dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/03/2013)

18.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní programy)

Regionální operační program Střední Morava

 • Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Horní Vsacko
   • Zaměření dotačního titulu: Vybudování/modernizace, obnova jednotného informačního systému turistických okruhů, naučných stezek pro pěší, cyklo a hipoturistiku.
   • Příjemci podpory: Dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, nadace, občanská sdružení, církevní právnické osoby.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 3. 2013.
  • Propagace a řízení
   • Zaměření dotačního titulu: Komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství. Vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu. Marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu. Zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci.
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 3. 2013.

 

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad
 • Dílčí programy
  • Modernizace regionální silniční sítě
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť.Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy k hraničním přechodům. Odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy (např. křižovatky, přejezdy, mosty). Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě. Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch. Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.)
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 6. 2013.

 

Národní dotace v zemědělství a potravinářství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2013/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html
 • Dílčí programy
  • Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora poradenství v zemědělství zaměřená na cílený přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami, zajišťovaný prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) jako součást programu vstupních konzultací.
   • Příjemci podpory: Organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 3. 2013.
  • Podpora evropské integrace nevládních organizací
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora vstupu, členství, zastoupení členství a  činnosti českých stavovských agrárních nevládních organizací (u členů řádných i přidružených) v mezinárodních nevládních organizacích (podpora rozvoje demokratické občanské společnosti), za které se z hlediska tohoto dotačního programu pro rok 2013 považují: Konfederace mladých farmářů (CEJA), Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA), Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA), FoodDrinkEurope, Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF), Evropská federace obecních lesů (FECOF), Asociace evropských regionů horských oblastí (EUROMONTANA), Sdružení evropských vinařských regionů (AREV).
   • Příjemci podpory: Organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 3. 2013.
  • Podpora České technologické platformy pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění, zapojení do národních i evropských struktur a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012-2020. Informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí s důrazem na využívání biopaliv. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím zlepšené spolupráce a informovanosti mezi jednotlivými aktéry daného sektoru, s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího využití vynakládaných prostředků a rychlé implementace dosažených výsledků do praxe.
   • Příjemci podpory: Odpovědný koordinátor a sekretariát platformy uvedený ve stanovách platformy.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 3. 2013.
  • Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních i evropských struktur, a plnění odborně příslušných cílů Akčního plánu ekologického zemědělství na roky 2011- 2015. Informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem a zemědělskou a podnikatelskou praxí z oblasti ekologického zemědělství a produkce.
   • Příjemci podpory: Odpovědný koordinátor a sekretariát platformy
 
Nahrávám...
Nahrávám...