dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/02/2014)

24.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory, zemědělské dotace)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
 • Dílčí programy
  • Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: nákup autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG, výstavbu plnících stanic CNG. Projekty je možné kombinovat.
   • Příjemci podpory: Obce a města. Svazky obcí. Kraje. Státní podniky. Státní organizace. Příspěvkové organizace krajů. Obchodní společnosti vlastněné státem a obcemi.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 3. 2014.

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
   • Zaměření dotačního titulu: Zavádění či modernizace elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů do veřejné dopravy a jejich integrace. Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy. Opatření na infrastruktuře MHD, směřující ke zlepšení životního prostředí ve městech Rekonstrukce a budování zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD) - nad 10 mil. Kč celkových výdajů. Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy ve městech – menší projekty zvyšující dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů (bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky, úschovny kol apod.). Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.).
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy, dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 5. 2014.
  • Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
   • Zaměření dotačního titulu: Rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště (rozšíření pojezdových drah, rozšíření odbavovací plochy pro letadla).
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 16. 5. 2014.
  • Podpora využívání brownfields
   • Zaměření dotačního titulu: regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro: veřejné služby, veřejná prostranství, zeleň obchod, služby. Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů. Podpora majetkoprávního řešení lokalit. Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků. Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti Operačního programu Životní prostředí. Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území vně regenerovaného pozemku po hranici pozemku do 50 % celkových nákladů. Regenerace bude pouze sanace objektu, nikoliv příprava pro jeho budoucí využití.
   • Příjemci podpory:Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, obchodní společnosti splňující definici veřejnoprávního subjektu, státní podniky, veřejné nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 11. 3. 2014.

Podpory Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • Zdroje informací: http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani
 • Dílčí programy
  • INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
   • Zaměření dotačního titulu: Dotační program má dvě formy – úvěry a záruky. Podmínky úvěrů jsou následující. Délka úvěru:doba splatnosti úvěru bude určena individuálně ve smlouvě o úvěru na základě dohody mezi žadatelem a Českou spořitelnou. Maximální doba splatnosti úvěru při jeho poskytnutí je 5 let od data první splátky jistiny úvěru při jeho poskytnutí. Ve Smlouvě o úvěru může být sjednáno odložení zahájení splácení jistiny úvěru, a to až o tři roky. Odklad splátek se nevztahuje na úroky, které jsou splatné měsíčně ihned po poskytnutí úvěru.  Výše úvěru:zaručovány mohou být úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně.  Zajištění úvěru:forma zajištění Úvěru bude dohodnuta ve Smlouvě o úvěru. Čerpání úvěru:podmínkou čerpání úvěru je vystavení záruky ze strany ČMZRB. Délka úvěru:doba splatnosti úvěru bude určena individuálně ve smlouvě o úvěru na základě dohody mezi žadatelem a Českou spořitelnou. Maximální doba splatnosti úvěru při jeho poskytnutí je 5 let od data první splátky jistiny úvěru při jeho poskytnutí. Ve smlouvě o úvěru může být sjednáno odložení zahájení splácení jistiny úvěru, a to až o tři roky. Odklad splátek se nevztahuje na úroky, které jsou splatné měsíčně ihned po poskytnutí Úvěru. Výše úvěru:zaručovány mohou být úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně. Zajištění úvěru:forma zajištění úvěru bude dohodnuta ve Smlouvě o úvěru. Čerpání úvěru:podmínkou čerpání úvěru je vystavení záruky ze strany ČMZRB. Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěru od České spořitelny, a to až do výše 60 % jistiny úvěru. Zaručovány mohou být Úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně. Doba ručení je omezena na 5 let od data první splátky jistiny úvěru stanoveného při jeho poskytnutí. Cena záruky je 1,1% p. a. z výše Záruky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek ve výši 1% p. a. z výše záruky.
   • Příjemci podpory:Malí podnikatelé v odvětvích CZ NACE, které jsou vymezeny v podmínkách programu.
   • Termíny: Žádosti o poskytnutí úvěru a záruky se přijímají průběžně od data vyhlášení programu do jeho ukončení Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Rozvoj místních komunikací
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch. Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zlepšení dostupnosti částí obcí. Výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě.
   • Příjemci podpory: Obce. Organizace zřizované
 
Nahrávám...
Nahrávám...