dnes je 6.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace obcím na výstavbu podporovaných bytů

(podprogram Ministerstva pro místní rozvoj)

Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Pro účely tohoto podprogramu je:

- pečovatelským bytem podporovaný byt zvláštního určení nebo byt v domě zvláštního určení, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem;

- vstupním bytem podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení.

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky takto:

1. Jedná-li se:

- o pečovatelský byt, činí finanční částka 600 tis. Kč na jeden byt,

- o vstupní byt u nové výstavby činí finanční částka 550 tis. Kč na jeden byt,

- o vstupní byt u změny stávající stavby činí finanční částka 250 tis. Kč na jeden byt.

2. Prokáže-li žadatel prokáže, že výstavba dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem1, kdy potřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kWh/m2 /rok, činí navýšení finanční částky o 50 tis. Kč na jeden byt.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni vydání Registračního listu akce.

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 52,70 Kč. Limit nájemného může Ministerstvo pro místní rozvoj upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem zveřejněného Českým statistickým úřadem za období od posledního stanovení limitu, překročí 5 %, přičemž první takové období pro nárůst cenové hladiny začíná prosincem 2007. Nová hodnota limitu nájemného bude odvozena od cenového vývoje pořizovacích a provozních nákladů nemovitostí určených k bydlení. Upravený limit nájemného vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou Sdělení ve Sbírce zákonů.

Příjemce dotace

 
Nahrávám...
Nahrávám...