dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/03/2019)

21.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 • Zdroje informací: opzp.cz/vyzvy
 • Dílčí programy:
  • Rekultivace starých skládek, 118. výzva
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na rekultivaci starých skládek technicky nezabezpečených rozkládajících se na zvláště chráněných územích, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

    Výše podpory:

    • Podpora v rámci PO 3 bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů.
    • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
    • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).

    Typy podporovaných aktivit:

    • Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2019 do 1. 7. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Rozvoj měst a venkova, Životní prostředí

    Kraj: městské části hl. města Prahy, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

    Program: OP Životní prostředí

  • Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

    Výše podpory:

    • Podpora ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
    • Budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů.
    • Odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.
    • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.3 jsou stanoveny na 200 000 Kč (bez DPH).

    Typy podporovaných aktivit:

    • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:
    • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
    • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
    • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
    • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
    • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků:
    • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
    • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
    • vsakovací šachty,
    • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
    • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně:
    • výstavba suchých nádrží (poldrů),
    • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
   • Příjemci podpory:

  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží), podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury.

    • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 2. 2019 do 13. 1. 2020.

    • Katalogové informace:

     Oblast: Rozvoj měst a venkova, Životní prostředí

     Kraj: městské části hl. města Prahy, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

     Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP)

     Program: OP Životní prostředí

   • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, 120 výzva
    • Zaměření dotačního titulu: Cílem tohoto programu je zajistit potřebnou péči o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

     Výše podpory:

     • Dotace může tvořit maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
     • V případě opatření revitalizace a samovolné renaturace vodních toků a niv a tvorba a obnova mokřadů a tůní bude podpora poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
     • Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (aktualizace 2014) bude podpora poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

     Typy podporovaných aktivit:

     • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).
     • Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.
    • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní
   
  Nahrávám...
  Nahrávám...