dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (31/08/2018)

31.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Program rozvoje venkova (MAS Krajina srdce)

Zdroje informací: http://www.maskrajinasrdce.cz/

 • Dílčí programy
  • Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina v srdci
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace na poskytování sociálních služeb a poradenství se zaměřením na rozšiřování služeb s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce, na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce
   • Příjemci podpory: obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, sociální partneři.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 2018
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání

    Kraj: Jihočeský, Středočeský

    Poskytovatel dotace: MZCR, Evropský fond pro regionální rozvoj

    Programy: Program rozvoje venkova, MAS Krajina srdce

 

 

Integrovaný regionální operační program (MAS zlatá cesta)

 

Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/

 • Dílčí programy
  • MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Cyklodoprava I.
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na výstavbu cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. 

    Forma a výše podpory:

    Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 342 635 Kč.

    Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

    • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
    • Státní rozpočet – 0 %.

    Specifika a omezení:

    • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
    • Území MAS vymezené ve strategii CLLD MAS Zlatá cesta. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území vymezené ve strategii CLLD MAS Zlatá cesta jsou vždy nezpůsobilé.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
   • Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 2 9. 2018
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Plzeňský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví výzva VI
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace  je určena na zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.
   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 9. do 27. 11. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Aplikace výzva VI
   • Zaměření dotačního titulu: Dotační program Aplikace je v rámci OPPIK zaměřen na podporu inovativních projektů s tržním potenciálem. Podporován je průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 1 do 40 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:
   • Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. do 17. 12. 2018.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Partnerství znalostního transferu – výzva IV
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace  je určena na podporu partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí. Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Tento program podpory si klade za cíl vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Výše dotace 0,5 mil. – 5 mil. Kč. 

    - max. míra podpory: 70 % ZV pro všechny typy žadatelů; MSP musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektech.

    - v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis.

   • Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 9. do 14. 12. 2018.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

  • Služby infrastruktury – výzva V
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace  je určena na výstavbu, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra). Cílem výzvy je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity
 
Nahrávám...
Nahrávám...