dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/01/2019)

21.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(dotace krajů)

 

 

Dotační tituly Ústeckého kraje

 • Zdroje informací: https://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty.asp
 • Dílčí programy
  • Volný čas 2019
   • Zaměření dotačního titulu: Vytvoření nabídky dlouhodobých pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež; např. vznik nových kroužků či skupin pravidelně se setkávajících při určité činnosti po dobu celého roku apod. Podpora činnosti již vzniklých pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže; např. pokračovací činnost v rámci již zavedených celoročních kroužků apod. Krátkodobé výjezdy v rámci pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže; např. jednodenní výjezdy v rámci poznávacích, turistických kroužků apod. Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin.
   • Příjemci podpory: Obec v územním obvodu Ústeckého kraje, právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník – pracující s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 2. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Volný čas

    Kraj: Ústecký

    Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

    Programy: DOTAČNÍ PROGRAM VOLNÝ ČAS 2019

  • Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019
   • Zaměření dotačního titulu: Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, mezinárodní festivaly, postupové přehlídky a soutěže, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod. Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč. Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu.
   • Příjemci podpory: Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v územním obvodu kraje či subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti kultury, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 2. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Kultura

    Kraj: Ústecký

    Poskytovatel dotace: Ústecký kraj

    Programy: PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019

Dotace Zlínského kraje

 • Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html
 • Dílčí programy
  • Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji
   • Zaměření dotačního titulu: Strojová úprava lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení. Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 40.000,- Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 180.000,- Kč. Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pokud by byla žadatelem o dotaci obec nad 5 000 obyvatel, maximální míra dotace činí 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.
   • Příjemci podpory: Žadatelem o dotaci v Programu jsou: právnické osoby, fyzické osoby podnikající. V případě, kdy je žadatelem obec, se počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Volný čas

    Kraj: Zlínský

    Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

    Programy: PROGRAM NA ÚPRAVU LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS VE ZLÍNSKÉM KRAJI (RP18-2019)

  • Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu
   • Zaměření dotačního titulu: Obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu; obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje; obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely; motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče. Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 35 000 Kč. Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 300 000 Kč. Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 35 000 Kč.  Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 200 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Způsobilými žadateli o dotaci jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje. V případě, že je památka ve spoluvlastnictví více osob, podává Žádost pouze jeden ze spoluvlastníků, přičemž k Žádosti musí být přiložen písemný souhlas všech spoluvlastníků. V případě, kdy je žadatelem obec, se počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu
 
Nahrávám...
Nahrávám...