dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (24/04/2017)

23.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
   • Zaměření dotačního titulu:Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2019.
 • Katalogové informace

Oblast: Doprava, Životní prostředí,

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
   • Zaměření dotačního titulu: Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic. Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
   • Zaměření dotačního titulu:Zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik), zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 7. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Doprava, Životní prostředí,

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Prevence vzniku odpadů
   • Zaměření dotačního titulu:Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu (v rámci hodnotících kritérií je bráno jako 1 složka). V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení, textilní výrobky, hračky a knihy. V rámci hodnotících kritérií je bráno jako jedna složka. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek. Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy, podnikatelské subjekty, církve, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Doprava, Životní prostředí,

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
   • Zaměření dotačního titulu:Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 9. 2017.
 • Katalogové informace

Oblast: Doprava, Životní prostředí,

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI)
   • Zaměření dotačního titulu:Předcházení vzniku komunálních odpadů. Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím sběrné sítě kontejnerů, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO), zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, církve, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 2. 1. 2019.
 • Katalogové informace

Oblast: Doprava, Životní prostředí,

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Programy: OP Životní prostředí

  • Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)
   • Zaměření dotačního titulu:V rámci podporované aktivity budou podporované projekty rekultivace starých skládek (stará skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č.
 
Nahrávám...
Nahrávám...