dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (17/9/2012)

17.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (výzva Moravskoslezského kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží. Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení. Vysoké školy. Sdružení a asociace škol. Právnické osoby působící ve vzdělávání. Města. Obce. Svazky obcí. Organizace zaměstnavatelů. Hospodářská a agrární komora.
   • Termíny: Moravskoslezský kraj: 3. 9. - 19. 10. 2012.
  • Zvyšování kvality ve vzdělávání (výzva Moravskoslezského kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.  Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení. Vysoké školy. Sdružení a asociace škol. Právnické osoby působící ve vzdělávání. Města. Obce. Svazky obcí. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Hospodářská komora.
   • Termíny: Moravskoslezský kraj: 3. 9. - 19. 10. 2012.
  • Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – (výzva Moravskoslezského kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. V rámci vedené aktivity nebudou podporovány projekty zaměřené na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání. Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení. Vysoké školy. Sdružení a asociace škol. Právnické osoby ve vzdělávání. Města. Obce. Svazky obcí. Nestátní neziskové organizace. Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.
   • Termíny: Moravskoslezský kraj: 3. 9. - 19. 10. 2012.

 

Komunitární program Evropa pro občany

 • Zdroje informací: http://www.euroskop.cz/8951/sekce/evropa-pro-obcany/; http://www.euroskop.cz/8951/sekce/evropa-pro-obcany/.
 • Dílčí programy
  • Podpůrná opatření 
   • Zaměření dotačního titulu: Od podpůrných opatření se očekává, že budou financovat činnosti prováděné strukturami, jako jsou platformy a sítě zaměřené na rozvíjení a posilování všech činností v rámci programu a zajišťovat široké nadnárodní pokrytí prostřednictvím vzdělávacích kurzů, informačních schůzek a vytváření platforem.
   • Příjemci podpory: Federace/sdružení místních orgánů nebo jiných subjektů se specifickými znalostmi/zkušenostmi v oblasti občanství. Do projektu musí být zapojeny instituce nejméně z 2 zúčastněných zemí, z nichž přinejmenším jedna je členským státem EU.
   • Termíny: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 1. 6. 2013.

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Kapitalizační projekty PIMMS (Plány udržitelné mobility ve městech, zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy 
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace dobrých praktik získaných v projektu mezinárodní spolupráce PIMMS CAPITAL u partner projektu: plány udržitelné mobility ve městech, zpracování plánů udržitelné mobility ve městech Ostrava a Opava, zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy, propagace veřejné dopravy, poskytování dopravních informací cestujícím. 
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj. Statutární město Ostrava. Statutární město Opava. Koordinátor ODIS, s.r.o.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 14. 12. 2012. Lhůta pro příjem projektů s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele byla stanovena na 12. 12. 2012.

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
 • Dílčí
 
Nahrávám...
Nahrávám...