dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (12/02/2014)

12.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

 

Regionální operační program Severovýchod

 • Zdroje informací: http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Rozvoj měst
   • Zaměření dotačního titulu: Investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Investice do výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení (včetně investic do nových technologií, vybavení a zřízení a stavebních prací) prostřednictvím infrastrukturních projektů, vedoucích ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel, jedná se o projekty, které nelze podpořit prostřednictvím národní sítě v rámci Integrovaného operačního programu.
   • Příjemci podpory:Kraje, obce s více než 5 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora a její složky, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2014.

Zvýhodněné úvěry a záruky pro exportéry České exportní banky

 • Zdroje informací: http://www.ceb.cz/content/view/54/25/
 • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
 • Dílčí programy
  • Záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu (Performance bond)
   • Zaměření programu:Záruka za dobré provedení smlouvy o exportu zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a řádně splní podmínky smlouvy o exportu. Záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky. Rozsah záruky se odvozuje od konkrétních podmínek smlouvy o exportu. Česká exportní banka ručí za splnění podmínek smlouvy o exportu ze strany exportéra.
   • Zaměření programu:Záruka za vrácení akontace zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zboží, zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušné smlouvy o exportu. Účinnost záruky může být podmíněna úhradou akontace na účet exportéra. Záruka může obsahovat redukční klauzuli, to znamená, že se výše záruky může snižovat úměrně realizované části smlouvy o exportu.
   • Záruka za uvolnění zádržného (Retention Money Guarantee, Retention Bond)
    • Zaměření programu:Záruka za uvolnění zádržného zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty. Účinnost záruky může být podmíněna úhradou zádržného na účet exportéra.
   • Záruka za záruční dobu (Warranty Bond, Warranty Guarantee)
    • Zaměření programu:Záruka za uvolnění zádržného zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty. Účinnost záruky může být podmíněna úhradou zádržného na účet exportéra.
   • Odkup exportních pohledávek s pojištěním bez postihu
    • Zaměření programu: Úvěr je určen k realizaci objemnějších dodávek českého vývozce pro zahraničního kupujícího (dovozce). Krátkodobý úvěr (splatnost do 2 let, výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu, úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby. Dlouhodobý úvěr (splatnost nad 2 roky, výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu, 15% akontace, úroková sazba – fixní sazba CIRR nebo její ekvivalent na bázi pohyblivé úrokové sazby - LIBOR, EURIBOR atd.).
    • Zaměření programu: Přímý exportní dodavatelský úvěr umožňuje českému exportérovi profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozci). Krátkodobý úvěr (splatnost do 2 let, výše úvěru – do 100 % hodnoty smlouvy o exportu, úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby. Dlouhodobý úvěr (splatnost nad 2 roky, výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu, 15% akontace, úroková sazba – fixní sazba CIRR nebo její ekvivalent na bázi pohyblivé úrokové sazby - LIBOR, EURIBOR atd.).
    • Zaměření programu:Předexportní úvěr umožňuje českému výrobci, resp. exportérovi, financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce). Úvěr na financování výroby pro export zahrnuje financování: nákladů na nákup surovin, materiálu a ostatních komponentů určených k výrobě pro export, osobních nákladů souvisejících s výrobou pro export, tj. nákladových mezd a nákladů sociálního a zdravotního pojištění, a nákladů spojených s pořízením investičního majetku pro realizaci výroby pro export. Krátkodobý úvěr: splatnost do 2 let, výše úvěru do 85 % hodnoty smlouvy o exportu. Dlouhodobý úvěr: splatnost do 2 let, výše úvěru do 75 % hodnoty smlouvy o exportu.
  • Záruka za nabídku (Bid bond)
   • Zaměření programu:Záruka za nabídku zajišťuje, že exportér dodrží závazek a uzavře smlouvu o exportu v případě, že jeho nabídka bude úspěšná v tendru. V případě, že exportér uspěje v tendru, ale nedodrží podmínky jím předložené nabídky, odškodní vypisovatele tendru Česká exportní banka. Nedodržením podmínek může být např. změna ceny, dodací lhůty nebo parity, popř. odstoupení od úmyslu uzavřít smlouvu o exportu.
  • Záruka za vrácení akontace (Advance payment guarantee)
   • Zaměření programu:Odkup v budoucnu splatné exportní pohledávky s pojištěním bez postihu představuje odkup (postoupení) dosud nesplatné pohledávky ze smlouvy o exportu, u které je pojištěno riziko nezaplacení pohledávky v důsledku teritoriálních (politických) nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik. Tento odkup se provádí bez zpětného postihu (regresu) vůči exportérovi, který pohledávku prodává. Minimální doba zbytkové splatnosti odkupovaných pohledávek je 90 dní, maximální doba 2 roky, výjimečně 3 roky. Minimální výše odkupované pohledávky se pohybuje kolem 10 mil. CZK či ekvivalentu v jiné měně, s přihlédnutím k ostatním parametrům obchodu. Exportní pohledávka má jednoduchý splátkový kalendář – jednorázové splácení až maximálně 4 splátky. Výše poskytovaného financování je do 100 % hodnoty smlouvy o exportu. Úroková sazba je fixní sazba odvozená od referenční sazby LIBOR, EURIBOR apod., jejíž aktuální hodnota spolu s marží
 
Nahrávám...
Nahrávám...