dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (03/09/2013)

3.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory, příspěvky nadací)

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/b-kraje
 • Dílčí programy
  • Podpora nabídky dalšího vzdělávání (výzva Olomouckého kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti. Vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu.
   • Příjemci podpory: Vzdělávací instituce. Vysoké školy. Nestátní neziskové organizace. Města. Obce. Svazky obcí. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Hospodářská komora.
   • Termíny:Olomoucký kraj: 26. 8. - 6. 9. 2013.
  • Zvyšování kvality ve vzdělávání (výzva Olomouckého kraje)
   • Zaměření dotačního titulu: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.  Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování.
   • Příjemci podpory: Školy a školská zařízení. Vysoké školy. Sdružení a asociace škol. Právnické osoby působící ve vzdělávání. Města. Obce. Svazky obcí. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Hospodářská komora.
   • Termíny:Olomoucký kraj: 26. 8. - 6. 9. 2013.
  • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
   • Zaměření programu: Výzva je zaměřena na další specifické vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost a podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem. Každý žadatel může předložit nejvýše jednu projektovou žádost. Program obsahuje dvě aktivity (A a B). Každá žádost musí obsahovat aktivitu A a minimálně jednu z aktivit B. Aktivita A zahrnuje: další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení VaV, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí v ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity B zahrnují aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost; podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování s V a V.
   • Příjemci podpory: Vysoké školy. Veřejné výzkumné instituce. Další výzkumné organizace podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.

Příspěvky Nadace Škola hrou

Zdroje informací: http://www.nsh.cz/granty.html

 • Dílčí programy
  • Volnočasové aktivity pro sociálně slabé skupiny
   • Zaměření programu: Podpora aktivit týkajících se alternativního využití volného času dětí a mládeže se zdravotním handicapem, popř. sociálně slabých skupin v libereckém regionu.
   • Příjemci podpory: Občanská sdružení, výchovná zařízení.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Výchova a vzdělávání dětí a mládeže
   • Zaměření programu: Výchovné a vzdělávací programy, pořádání velkých akcí pro děti, zejména v Libereckém kraji.
   • Příjemci podpory: Zájmová sdružení, výchovná zařízení.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Podpora aktivit pro seniory a dlouhodobě nemocné
   • Zaměření programu: Pořádání aktivit pro seniory a dlouhodobě nemocné, zejména vLibereckém kraji.
   • Příjemci podpory: Zájmová sdružení, výchovná zařízení.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.

Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví ČR

Zdroje informací: http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika_2958_1.html

 • Dílčí programy
  • Neinvestiční projekty v oblasti protidrogové politiky pro rok 2014
   • Zaměření programu: Dotace budou poskytnuty na podporu projektů:a) v rámci kterých jsou poskytovány zdravotní služby osobám škodlivě užívajícím návykové látky a osobám závislým na návykových látkách (včetně alkoholu a tabáku), b) které odpovídajícím způsobem reagují na aktuální potřeby při tvorbě a realizaci protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví ČR a v rámci kterých se nejedná
 
Nahrávám...
Nahrávám...