obcí a zvýšení bezpečnosti dopravy.

- Odstranění bodových závad na místních komunikacích.

Příjemci podpory jsou: kraje, obce, organizace zřizované obcemi, svazky obcí.

2.1 Integrované projekty rozvojových center

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech.

- Příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby.

- Revitalizace centra města a památkových zón.

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas.

- Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů sociální a vzdělávací infrastruktury.

- Výstavby, rekonstrukce a modernizace místních komunikací.

- Modernizace a rozvoj sítí městské hromadné dopravy.

- Management a koordinace aktivit IPRM

Příjemci podpory jsou: statutární města Plzeň a České Budějovice, kraje, organizace zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby s podnikatelskou historií min. 2 roky, obchodní společnosti, školy a školská zařízení, církevní školy (u všech subjektů platí, že projekt musí být realizován na území statutárních měst).

2.2 Rozvojové projekty spádových center

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Sanace nevyužívaných areálů, objektů a ploch v sídlech (s výjimkou rozvojových center).

- Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků (vyjma rozvojových center).

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor a úprav pro tělesně postižené (vyjma rozvojových center).

- Revitalizace center měst a památkově chráněných objektů.

- Značení a úpravy veřejných prostranství

Příjemci podpory jsou: obce s počtem obyvatel 5 000 - 49 999, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí.

2.3 Revitalizace částí měst a obcí

Podporovány budou následující typy aktivit:

- Sanace nevyužívaných areálů, objektů a ploch v sídlech (s výjimkou rozvojových center).

- Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků

 
Nahrávám...
Nahrávám...