dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (2/10/2013)

1.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy) 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
 • Dílčí programy
  • Zkvalitnění nakládání s odpady
   • Zaměření dotačního titulu: Systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti.Systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů. Výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad), které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému využití. Výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení následného materiálového nebo energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití uvedených složek odpadů. Výstavba/vybavení/modernizace (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů; bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování odpadů; kompostáren, sběrných dvorů. Rekultivace starých skládek. Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. Přijatelné jsou pouze žádosti na projekty, kterébudou realizačně i finančně ukončeny do konce roku 2015. Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 150 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje).
   • Příjemci podpory: Příjemci dotace jsou vymezeni odlišně pro jednotlivé typy podporovaných akcí (viz. implementační dokument).
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 12. 2013.
  • Odstraňování starých ekologických zátěží
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci; realizace průzkumných prací, analýz rizik: a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit, b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo; sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou): a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod, b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností, c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod., d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst, e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.
   • Příjemci podpory: Příjemci dotace jsou vymezeni odlišně pro jednotlivé typy podporovaných akcí (viz. implementační dokument).
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 12. 2013.

Regionální operační program Severozápad

 • Zdroje informací: http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace
 • Dílčí programy
  • Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I. – zónové) – Ústí nad Labem
   • Zaměření dotačního titulu: Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech –pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky.
   • Příjemci podpory: Hlavní příjemci: Ústí nad Labem. Příjemci v rámci dílčích projektů: Ústí nad Labem, kraje, organizace zřízení či založené městem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, školská a vzdělávací zařízení.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 12. 2013.
  • Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I. – zónové) – Karlovy Vary
   • Zaměření dotačního titulu: Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických
 
Nahrávám...
Nahrávám...