dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (16/10/2012)

16.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU, dotace krajů)

 

 

Regionální operační program Jihovýchod

 • Zdroje informací: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavby a technické zhodnocení páteřních cyklostezek, společných stezek pro chodce a cyklisty a komunikací pro bezmotorová vozidla v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst. Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 12. 2012.

 

Dotace Královéhradeckého kraje

 • Zdroje informací: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
 • Dílčí programy
  • Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činnost
   • Zaměření dotačního titulu: Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností je částečně podporována státem i jednotlivými sportovními svazy. Tato podpora však není dostatečná a činnosti těchto významných subjektů pečujících o talentovanou mládež je do značné míry omezena. Program umožní cílenou podporu v oblasti sportovně – talentované mládeže v subjektech, které mají kvalitní úroveň.
   • Příjemci podpory: Sportovní střediska zřízená sportovními svazy a finančně podporovaná MŠMT ČR. Sportovní střediska zřízená a finančně podporovaná pouze sportovními svazy. Sportovní centra mládeže zařazená do sítě SCM podporovaná MŠMT ČR. Krajská sportovní centra mládeže zřízená samostatně sportovními svazy. Střední školy s rozšířenou sportovní činností.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 12. 11. do 20. 12. 2012.
  • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžíc
   • Zaměření dotačního titulu: Účelem programu je podpora přípravy sportovních kolektivů a individuálních sportovců a jejich účasti na významných republikových, evropských a celosvětových soutěžích. Finanční podpora je určena na úhradu nákladů sportovců pouze z Královehradeckého kraje.
   • Příjemci podpory: Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova a mají sídlo v Královehradeckém kraji. Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Královehradeckém kraji.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 12. 11. do 20. 12. 2012.
  • Vzdělávání trenérů a rozhodčích
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora odborné přípravy trenérů a rozhodčích organizovaná zejména sportovními svazy, krajskými a okresními sdruženími a dalšími pověřenými subjekty v Královehradeckém kraji. Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit, přípravu a tisk učebních materiálů určeným trenérům a rozhodčím.
   • Příjemci podpory: Příslušný sportovní subjekt oprávněný k vydání licence.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 12. 11. do 20. 12. 2012.
  • Podpora vrcholového a výkonnostního sportu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora právnickým osobám na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé celorepublikové soutěže, nebo jejich sportovci jsou zařazení do reprezentace ČR.
   • Příjemci podpory: Právnická osoba se sídlem v Královéhradeckém kraji, která má hlavní činnost sport a tělovýchovu a má sportovce v 1. nebo 2. nevyšší soutěži v kategorii mládeže nebo dospělých.

   • Termín: Příjem žádostí probíhá od 12. 11. do 20. 12. 2012. 

 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

 • Zdroje informací: http://www.ziel3-cil3.eu
 • Dílčí programy
  • Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje
   • Zaměření dotačního titulu: Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy. Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy. Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti. Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních. Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí. Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace (spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje.
   • Termín: Doporučený termín pro příjem žádostí, které budou projednány na Monitorovacím výboru programu v červnu 2013, je stanoven na 23. 1. 2013.  
  • Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora školských projektů. Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí. Podpora pro osoby s postižením. Podpora společných opatření pro integraci a rovné příležitosti. Podpora opatření pro mladé. Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění. Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu. Rozvoj partnerské spolupráce.
   • Termín: Doporučený termín pro příjem žádostí, které budou projednány na Monitorovacím výboru programu v červnu 2013, je stanoven na 23. 1. 2013.  
  • Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně proti katastrofám a požární ochrany
   • Zaměření dotačního titulu: Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti. Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany proti katastrofám a požární ochrany.
   • Termín: Doporučený termín pro příjem žádostí, které budou projednány na Monitorovacím výboru programu v červnu 2013, je stanoven na 23. 1. 2013.  
  • Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií. Rozvoj společných marketingových strategií.
   • Termín: Doporučený termín pro příjem žádostí, které budou projednány na Monitorovacím výboru programu v červnu 2013, je stanoven na 23. 1. 2013.  
  • Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního
 
Nahrávám...
Nahrávám...