dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (01/03/2018)

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

 AKTUÁLNÍ VÝZVY

(národní dotace)

 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

 • Zdroje informací: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz
 • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.
 • Dílčí programy
  • Rekvalifikace
   • Zaměření dotačního titulu: Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění). Za rekvalifikaci se nepovažuje řádné studium na středních a vysokých školách. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Rekvalifikaci může provádět pouze a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízen nebo VŠ s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, nebo d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.
   • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MPSV.

Programy: Podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

  • Veřejně prospěšné práce
   • Zaměření dotačního titulu: Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně zaměstnatelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce. Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.
   • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MPSV.

Programy: Podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

  • Podpora společensky účelných pracovních míst
   • Zaměření dotačního titulu: Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku. Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa se liší dle počtu pracovních míst a podle výše nezaměstnanosti v okrese (sledováno dle bývalých okresů). Maximální výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa do 10 pracovních míst na základě jedné dohody je stanovena jako čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku v okresech s nižší než průměrnou mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a jako šestinásobek  v okresech s podprůměrnou nezaměstnaností. Maximální výše příspěvku na zřízení jednoho SÚPM při více než 10 pracovních místech na základě jedné dohody činí šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a jako osminásobek  v okresech s podprůměrnou nezaměstnaností.
   • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MPSV.

Programy: Podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
   • Zaměření dotačního titulu: Chráněné pracovní místo a  příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s ÚP. Na zřízení CHPM poskytuje ÚP zaměstnavateli příspěvek. CHPM musí být obsazeno po dobu 3 let. CHPM může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a ÚP. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. ÚP může uzavřít dohodu o zřízení či vymezení CHPM i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na zřízené nebo vymezené CHPM může ÚP poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Tuto dohodu je možné uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného CHPM nebo ode dne vymezení CHPM. Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč. Uznatelné náklady jsou uvedeny v § 8 prováděcí vyhlášky.
   • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MPSV.

Programy: Podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

 

 

  • Příspěvek na zapracování
   • Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči. Příspěvek se poskytuje na základě dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.
   • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MPSV.

Programy: Podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

  • Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
   • Zaměření dotačního titulu: Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.
   • Katalogové informace

Oblast: Zaměstnanost

Kraj: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: MPSV.

Programy: Podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

 
Nahrávám...
Nahrávám...