dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/03/2016)

8.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

OP Praha – pól růstu

 • Zdroje informací: http://www.prahafondy.eu/cz/budoucnost-2014/op-praha---pol-rustu-cr.html
 • Dílčí programy
  • Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe.
   • Příjemci podpory: Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 4. 2016.
  • Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
   • Zaměření dotačního titulu: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů.
   • Příjemci podpory: Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2016.
  • Záchytná parkoviště systému P+R
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) – může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; do rámce podpory může být kromě jednotného standardního vybavení areálu nebo objektu parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně upravený) příjezd z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti P+R, nový (případně upravený) bezbariérový pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke vstupu do stanice metra, ke vstupu do železniční stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a také příslušnému účelu odpovídající rozsah osvětlení a značení (tj. dopravního značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo k dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto parkoviště). V případě dobíjecích míst musí být zajištěna jejich technologická neutralita (tj. elektrické připojení musí být použitelné pro běžný unifikovaný typ elektrických zástrček).
   • Příjemci podpory: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace  zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Správa železniční dopravní cesty, ROPID/právnická osoba.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 4. 2016.
  • Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je otevřena pro všechny tři oblasti aktivit SC 3.1, tzn. 3.1.1 (podpora sociálních služeb), 3.1.2 (podpora projektů aktivizace místní komunity) a 3.1.3 (podpora sociálního bydlení).
   • Příjemci podpory: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 6. 2016.
  • Podpora komunitního života a sociálního podnikání
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu komunitních center a subjektů komunitního života. Dále budou podpořeny sociální podniky.
   • Příjemci podpory: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 23. 6. 2016.

 

Operační program Doprava

 • Zdroje informací: http://web.opd.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu. Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů. Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF. Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI. Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě).
   • Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.
  • Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T.
   • Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.
  • Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T. Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.
   • Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.
  • Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení rychlostních silnic a silnic I. třídy
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat. Výstavba obchvatů a přeložek.
   • Příjemci podpory:
 
Nahrávám...
Nahrávám...