dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/05/2017)

25.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
 • Dílčí programy
  • Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. Podpora procesů standardizace sociální práce, nastavení a ověření systému hodnocení efektivity výkonu sociální práce. Podpora analýz předpokladů a potřeb odborného personálu a jejich zajištění. Podpora aktivit zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí poskytovaných jedním nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé situace a jejich sociálního začlenění, včetně zavádění nástrojů, které pomohou takovou spolupráci zavést, rozvíjet i vyhodnocovat. Zavedení a ověření inovativních technik, metod a postupů sociální práce realizované sociálními pracovníky. Propagace sociální práce ve smyslu rozšiřování informací o možnostech sociální práce. Nejde o propagaci jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, ale o rozšíření povědomí o možnostech řešení nepříznivě životní situace.
   • Příjemci podpory: Organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

  • Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu
   • Zaměření dotačního titulu: Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu. Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce. Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace. Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života (úprava pravidel pro vnitřní i vnější komunikaci, přístup zaměstnanců k benefitům, nábor, propouštění a povyšování zaměstnanců, apod.). Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích. Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci. Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukromým životem. Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené. Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku).
   • Příjemci podpory: Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 21. 12. 2018.
  • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

  • Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze
   • Zaměření dotačního titulu: Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu. Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce. Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace. Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života (úprava pravidel pro vnitřní i vnější komunikaci, přístup zaměstnanců k benefitům, nábor, propouštění a povyšování zaměstnanců, apod.). Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích. Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci. Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukromým životem. Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené. Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku).
   • Příjemci podpory: Obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 21. 12. 2018.
  • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

  • Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče. Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení. Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let).
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2017.

 

  • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

  • Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora řízení kvality. Podpora tvorby strategických dokumentů. Podpora procesního řízení v organizaci. Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.
   • Příjemci podpory: Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 6. 2017.

 

  • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

  • Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora řízení kvality. Podpora tvorby strategických dokumentů. Podpora procesního řízení v organizaci. Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.
   • Příjemci podpory: Hlavní město Praha a městské části.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 6. 2017.

 

  • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

  • Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství). Podpora profesionální realizace sociální práce. Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti. Podpora osob v přístupu k bydlení. Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny. Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení. Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky. Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací. Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku. Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
   • Příjemci podpory: Pro aktivity sociálního podnikání: osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), obchodní korporace, nestátní neziskové organizace. Pro aktivity mimo sociálního podnikání: nestátní neziskové organizace, obce, sociální družstva, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 6. 2018.
  • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU.

Programy: OP Zaměstnanost

 

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
 • Dílčí programy
  • Školní závody
   • Zaměření dotačního
 
Nahrávám...
Nahrávám...