dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální stav vybraných operačních programů v České republice pro období 2014-2020

26.8.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

V několika předchozích příspěvcích jsme informovali o připravovaných operačních programech pro novou finanční perspektivu. V průběhu léta došlo k dalšímu vývoji v dané oblasti. Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro čerpání fondů Evropské unie pro programové období 2014-2020. V srpnu byla finální podoba Dohody o partnerství přijata Evropskou komisí. Současně začalo vyjednávání jednotlivých programů, ze kterých budou v příštím programovém období plynout prostředky k příjemcům v celkové výši zhruba 600 mld. korun. První výzvy pro žadatele lze však očekávat až na začátku toku 2015. I když čerpání finančních prostředků je ještě poměrně vzdálené, již nyní je možné se začít orientovat v podobě operačních programů a plánovat přípravu projektů. V následujícím textu proto poskytneme informace o aktuálním stavu vybraných operačních programů.

Operační program věda, výzkum a vzdělávání
Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Realizace programu by měla přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.  Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV zahrnují podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Podpory budou realizovány v rámci následujících prioritních os:

 Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Příklady podporovaných aktivit:

 • Dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné infrastruktury VaV.
 • Budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV a výzkumných center v Praze v oblastech výzkumné specializace ČR.
 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, kvalitních.
 • Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím - „open access“ (zakládání a zkvalitňování institucionálních repozitářů, datových archivů aj.).
 • Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními zahraničními pracovišti
 • Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit, které budou realizovány v rámci existujících iniciativ EU na podporu výzkumu a inovací.
 • Kofinancování projektů v programu Horizon 2020.
 • Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách, včetně souvisejících popularizačních programů, aktivit a materiálů.
 • Zkvalitnění infrastrukturních podmínek VŠ a ústavů Akademie věd ČR (AV ČR), které spolupracují na výzkumně zaměřených studijních programech.
 • Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství využívající existující výzkumnou infrastrukturu.
 • Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v před-aplikační (před-obchodní) fázi, na základě dlouhodobých potřeb trhu a společnosti.
 • Navázání a rozvoj strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru na regionální, národní i mezinárodní úrovni pomocí nových nástrojů, které povedou k naplňování RIS 3.
 • Budování institucionální kapacity a strategické inteligence veřejné správy v oblasti VaVaI.
 • Rozvoj strategického řízení politiky VaVaI na národní a regionální úrovni.
 • Vytvoření či rozvoj a implementace systému pro centralizované zpřístupňování informačních zdrojů pro VaV.
 • Implementace nového systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací.
 • Vytvoření a implementace mechanizmů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších).
 • Vytvoření, rozvoj a implementace integrované komunikace o výsledcích VaV včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV.

 Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zkvalitnění výuky na vysokých školách.
 • Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce a společnosti.
 • Vytvoření či modernizace studijních programů/oborů zaměřených na výzkum, s důrazem na problémově orientovaný výzkum, vysoce kvalitní sledovatelský výzkum, sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů.
 • Získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na vysokých školách.
 • Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků.
 • Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve VaV a studentů v rámci navázaných strategických partnerství českých a zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí.
 • Pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a letních škol.
 • Vznik a rozvoj studijních programů typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools,
 • Rozvoj kapacit a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti strategického řízení VaV a VŠ a podpora systémů pro strategické a efektivní řízení výzkumných organizací a systémů hodnocení a zabezpečování kvality.
 • Podpora opatření na popularizaci vědy a výzkumu, která budou mít dopad na laickou i odbornou veřejnost včetně dětí a mládeže, vytváření a implementace strategií a systémů pro popularizaci výzkumu včetně programů školení výzkumných pracovníků v oblasti komunikace a popularizace VaV.
 • Podpora lidských zdrojů pro efektivní implementaci RIS 3 na národní i regionální úrovni včetně podpory specializovaných školení, stáží apod.
 • Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti, zvyšování tzv. retention rate.
 • Zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe.
 • Personální zajištění interní grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro mezinárodní výzkumné projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků.
 • Vytvoření a implementace schémat na rozvoj genderové rovnosti ve výzkumu.
 • Opatření k podpoře studentů se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických menšin.
 • Podpora akademických pracovníků a dalších pracovníků VŠ pro práci se studenty se SP.
 • Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů CŽV, a podpora pořizování a tvorby relevantních pomůcek.
 • Úprava prostorů a pořízení potřebného vybavení tak, aby vyhovovaly studentům se SP.
 • Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, vč. pořízení příslušného přístrojového a materiálového vybavení, aby přispívalo k vyšší kvalitě vzdělávací činnosti na VŠ, k jejich konkurenceschopnosti, a odpovídalo inovované výuce.
 • Rozvoj prostorů určených pro praktickou výuku na vysokých školách (např. cvičné operační sály, simulace soudních procesů, prostory pro uměleckou tvorbu a performance spojenou se vzdělávací činností).
 
Nahrávám...
Nahrávám...