dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/6/2012)

25.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy EU, krajské dotace)

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch
 • Dílčí programy
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy. Modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi, související dopravní informační a řídicí systémy.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj. Organizace zřizované Moravskoslezským krajem.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2012.
  • Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání – modernizace sportovišť
   • Zaměření dotačního titulu: Podporovány budou investiční projekty ve školách a ve školských zařízeních se zaměřením zejména na: podporu aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních - modernizace sportovišť u škol a školských zařízení; modernizaci vybavení škol zaměřené na výuku tělesné výchovy, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám.
   • Příjemci podpory: Předkladatelem je kraj na projekty realizované na středních školách.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2012.

 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Podpora sociální integrace a sociálních služeb – výzva č. 87
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora procesu ve fázi přípravy na transformaci pobytové služby sociální péče a podpora procesu ve fázi realizace transformace pobytové služby sociální péče. Vytvoření metodik spojených s transformačním procesem zařízení. Tvorba analýzy zařízení, analýz regionu a analýzy možností samotných uživatelů služby. Zhodnocení současného stavu organizace a poskytované sociální služby z pohledu procesu transformace. Nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, vytvoření komplexních plánů transformace zařízení. Koordinace procesu přípravné a přechodové fáze transformace. Odborné vzdělávání týmu v oblasti transformace. Informování veřejnosti a zapojování veřejnosti.
   • Příjemci podpory: Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, církevní právnické osoby, poskytovatelé sociálních služeb.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2012.

 

Regionální operační program Severozápad

 • Zdroje informací: http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (Ústí nad Labem - mobilita)
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy, apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).
   • Příjemci podpory: Obce – města od 50 tis. obyvatel (výhradně Ústí nad Labem), kraje, organizace zřízené či založené městem nad 50 tis. obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 tis. obyvatel, školská a vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 24. 8. 2012.
  • Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace a budování regionálních komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení na síť TEN-T a/nebo silnice vyšší třídy; Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy zlepšujících stav na komunikacích
 
Nahrávám...
Nahrávám...