dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/10/2016)

24.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

                                                                                     AKTUÁLNÍ VÝZVY                                

(strukturální fondy)

Interreg V-A Česká republika – Polsko

 • Zdroje informací: http://www.cz-pl.eu/
 • Dílčí programy
  • Společné řízení rizik – individuální projekty
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.
   • Příjemci podpory: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení - Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy - Nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 7. 3. 2017.
  • Vzdělání a kvalifikace – individuální projekty
   • Zaměření dotačního titulu: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.
   • Příjemci podpory: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení - Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy - Vzdělávací instituce včetně vysokých škol - Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení - Nestátní neziskové organizace - Evropské seskupení pro územní spolupráci.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 6. 2017.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II
   • Zaměření dotačního titulu:Výzva je určena pro území obcí zapojených v Koordinovaném přístupu pro sociálně vyloučené lokality a soustředí se na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a workshopů mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení. Výzva obsahuje jednu povinnou aktivitu (Aktivitu č. 1: řízení projektu) a dvě povinně volitelné aktivity (aktivitu č. 2 Předškolní vzdělávání a Aktivitu č. 3 Prevence školní neúspěšnosti). Žadatel je povinen zvolit si alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu. Aktivita č. 2 má za cíl jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu těchto dětí do mateřské školy. Cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.
   • Příjemci podpory: Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: - spolek, - ústav, - obecně prospěšná společnost, - nadace nebo nadační fond, - registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba. - Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku). - Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku). - Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 12. 2017.

 

Program rozvoje venkova

 • Zdroje informací: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1476093825662.pdf
 • Dílčí programy
  • Investice do zemědělských podniků
   • Zaměření dotačního titulu: Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.
   • Příjemci podpory: Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
   • Zaměření dotačního titulu: Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.
   • Příjemci podpory: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Lesnická infrastruktura
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.
   • Příjemci podpory: Fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Technika a technologie pro lesní hospodářství
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních
 
Nahrávám...
Nahrávám...