dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/09/2017)

24.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operačního programu Doprava

 • Zdroje informací: http://web.opd.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby
   • Zaměření dotačního titulu:Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy. Pořízení a výměna obšívek včetně výměny součástí plavidla dotčených výměnou obšívky.
   • Příjemci podpory:  Vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku ČR bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Žadatel musí být malým nebo středním podnikem.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 10. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Doprava

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU, MD ČR

Programy: OP Doprava

 

  • Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy
   • Zaměření dotačního titulu:Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy. Pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladových prostorů včetně instalace na plavidle. Zvýšení jícnů včetně pořízení materiálu. Pořízení přepravních rámů na osobní automobily - Rozšíření plavidla (tlačných člunů) či prodloužení plavidla včetně pořízení materiálu - Rozšíření jícnů včetně pořízení materiálu.
   • Příjemci podpory:  Vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku ČR bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Žadatel musí být malým nebo středním podnikem.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 10. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Doprava

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU, MD ČR

Programy: OP Doprava

 

  • ITS na dálnicích a silnicích I. třídy
   • Zaměření dotačního titulu:Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů. Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.). Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury.
   • Příjemci podpory:  Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Doprava

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU, MD ČR

Programy: OP Doprava

 

  • ITS ve městech - projekty v rámci ITI a IPRÚ
   • Zaměření dotačního titulu:Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.). Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci související infrastruktury.
   • Příjemci podpory:  Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 30. 9. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Doprava

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace: EU, MD ČR

Programy: OP Doprava

Granty města Prahy

 • Zdroje informací: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html
 • Dílčí programy
  • Granty v oblasti kongresového cestovního ruchu pro rok 2018
   • Zaměření dotačního titulu: Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území HMP na projekty, realizované v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Obsahové zaměření projektu musí odpovídat oblasti kongresového turismu. Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 700 a více registrovaných účastníků, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň alespoň 60% z těchto účastníků je ze zahraničí. Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka. Incentivní podpora HMP je kongresům poskytována pouze na uhrazení části či celého finančního nákladu na nájem společenských prostor nebo na uhrazení uvítacího programu. Žádat lze o příspěvek na oba výše uvedené účely, avšak maximálně v celkové výši 250 Kč na osobu a v celkovém objemu na jednu akci (kongres) maximálně 1 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory:  O grant v oblasti kongresového turismu mohou žádat pouze pořadatelé kongresů, které se budou konat na území Prahy – tj. obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy (fundace), spolky, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby církví a náboženských společností, vysoké školy, profesní komory, ústavy. Žadatel musí mít vždy sídlo na území České republiky, musí být registrován v souladu s právním řádem ČR a splňovat všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Ve zdůvodněných případech, kdy pořadatel dle předchozí věty nemá sídlo nebo vlastní zastoupení na území České republiky a kdy je možné konkrétně prokázat významný ekonomický přínos kongresu pro HMP, může žádat i organizátor příslušného kongresu, který musí být registrován v souladu s právním řádem ČR a musí splňovat všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 1. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Rozvoj měst a venkova

Kraj: Hlavní město Praha

Poskytovatel dotace:. Hlavní město Praha

Programy: Granty Prahy.

 

  • Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
   • Zaměření dotačního titulu: Výhradně investiční akce do sportovní infrastruktury. Výstavba v podobě nabytí nového majetku. Jedná se o investice v oblasti nemovitostí, případně v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Rekonstrukce v podobě zásahu do nemovitého majetku, který má za následek výrazné zlepšení stavu, případně změnu jeho
 
Nahrávám...
Nahrávám...