dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (07/03/2019)

7.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Národní program Životní prostředí

 • Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
 • Dílčí programy
  • Kotlíkové dotace, 3. vlna
   • Zaměření dotačního titulu: Nevratná dotace městům a obcím (dle charakteru konkrétního projektu musí dojít k naplnění alespoň jednoho z níže uvedených cílů): 1) Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší. 2) Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby. 3) Zvýšit míru adaptace na změnu klimatu. Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek a realizaci adaptačních opatření reagujících na probíhající změnu klimatu ve městech a obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Výzva je navržena synergicky ke 117. výzvě OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 – tzv. „kotlíkovým dotacím“ – kde je podporována výměna nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za moderní ekologicky šetrné zdroje v domácnostech.
   • Příjemci podpory: O finanční podporu mohou žádat obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29.11. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

    Programy: Národní program Životní prostředí, Výzva č. 1/2019.

  • Vozidla na alternativní pohony
   • Zaměření dotačního titulu: Nákup nových vozidel či pronájem vozidelformou operativního leasingu na tyto alternativní pohony: CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn, plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje, hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem, elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem. Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů. Výše příspěvku: na vozidlo – 20 tisíc až 1 milion Kč, na chytrou dobíjecí stanici – 20 tisíc Kč.
   • Příjemci podpory: Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace obcí a krajů, společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30.9. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

    Programy: Národní program Životní prostředí, Výzva č. 11/2019.

  • Zelená stuha
   • Zaměření dotačního titulu: Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení. Revitalizace vodních toků a vodních ploch. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy. Výše příspěvku: Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč. Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kčna aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla Maximální výše podpory na jeden projekt je 100 % z celkových způsobilých výdajů.
   • Příjemci podpory: Obce oceněné titulem „Zelená stuha“(ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku), obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže). Příjemce podpory musí být vlastník nebo nájemce pozemku, kterého se projekt týká.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 4. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

    Programy: Národní program Životní prostředí, Výzva č. 10/2019.

  • Zdroje pitné vody
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace lze čerpat: na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchovýchči na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu; na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 12. 2019.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí

    Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.

    Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

    Programy: Národní program Životní prostředí, Výzva č. 20/2017.

  • Likvidace nepotřebných vrtů
   • Zaměření dotačního titulu: Příspěvky míří na likvidaci vrtů, jejichž původce neexistuje nebo není známý. Jde o hydrogeologické vrty, tedy takové, které byly vybudovány za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, avšak nyní již nejsou potřebné a nejsou ani jinak využitelné. Zároveň představují riziko pro životní prostředí, zejména pro jakost či množství podzemních vod. Dotace může pokrýt až 90 procent investičních nákladů. Do nich lze zahrnout jak projektovou přípravu a zpracování odborného posudku, tak geologické a technické práce související s vlastní likvidací vrtů.
   • Příjemci
 
Nahrávám...
Nahrávám...