dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení, tipy, metodické postupy, praktické příklady

Přehled častých dotazů a odpovědí

Může žadatel začít s realizací projektu i dříve, než jak uvedl v projektové žádosti?

Není to vyloučeno. Nicméně při podpisu grantové smlouvy je nutné uvést skutečné datum zahájení realizace, protože od něj se odvíjí způsobilost nákladů. Zahájením projektu se míní skutečné zahájení realizace aktivit popsaných v žádosti, a to podle harmonogramu popsaného v žádosti.

Může si jedna organizace (1 žadatel) podat 2 projekty (v rámci např. 1.výzvy)?

Ano, může, ale je nutné zvážit jak účelnost projektu, tak i nároky na administraci dvou projektů.

Pokud začneme s projektem v září, ale smlouva bude podepsána až v říjnu, odkdy se začne počítat 30 měsíců trvání projektu?

Doba realizace projektu se začne počítat od data, které bude uvedeno ve smlouvě jako „datum zahájení realizace projektu“, toto datum bude do smlouvy uvedeno na základě jednání s příjemcem před podpisem smlouvy.

Může být příjemcem podpory z OPPA soukromá vysoká škola sídlící mimo Prahu, která má pobočku v Praze, kde budou realizovány i aktivity?

Pro OPPA není rozhodující sídlo žadatele, ale cílová skupina. Pokud cílová skupina splňuje to, že např. studuje v Praze, pak je možné takový projekt podpořit.

Je nějakým způsobem omezen věk akademických pracovníků zapojených do projektu?

Ne, žádné takové pravidlo neexistuje.

Jak se vypočítává celkový pracovní úvazek zaměstnance, když např. z důvodu DPP nebo DPČ v jednotlivých měsících kolísá?

Pracovní úvazek je počítán průměrně za dobu platnosti DPP, resp. DPČ, nejdéle za období 12 po sobě jdoucích měsíců.

Je nutné uvádět jmenovitě již v projektové žádosti, kdo bude osloven jako dodavatel, případně již uskutečnit výběrové řízení?

Ne, rozhodně to není nutné. Stačí popsat, na jakou činnost a v rámci jaké klíčové aktivity proběhne výběrové řízení na dodávku a v jakém rozsahu.

Opravdu není možné přikládat k projektové žádosti žádné přílohy, které by dokládaly např. zájem cílové skupiny apod.?

Projektová žádost nesmí mít žádné přílohy. V žádosti je prostor popsat daný stav v jednotlivých polích s tím, že existuje možnost ověření uvedených skutečností ze strany hlavního města Prahy (ex-ante kontrola projektu).

Uvádějí se v žádosti částky, včetně DPH, nebo bez DPH?

To záleží na tom, zda žadatel je nebo není plátce DPH a zda má nebo nemá nárok na odpočet.

a. Žadatel není plátcem DPH - do rozpočtu se uvádí částky, včetně DPH.

b. Žadatel je plátcem DPH, ale nemá nárok na odpočet - do rozpočtu se uvádí částky, včetně DPH.

c. Žadatel je plátcem DPH a má nárok na odpočet - do rozpočtu se uvádí částky bez DPH a do sloupce „odvody/DPH“ se uvede 0,00 Kč.

V případě institucí, které vypočítávají odvody DPH na základě zálohového koeficientu, se bude do rozpočtu započítávat poměrná část DPH vypočtená na základě tohoto zálohového koeficientu.

Vykazují se náklady spojené s pracovníky partnerské organizace v projektové žádosti v Osobních nákladech nebo v jiné kapitole rozpočtu?

Ano, platí stejný postup zařazování nákladů do

 
Nahrávám...
Nahrávám...