dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/10/2013)

18.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Jihovýchod

 • Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Veřejné služby regionálního významu (Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku)
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání včetně technického vybavení. Technickým vybavením se rozumí nákup nových strojů, zařízení, výukových pomůcek a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na potřeby trhu práce a uplatnění současných technologií do praxe.
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřízené nebo zakládané kraji.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
   • Zaměření dotačního titulu: Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Podpora bude zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Podpora bude zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru.
   • Příjemci podpory: Kraje. Obce. Školy a školská zařízení.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 11. 2013.

Regionální operační program Severovýchod

Zdroje informací: http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/aktualni-vyzvy

 

 • Dílčí programy
  • Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
   • ·         Zaměření dotačního titulu: Modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí.
   • Příjemci podpory: Kraje.
   • ·         Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2013.
  • Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora investic zlepšujících materiálně technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností.
   • Příjemci podpory: Kraje. Střední školy. Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2013.

Operační program Věda a výzkum pro inovace

Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-3-4

 

 • Dílčí programy
  • Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
   • Zaměření dotačního titulu: Hlavním cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence, spolu s přínosy v oblasti inovativních transferů technologií a znalostí, prostřednictvím zkvalitnění výuky spojené s výzkumem a modernizace prostředí veřejných vysokých škol na území hlavního města Prahy. Výzva je zaměřena na zajištění podmínek k udržení a zvýšení kvality výuky, výzkumu a vývoje. Jedná se o investice klíčové pro přípravu dobře vyškolených a kvalifikovaných absolventů, zejména budoucích pracovníků v oblasti výzkumu a inovací, ale též profesionálů a znalostních pracovníků pro privátní i veřejný sektor. Tato kvalita je zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky. V rámci OP VaVpI je tato výzva specifická, neboť je cílena na subjekty se sídlem a infrastrukturní základnou na území hlavního města Prahy.  Podpora těchto škol zcela jistě povede k pozitivním dopadům i na ostatní regiony na území ČR.  Jedná se nejen o významný počet kvalitně připravených absolventů, kteří budou bezesporu přínosem pro tyto regiony, ale i o přenos nových technologií a znalostí formou spolupráce s podniky v regionech Konvergence.
   • Příjemci podpory: Pražské veřejné vysoké školy.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 8. 1. 2014.

Integrovaný operační program

 • Zdroje informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-20-vyzvy-v-oblasti-intervence-3-4-IOP
 • Dílčí programy
 • Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
   • Zaměření dotačního titulu: Posílení schopnosti IZS při řešení rozsáhlých mimořádných a krizových událostí, zejména povodní, pořízením techniky a specializovaného technologického zařízení pro okamžitý a účinný zásah. Zařízení musí být dostatečně odolné pro práci v těžkých podmínkách, schopné dlouhodobého působení při plnění úkolů i v teritoriích s poškozenou infrastrukturou a dostatečně mobilní. Zároveň přispěje ke zvýšení přepravních kapacit.Zvýšení kvality vybavení a dislokace zařízení IZS určených k řešení následků povodní ve vztahu k bezpečnosti občanů a optimalizace rozmístění sil a prostředků pro speciální záchranné a likvidační práce a humanitární pomoc na území ČR umožňující jejich rychlejší nasazení.
   • Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2013.

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací:
 
Nahrávám...
Nahrávám...